Verenigings Statuut

UITTREKSEL UIT DE NOTARIELE STATUTEN VAN DE KIESVERENIGING “XyZyX”

Artikel 1: NAAM, ZETEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

1.1 De vereniging draagt de naam: “Politieke Vereniging XyZyX”.

Deze naam wordt uitgesproken als: Ksi Ziks

1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur.

1.3 Zij duurt voor onbepaalde tijd voort.

Artikel 2: DOEL EN MIDDELLEN

2.1 De vereniging heeft ten doel kiezers bekend te maken met het op individuele wijze bedrijven van politiek en wil vooral een organisatorisch platform bieden aan leden die, op persoonlijke titel, politiek actief wensen te zijn.

2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door:

2.2.1 het organiseren van cursussen, workshops, bijeenkomsten, acties en congressen;

2.2.2 het vastleggen van haar doelstellingen in politieke programma’s;

2.2.3 door alle andere middelen die het aan het in lid 1 omschreven doel bevorderlijk zijn.

Artikel 3: LIDMAATSCHAP

3.1 De vereniging kent uitsluitend gewone leden en begunstigers. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid of begunstiger zijn, mits woonachtig in Nederland, of zijnde een in het buitenland woonachtige Nederlander.

3.2 Als lid of begunstiger kan men worden toegelaten nadat schriftelijk een verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur, dat vervolgens over de toelating een besluit neemt.

-a. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.3 Als leden of begunstigers zijn slechts toelaatbaar de (rechts) personen die de doelstelling en de reglementen van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.

3.4 De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister en begunstigingsregister bij.

3.5 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

3.6 Elk lid of begunstiger dient een verklaring af te geven waarin zij zich distantiëren van zowel extreem links als extreem rechts of enige andere vorm van fundamentalisme en persoonlijke of groepsgerichte intimidatie.

3.7 Leden mogen lid zijn van meerdere politieke partijen of –verenigingen.

Artikel 4: SCHORSING

4.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

4.2 Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 5: BEËINDIGING EN OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

5.1 Het lidmaatschap eindigt:

5.1.1 door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, danwel indien het bestuur van de vereniging, na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon, het lidmaatschap heeft opgezegd;

5.1.2 door opzegging door het lid;

5.1.3 door opzegging namens de vereniging;

5.1.4 door ontzetting.

5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de een (1) december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht (8) dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5.3 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen vier weken nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld.

5.4 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier (4) weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op een (1) december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan.

5.5 Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

5.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

5.8 Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, onverminderd de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.

Artikel 6: MIDDELLEN

6.1 De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:

6.1.1 contributies van leden;
6.1.2 omslagen;
6.1.3 donaties;
6.1.4 subsidies;
6.1.5 sponsorgelden;
6.1.6 erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
6.1.7 overige baten.

6.2 Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

6.3 Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Bovendien betaalt ieder lid de door de algemene vergadering vastgestelde omslagen; deze mogen op jaarbasis niet hoger zijn dan de contributie.

Artikel 7: BESTUUR

7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

7.2 Het bestuur bestaat uit tenminste twee (2) personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang tenminste twee (2) bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.

7.3 De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van tenminste vijf leden, door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter kan door de algemene vergadering ook worden benoemd buiten de leden.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

7.4 De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Aanvaarding van het voorzitterschap houdt tevens aanvaarding van het lidmaatschap in.

7.5 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.

7.6 De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

7.7 Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond kiesbaar.

7.8 Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van de algemene vergadering. Het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

7.9 Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij worden ingeroepen.

Artikel 8: VERTEGENWOORDIGING EN VOLMACHT

8.1 Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

8.2 Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak betreft.

8.3 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan het bepaalde in de leden 8 en 9 van het vorige artikel.

Artikel 9: BOEK- EN VERENIGINGSJAAR

Het boek- en verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10: JAARVERGADERING

10.1 Binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van tenminste een balans, financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken, die voor rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur zijn.

10.2 De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig (30) dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee (2) leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu-quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

10.3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

10.4 Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.

10.5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie (3) leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een (1) maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 11: ALGEMENE VERGADERING

11.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht (8) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

11.2 Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

11.3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien (14) dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

12.4 Indien de leden daartoe in gewone meerderheid positief over beslissen, kunnen de leden ook per e-mail geconsulteerd worden, zolang het bestuur het aantal uitgebrachte stemmen en de authenticiteit van de deelnemende leden voldoende kan waarborgen.

Artikel 12: STEMMING

12.1 Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder een (1) stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Behoudens de bestuursleden kan niemand voor meer dan één (1) ander lid als gevolmachtigde optreden. Machtigingen zijn slechts geldig voor de vergadering waarvoor zij verstrekt zijn. De hoeveelheid van de aan het bestuur verstrekte machtigingen dient door het bestuur vóór de aanvang van de algemene vergadering aan de deelnemende leden bekend gemaakt te worden.

12.2 Besluiten kunnen alleen worden genomen indien twee/derde (2/3) van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering worden belegd na vijf (5) dagen en binnen dertig (30) dagen; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

12.3 Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

12.4 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.

12.5 Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

12.6 Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen, tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.

12.7 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 13: TAKEN VAN DE BESTUURSLEDEN

13.1 De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.

13.2 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt, die in de volgende algemene vergadering worden gearresteerd.

Artikel 14: STATUTENWIJZIGING

14.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.

14.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

14.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde (2/3)van het totaal aantal leden van de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van het aantal stemmen

14.4 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste vijf (5) dagen doch uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen.

14.5 De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 15: BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 16: GELDIGHEID VAN DE STATUTENWIJZIGING

16.1 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd tot het verlijden van die akte.

16.2 Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten te deponeren op het kantoor van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 17: ONTBINDING VAN DE VERENIGING

17.1 De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde (2/3) van het aantal stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet genoemde gevallen.

17.2 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, tenminste vijf (5) dagen doch uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen.

17.3 Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat op de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.

17.4 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

17.5 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

17.6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.

17.7 De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een, door de vereffenaars aan te wijzen, natuurlijk persoon of rechtspersoon gedurende zeven (7) jaren na de vereffening.

Artikel 18: HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

18.1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.

18.2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, dan wel indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste eenderde gedeelte van de leden van de vereniging. De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.

18.3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 19: SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

Geef een reactie