Media Statuut

CONCEPT van het Media Statuut van de Kiesvereniging XyZyX, haar politieke partij XyZyX 4U2, de XyZyX 4U2 Nieuwsbrieven en de XyZYy 4U2 Nieuwsgroep

Artikel 1: Algemene doelstelling van het Media Statuut van XyZyX 4U2.

De Kiesvereniging XyZyX beschouwd de communicatie van haar politici met leden en donateurs als zijnde van het allergrootste belang, vooral omdat de doorlopende ledenraadpleging, de BLOGARP, de PERVOTEST, de schriftelijke financiële verantwoording en de webwinkel grotendeels per internet zal plaatsvinden. Daarom zal de oprichting van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, onder leiding van een webmaster, een afdeling zijn die goed georganiseerd dient te zijn. Dit redactiestatuut heeft mede tot doel de journalistieke onafhankelijkheid van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep bij het uitoefenen van de haar opgedragen taken te waarborgen, alsmede de rechten en plichten van de bij de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep betrokken personen te regelen.

Artikel 2: Beginselen en uitgangspunten.

2.1 De webmaster en de redactieleden van de ZyX 4U2 Nieuwsgroep zijn verantwoordelijk voor:

2.1.1 De tekst van de vragen en antwoorden en de volgorde daarvan bij de ledenraadplegingen
2.1.2 De tekst van de vragen en antwoorden en de volgorde daarvan bij de PERVOTEST.
2.1.3 De tekst van de vragen en antwoorden en de volgorde daarvan bij de BLOGARP.
2.1.4 De tekst van de vragen en antwoorden en de volgorde daarvan bij de agendapunten.
2.1.5 De tekst van de vragen en antwoorden en de volgorde daarvan bij de rondvragen.
2.1.6 Het organiseren en instandhouden van de forums van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.7 De tekst van de vragen en onderwerpen en de volgorde daarvan bij de forums.
2.1.8 De bewaking van de kwaliteit van teksten, vragen en antwoorden bij de forums.
2.1.9 De bewaking van de authenticiteit en geldigheid van de uitgebrachte stemmen.
2.1.10 Het beheer en de verspreiding van afbeeldingen en CV’s van de (kandidaat) politici.
2.1.11 De bewaking en het beheer van het archief van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.12 De teksten en drukvormen bij de verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.13 De inkoop van drukwerk bij de verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.14 De locaties van de plakborden bij de verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.15 De mediatraining bij de verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.16 De media aandacht bij verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.17 De mediaplanning bij verkiezingscampagnes van de Kiesvereniging XyZyX.
2.1.18 Het bewaken en instandhouden van de media goodwill van de Kiesvereniging XyZyX.

2.2 De XyZyX 4U2 Nieuwsgroep heeft van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX de opdracht gekregen een zo objectief mogelijke continue nieuwsvoorziening en ledenraadpleging na te streven. Zij vervult daarmee een uiterst belangrijke, relevante en objectief kritische functie binnen de Kiesvereniging XyZyX, voor zijn leden en donateurs, voor de (kandidaat)verenigingspolitici alsmede de politici van andere politieke partijen in het Gemeentelijke, het Provinciale, het Nationale en het internationale politieke bestel.

-a. In afwijking van artikel 3.7 van de verenigingsstatuten mogen de webmaster en zijn mede redactieleden daarom dus ook geen enkele binding hebben met enige andere politieke partij, religieuze groepering of belangengroep anders dan met de Kiesvereniging XyZyX, zij dienen zich dus aanwijsbaar objectief te gedragen en te uiten.

2.3 Eventueel is de webmaster ook de persvoorlichter van de Kiesvereniging XyZyX.

2.4 De XyZyX 4U2 Nieuwsgroep oefent de opgedragen programmatische en journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, anders dan op de wijze zoals in dit redactiestatuut, de verenigingsstatuten, het algemeen fractiestatuut en de huishoudelijke reglementen van de Kiesvereniging XyZyX is beoogd en geregeld.

2.5 De XyZyX 4U2 Nieuwsgroep streeft een brede, objectieve en diepgaande berichtgeving na.

2.6 De XyZyX 4U2 Nieuwsgroep zal zich bij de uitvoering van haar taken zoveel als mogelijk en wenslijk is laten leiden door objectieve journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

Artikel 3: Verdragspartijen betrokken bij het redactiestatuut

Een ieder die ooit als donateur, lid, (kandidaat)politicus en sponsor deel heeft uitgemaakt van de Kiesvereniging XyZyX of degene die ooit bijdragen heeft geleverd aan de nieuwsbrieven, interviews en forums van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep vallen, is gebonden aan dit redactiestatuut.

Artikel 4: Begripsbepalingen

4.1 Tot de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep worden alle bij de redactie betrokken personen gerekend.

4.2 De redactieraad, de webmaster en zijn redactieleden dienen lid te zijn van de Kiesvereniging XyZyX en hebben daarmee alle uitgangspunten van de vereniging, zoals die zijn beoogd, geregeld en omschreven in de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement, het algemeen fractiestatuut en het redactiestatuut van de Kiesvereniging XyZyX vrijelijk, loyaal en nadrukkelijk onderschreven.

4.3 De redactieraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden van de Kiesvereniging XyZyX die niet aan de redactie verbonden of verwant mogen zijn. De redactieraad wordt elk jaar door de ledenraadpleging gekozen, waarbij zittende leden herbenoembaar zijn. De webmaster zal tenminste zes maal per jaar inhoudelijk overleg voeren met de redactieraad en daarvan telkenmale schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX over de gevoerde besprekingen. De webmaster kan in geen enkel geval de redactieraad om geheimhouding verzoeken. De redactieraad kan en mag met de webmaster overleg voeren over alle punten van diens redactiebeleid. Daartoe behoren in elk geval:

4.3.1 het handhaven van de objectieve redactionele beginselen;
4.3.2 het gevoerde medewerkers beleid;
4.3.3 de persoonlijke verantwoordelijkheid van hemzelf en de medewerkers;
4.3.4 de besteding van het redactiebudget.
4.3.5 en verder alles wat is en wordt bepaald, in overeenstemming met de letter en geest van dit redactiestatuut.

4.4 De Kiesvereniging XyZyX heeft het voortdurend en onbeperkt portretrecht alsook auteursrecht op alle van haar leden en (kandidaat) politici, gedurende het lidmaatschap, gemaakte foto’s, afbeeldingen, video’s en films, journaalopnames, geluidsopnames, al dan niet geplaatste forumbijdrages, politieke statements, tekeningen, spotprenten, enz. De Kiesvereniging XyZyX mag deze opnames, met uitsluiting van alle anderen, publiceren of doen publiceren in relatie met gehouden, te houden verkiezingen, raadplegingen, radio- en televisiejournaals, kranten en tijdschriften, internet, video, DVD, enz. ongeacht de wijze waarop het bovengenoemde tot stand gekomen is en met volledig voorbijgaan aan de vermeende rechten van de maker van de niet door de Kiesvereniging XyZyX geautoriseerde registraties. Deze overeenkomst blijft voor de (kandidaat) politici geldig tot een periode van één jaar na het eindigen van het lidmaatschap van de Kiesvereniging XyZyX. De tijdens het lidmaatschap gemaakte media registraties blijven eigendom van de Kiesvereniging XyZyX.

4.5 De Kiesvereniging XyZyX is de enige Kiesvereniging of politieke partij of beweging ten behoeve waarvan de nieuwsbrieven en forums door de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep verzorgd mogen worden. Het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX zal proberen met één of meer landelijk werkende dagbladen, radio en TV stations afspraken te maken omtrent de externe nieuwsvoorzieningen en de berichtgeving over haar politici, te houden interviews met bestuurders en politici. Van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep wordt verwacht dat zij het bestuur daarbij assisteren en loyaal hun medewerking en de overeengekomen content leveren.

4.6 Met het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX wordt, in het kader van de toepassing van dit redactiestatuut, uitsluitend de voorzitter en de secretaris bedoeld.

4.7 Het positief taalkundig verbeteren, kuisen en redigeren van de ingezonden teksten is daarbij een vast gegeven. De bijdrageschrijvers dienen dat dan ook toe te staan. De taal van alle uitingen van en voor de Kiesvereniging XyZyX is het Algemeen Beschaafd Nederlands. Bijdragen in andere talen of dialecten dan dit type Nederlands, beledigingen, auteursrecht inbreuken, niet voldoende ter zake doende persoonlijke mededelingen, reclames, enz. mogen door de webmaster van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep zonder meer geweigerd of aangepast worden. Tot de nieuwsbrieven en forums worden gerekend de bijdragen of delen daarvan waarvan de inhoud onder de verantwoordelijkheid van de webmaster valt, ongeacht of deze berichten ook daadwerkelijk geplaatst zijn of al dan niet voor plaatsing bestemd waren.

4.8 Reclameboodschappen zijn alle uitingen die er op gericht zijn producten en diensten van een vereniging, bedrijf of instelling onder de aandacht van het publiek te brengen. Als de Kiesvereniging XyZyX gesponsorde bijdragen in zijn nieuwsbrieven en forums toelaat, dan zullen dit soort bijdragen niet onder de verantwoordelijkheid van de webmaster van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep vallen.

4.9 Hoewel deze gesponsorde bijdragen niet onder het redactiestatuut vallen, kan de webmaster van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep wel gevraagd worden om een vrijblijvende mening over specifieke gesponsorde bijdragen uit te spreken.

4.10 Behalve gesponsorde bijdragen zullen uitsluitend de bijdragen van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX zonder de directe of indirecte verantwoordelijkheid van de webmaster geplaatst worden in de mailings, nieuwsbrieven en forums van de Kiesvereniging XyZyX.

Artikel 5: Overleg tussen redactieleden, redactieraad en bestuur.

5.1 Alle bij dit redactiestatuut betrokken personen verklaren aan de goede verstandhouding tussen redactieleden, redactieraad, bestuur en bijdrageschrijvers coöperatieve medewerking te verlenen en zich te onthouden van opmerkingen en bijdragen die de goede verstandhouding zouden kunnen verstoren.

5.2 Over zaken die direct of indirect verband houden met dit redactiestatuut, zal de webmaster het overleg met de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, de redactieraad en het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX niet mogen weigeren of ontwijken.
5.3 Over zaken die direct of indirect verband houden met dit redactiestatuut, inclusief de verantwoordelijkheid die door het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX 4U2 in zijn algemeenheid aan de webmaster is toegekend, zal het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX 4U2 het overleg met de webmaster niet mogen weigeren of ontwijken.

Artikel 6: Het redactiebudget

6.1 De omvang en de hoofdlijnen van het redactiebudget worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur, na overleg met de redactieraad en de webmaster. De webmaster bepaalt op grond van dit redactiestatuut en na overleg met het bestuur de besteding van het redactiebudget, overeenkomstig de taken van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep.

6.2 Het bestuur zal de webmaster maandelijks informeren over de verhouding van de gebudgetteerde tot de werkelijk gemaakte kosten. Zonodig zal het bestuur de webmaster dwingend verzoeken zijn kosten bij te sturen dan wel hem te ontheffen van zijn financiële verantwoordelijkheid.

Artikel 7: Gedrag in geval van fusie, overdracht en overname

7.1 In geval van het samengaan van Kiesvereniging XyZyX met enige andere Kiesvereniging dan wel het overdragen of overnemen van een belang of althans de feitelijke zeggenschap over de Kiesvereniging XyZyX aan een andere organisatie, wordt de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep op een zo vroeg mogelijk tijdstip daarover geïnformeerd.

7.2 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX zal alles doen en niets nalaten om de onverkorte werking van dit redactiestatuut, ook in geval dat de in het eerste lid genoemde situaties zich voordoen, te garanderen.

Artikel 8: De relaties tussen de XyZyX kiesvereniging en de XyZyX 4u2 nieuwsgroep

8.1 Het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX zal de journalistieke maar vooral objectieve onafhankelijkheid van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep zoveel als door de verdragspartners wenselijk wordt geacht waarboren en bevorderen.

8.2 Wijzigingen in de verschijningsvorm van de uitingen van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep worden door de webmaster voorgesteld aan het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX en vervolgens door het bestuur besproken, eventueel in overleg nog gewijzigd en tot nader order definitief vastgesteld. Het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX is gerechtigd zich dwingend tot de webmaster te wenden ter zake van de inhoud, vorm en karakter van de nieuwsberichtgeving, voor zover die onder de verantwoordelijkheid van de webmaster vallen en in gevallen waarin deze berichtgeving naar het oordeel van de directie in enigermate strijdig lijkt met de vereiste journalistieke objectiviteit of zorgvuldigheid. Het programmatische korte en lange termijn beleid wordt, in overleg met de leden, door het bestuur bepaald. Binnen de vastgestelde beleidskaders voert de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep zijn taken in onafhankelijk uit.

8.3 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX is verantwoordelijk voor het verwerven, accepteren en (doen) plaatsen van reclameboodschappen op de forums en nieuwsbrieven van de Kiesvereniging XyZyX. Zij zal te allen tijde de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep vrijwaren van verantwoordelijkheid voor inhoud en programmering van reclameboodschappen.

8.4 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX zal niet bevorderen of zonder hun instemming de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep de verplichting opleggen dat hun nieuwsbrieven geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd door één of meer sponsors of dat enige nieuwsbrief op welke wijze dan ook wordt verbonden aan de naam van één of meer opdrachtgevers.

8.4.1 In het algemeen zal de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep niet verplicht worden om op enigerlei wijze positieve of negatieve verbanden te leggen tussen de uitingen van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep en de belangen van één of meer sponsors.

8.4.2 (Kandidaat)politici die dat wensen kunnen de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep vragen een betaalde “testimonial” van zich zelf te laten produceren. Het formaat, de tekst, de foto’s en de lay-out wordt bepaald door de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep. De prijs wordt vastgesteld door de webmaster.

8.5 In alle gevallen waarin het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat sponsorovereenkomsten en advertorials direct of indirect van invloed kunnen zijn op de objectiviteit, geloofwaardigheid, kwaliteit of karakter van de berichtgeving van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, pleegt zij vooraf overleg met de webmaster.

8.6 De Kiesvereniging XyZyX zal nooit de arbeidsrechtelijke contractant van de leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep zijn. Er wordt, in geval van betaalde medewerkers, gebruik gemaakt van vervangend werkgeverschap, via de z.g. Pay-Roll constructie door een gerenommeerd verloningsbureau. Voor de financiële afwikkeling in geval van ziekte, schorsing en verwijdering dienen de betroffen leden zich dan ook uitsluitend te wenden tot het verloningsbureau.

8.7 Het is voor alle huidige en voormalige leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep verboden om binnen twee jaar na hun afscheid van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX, zich als (voormalig) insider, direct of indirect, positief of negatief, te uiten over alle interne en externe zaken die het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX, haar leden en politici en de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep betreffen, ongeacht de wijze hoe het afscheid tot stand is gekomen. Een schadeplichtigheid van 500,00 per dag wordt in zulke gevallen veronderstelt en de direct opeisbare vergoeding, tot een maximum van 50.000,00, komt in alle gevallen ten goede aan de kas van de Kiesvereniging XyZyX.

8.8 Het is voor alle huidige en voormalige leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep verboden om binnen twee jaar na hun afscheid van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX, zich als (voormalig) insider, direct of indirect, te verbinden aan een soortgelijke politieke vereniging of politieke partij, ongeacht de wijze hoe het afscheid tot stand is gekomen. Een schadeplichtigheid van 500,00 per dag wordt in zulke gevallen veronderstelt en de direct opeisbare vergoeding, tot een maximum van 50.000,00, komt in alle gevallen ten goede aan de kas van de Kiesvereniging XyZyX.

8.9 Het is voor alle huidige en voormalige leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep verboden om binnen twee jaar na hun afscheid van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX, zich als (voormalig) insider, direct of indirect, teksten, publicaties of bijdragen geleverd door leden en donateurs, persoonlijke informatie van (kandidaat)leden en (kandidaat) politici, te publiceren of te doen publiceren of te verspreiden of te doen verspreiden, ongeacht de wijze hoe het afscheid tot stand is gekomen. Een schadeplichtigheid van 500,00 per dag wordt in zulke gevallen veronderstelt en de direct opeisbare vergoeding, tot een maximum van 50.000,00, komt in alle gevallen ten goede aan de kas van de Kiesvereniging XyZyX.

Artikel 9: Benoeming, schorsing en verwijdering

9.1 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX zal alvorens een webmaster en/of leden van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep te benoemen, advies inwinnen bij de redactieraad, die tevens het recht tot voordracht heeft. De adviezen van de redactieraad hebben voor het bestuur een zwaarwegend karakter. Het negeren van het uitgebrachte advies zal door het bestuur schriftelijk aan de redactieraad gemotiveerd worden.

9.2 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX heeft het recht de webmaster en/of leden van de redactie te schorsen of te verwijderen indien een onoverbrugbaar verschil van mening bestaat dat te maken heeft met het handhaven van de redactionele beginselen en/of de daaruit voortvloeiende uitgangspunten van het redactionele beleid en/of met zaken als voor het bestuur van Kiesvereniging XyZyX schadelijk financieel beheer en/of uitingen die het aanzien van nieuwsbrieven en forums van de XyZyX 4U2 Nieuwsgroep en Kiesvereniging XyZyX schaden, enz. Een schorsing mag niet langer dan 3 maanden duren en zal binnen deze periode moeten leiden tot herstel van de relatie of tot beëindiging daarvan.

9.3 Bij schorsing en/of verwijdering van de webmaster en/of zijn redactieleden zal het bestuur, voorafgaand aan de definitieve beslissing, advies in te winnen bij de redactieraad. Mocht deze weg niet tot een oplossing van het conflict leiden, dan zal, via een BLOGARP, een algemene ledenraadpleging over het functioneren van de webmaster en/of zijn redactieleden een bindende uitspraak doen.

9.4 Het bestuur van Kiesvereniging XyZyX 4U2 is ten alle tijden gerechtigd om een schorsing en/of verwijdering van de webmaster en/of zijn redactieleden onmiddellijk te doen ingaan als zij vindt dat de aard van het conflict daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10: Geschillen

10.1 Bij alle geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit de tekst, toepassing of interpretatie van dit redactiestatuut, kunnen betrokkenen het oordeel vragen van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX of de redactieraad of de webmaster of de leden van de Kiesvereniging XyZyX.

10.2 Het staat de leden vrij om geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit de tekst, toepassing of interpretatie van dit redactiestatuut, op een andere wijze te beslechten dan waarin dit statuut voorziet, mits op basis van eenstemmigheid tussen het bestuur, de redactieraad en de meerderheid van de redactie.
10.3 Tenzij de leden per gegeven situatie anders zijn overeenkomen, heeft geen enkel beroep een schorsende werking ten aanzien van het bestreden besluit van het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX.

10.4 Redactieleden hebben voor hun aanstelling verklaart dat zij zich bij schorsing en/of verwijdering nooit tot de rechtbank zullen wenden in geval van relatie conflicten. Bij ernstige contractuele of financiële malversaties in de (voormalige) relatie die niet door bemiddeling, mediatie of overleg kunnen worden opgelost is het uitsluitend aan het bestuur voorbehouden om de weg naar de rechtbank te kiezen. De schadeplichtigheid wordt in zulke gevallen veronderstelt maar de financiële vergoeding komt in alle gevallen volledig ten goede aan de Kiesverenigingskas.

10.5 Het bestuur gaat er van uit dat alle verdragpartners van dit redactiestatuut volwassen en evenwichtige mensen zijn die vooraf nauwkeurig de voors en tegens van dit redactiestatuut hebben afgewogen, dat zij zich zonder arglist of bedrog en zonder geheime agenda zich gemeenschappelijk zullen inspannen om van dit redactiestatuut en het verenigingsconcept van de Kiesvereniging XyZyX een blijvend succes te maken.

Artikel 11: Wijziging van dit redactiestatuut

Wijziging van dit redactiestatuut kan na het definitief worden niet, dan na zorgvuldig overleg tussen de verdragspartijen en dan slechts met instemming van een gewone meerderheid van de leden van de Kiesvereniging XyZyX gedaan in een algemene of bijzondere ledenraadpleging. Leden en Donateurs mogen het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX ten alle tijden wijzen op tegenstrijdigheden in de combinatie van dit redactiestatuut met de verenigingsstatuten, het algemeen fractiestatuut en de huishoudelijke reglementen van de Kiesvereniging XyZyX en voorstellen ter verbetering doen.

Geef een reactie