Fractie Statuut

Concept van het Fractie Statuut (AFS) van de Kiesvereniging XyZyX en haar politieke partij XyZyX 4U2.

Artikel 1: Algemene doelstelling van de Algemeen Fractie Statuut van XyZyX 4U2.

Het algemeen fractiestatuut heeft als doel de werkwijze van de fractie en de fractievergadering of fractieraadpleging aan alle betrokkenen fractieleden, gezagsdragers, donateurs, leden, bestuur, kandidaat politici en media duidelijk te maken, opdat een ieder optimaal kan anticiperen voor zover nodig of wenselijk is. Dit fractiestatuut dient dus gezien te worden als een algemeen statuut voor de spelregels en het werk van de fractieleden in de Gemeenteraad, het College, de Eerste en Tweede Kamer alsmede in het Europees Parlement.

Artikel 2: De functie en taken van de fractievoorzitter.

2.1 De fractievoorzitter roept de fractievergadering of fractieraadpleging bijeen en stelt, na raadpleging van de fractieleden, een agenda op en zorgt ervoor dat alle betrokkenen de agenda en de uitwerking of motivatie van de agendapunten door de indiener(s) 4 dagen voor de fractievergadering of fractieraadpleging in hun bezit hebben. Het aantal door de fractieleden ingediende agendapunten wordt via een interne raadpleging begrenst tot maximaal 20 agendapunten, daarnaast kunnen tot maximaal 5 fractie-eigen of externe agendapunten toegevoegd worden. Indien er minder dan 20 agendapunten zijn ingediend, dan kunnen fractieleden tot 24 uur voor de fractievergadering of fractieraadpleging nog eigen agendapunten aan de fractievoorzitter aanbieden. De niet in behandeling genomen agendapunten kunnen ingediend worden voor de volgende fractievergadering of fractieraadpleging.

2.2 De fractievoorzitter leidt de fractievergadering of fractieraadpleging of benoemt een plaatsvervanger en agendeert minimaal twee maal per jaar een evaluatie van het algeheel functioneren van de fractie. De fractievoorzitter stemt bij alle vergaderingen of raadplegingen voor de niet aanwezige of stemmende fractieleden overeenkomstig hun vooraf schriftelijk afgegeven stemmandaat of bij het ontbreken daarvan volgens hun algemene agendapunt standpunten. Fractieleden zijn dus verplicht om direct of indirect een persoonlijk standpunt in te nemen over elk ingediend agendapunt en de leden en donateurs controleren het stemgedrag van de fractieleden.

Artikel 3: Werkwijze van de fractievergadering of fractieraadpleging.

Ieder fractielid licht de door hem ingediende agendapunten nog eens toe en vraagt de aanwezigen om inbreng van argumenten. De inbreng van alle deelnemers aan de fractievergadering of fractieraadpleging is op basis van gelijkwaardigheid. De fractievoorzitter behandelt de fractie-eigen en de externe agendapunten of vraagt een van de aanwezigen dat namens hem te doen. Via raadpleging beperkt de fractievoorzitter de rondvraag tot maximaal 10 agendapunten, de overigen worden staande de fractievergadering of fractieraadpleging geconcludeerd of opnieuw ingediend. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor het beraadverslag, de archivering en het transport daarvan, via de webmaster, naar het verenigingsbestuur, de nieuwsredactie, de donateurs en de leden.

Artikel 4: Uitgangspunten van de fractievergadering of fractieraadpleging.

4.1 Alle agendapunten, fractievergaderingen of fractieraadplegingen zijn in principe bestemd voor openbare bediscutering per internet voor leden en donateurs, tenzij fractieleden vooraf voor bepaalde onderwerpen geheimhouding hebben opgelegd gekregen van de collegevoorzitter. Tot het besloten deel fractievergadering hebben toegang de fractieleden, het verenigingsbestuur en de eventueel door de fractievoorzitter toegelaten genodigden. Er worden zoveel als wenselijk geachte fractievergaderingen of fractieraadplegingen belegd, met een minimum van 1 per week gedurende minimaal 10 maanden per jaar. Besluiten van de ledenraadplegingen dienen mee te wegen in de standpuntbepaling van de fractieleden.

4.2 De fractie dient zoveel mogelijk met helder geformuleerde agenda- en standpunten naar buiten te treden, waarbij het gebruik van onverklaarde afkortingen en onverklaarde vaktaal zoveel als mogelijk vermeden dient te worden. De voertaal van de fractievergaderingen en –raadplegingen is het Nederlands in zijn meest zuivere vorm. Fractieleden hebben hun eigen verantwoordelijkheden, vooral als zij ook bestuurder zijn. Per definitie kunnen fractieleden niet door de overige fractieleden tot bepaalde standpunten gedwongen worden, zij zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan zichzelf. Ieder fractielid kan immers onderwerp worden van een Blogarp als hij zich te ver van zijn vooraf ingenomen standpunten waagt.

Artikel 5: De voorbereiding van de fractievergadering of fractieraadpleging.

Ieder fractielid heeft de verplichting alle stukken voorafgaand aan de fractievergadering of fractieraadpleging goed te bestuderen, vooral die stukken die direct of indirect betrekking hebben op zijn/haar eigen commissie. Ieder fractielid dient ook genegen te zijn om, zoveel als toegelaten en mogelijk is, informatie en advies in te winnen van ter zake kundige adviseurs van binnen de Kiesvereniging XyZyX.

Artikel 6: Werkwijze bij college-, commissie- en bestuursvergaderingen.

In de college-, commissie- en bestuursvergaderingen waar de fractieleden aan deelnemen wordt in principe door ieder fractielid vooral het eigen standpunt naar voren gebracht. Schorsingen worden door de fractieleden zelf aangevraagd. Beraadslagingen tijdens schorsingen dienen ook door de overige fractieleden bijgewoond te worden zodat zij eventueel andere politici kunnen assisteren bij het formuleren van hun standpunt. Ieder fractielid dient zoveel als mogelijk aan alle vergaderingen deel te nemen, in het bijzonder aan de vergaderingen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de commissies waar men lid van is. Na afloop van alle vergaderingen praten de fractieleden in de beslotenheid van de fractiekamer nog even na ter eerste evaluatie van de onderwerpen en stemmingen van de zojuist afgesloten vergadering.

Artikel 7: Werkwijze van de fractieleden buiten de fractie-, college- en bestuursvergaderingen.

7.1 Ieder fractielid probeert zoveel mogelijk (in)direct in contact te blijven met de donateurs en leden van de vereniging om informatie te verkrijgen en zijn handelswijze bij stemmingen te verduidelijken. Contacten van de fractieleden met de media over het functioneren van of de standpunten van de fractie of de vereniging of de partij vinden slechts plaats nadat de fractievoorzitter hiertoe nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het staat de fractieleden vrij om hun persoonlijk handelen in de media te verklaren, daarbij nooit uit het oog verliezend dat men uitsluitend voor en namens zich zelf spreken en nooit namens de vereniging of de fractie of de partij, ook niet als men fractievoorzitter is.

7.2 De fractievoorzitter dient altijd z.s.m. op de hoogte te worden gebracht met betrekking tot contacten van de fractieleden met de media. Het volgen van een mediatraining is voor elk fractielid een goede investering, alleen daarmee zal men er in slagen de persoonlijke boodschap goed over te brengen. Hoewel een goede persoonlijke relatie met de media van groot belang is voor elk fractielid dienen de fractieleden terdege te beseffen dat het aan de politieke partij XyZyX 4U2 gerelateerde copyright en portretrecht is overgedragen aan de Kiesvereniging XyZyX en dat de webmaster hiervan de beheerder is.

Geef een reactie