CONCEPT Standpuntenlijst

De voorlopige algemene standpunten lijst bevat een groot aantal standpunten die gekopieerd zijn uit de laatste vier verkiezingscampagnes van nagenoeg elke Nederlandse politieke partij of afdeling. Geen van deze standpunten heeft al de vorm die de PERVOTEST uiteindelijk zal aannemen, dus met de keuze velden: VOOR, (al dan niet aangevuld met mits), TEGEN (al dan niet aangevuld met mits), NEUTRAAL of ONBELANGRIJK.

Veel van onderstaande standpunten zijn min of meer doublures, enz. maar wij verwachten van leden en donateurs dat zij de Kiesvereniging XyZyX behulpzaan zullen zijn met het ontdubbelen, het nauwkeuriger definiëren van het ingenomen standpunt,  het vrij te maken van wollig taalgebruik, het toevoegen van eigen variaties en nieuwe standpunten, het schrijven van toelichtingen bij de diverse ingewikkelde standpunten, etc.

De verwachting is dat de algemene standpunten lijst in zijn uiteindelijke vorm wellicht 1.500 standpunten zal hebben die nagenoeg elk algemeen politiek standpunt zal afdekken.

Gemeentelijke afdelingen kunnen ook op de eigen gemeente passende standpunten toevoegen, evenals voor de Provinciale en Europese afdelingen.

De bedoeling is dat de p van punt in de uiteindelijke PERVOTEST vervangen wordt door b.v. JUS 123c, zijnde de derde variant van het 123ste standpunt voor het Ministerie van Justitie, enz.

Wellicht kunt u al een opzet daarvoor maken.

p Gratis kinderopvang tot 12 jaar voor kinderen van (alleenstaande) werkende ouders.

p Opvoedingsondersteuning en blijvende aandacht voor emancipatie van mannen en vrouwen.

p Schoolzwemmen weer invoeren als verplicht vak bij alle scholen voor basisonderwijs.

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde alles omvattende leges regeling

p Beperken gemeentelijke autonomie door landelijk vastgestelde OZB tarieven

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde rioolbelasting

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde parkeerbelasting

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde stedenbandregeling

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde maximale bijstandsregeling

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde gelijke raadsledenvergoeding

p Beperken gemeentelijke autonomie door een landelijk vastgestelde gelijke wethoudersvergoeding

p Camera’s van politie, winkels en bedrijven die gericht zijn op de openbare ruimte koppelen aan het openbare internet.

p Camera’s van winkels en bedrijven die gericht zijn op de interne ruimte mogen koppelen aan het openbare internet.

p Afschaffen van alle beperkingen van de privacy wetgeving voor recidivisten.

p Toestaan van heldere en voor iedereen geldende toegangsbeperkingen bij alle niet aan de overheid relateerde ondernemingen, stichtingen en verenigingen.

p Volledige afschaffing van alle niet aan bezoekersaantallen gerelateerde cultuursubsidies.

p Invoering van een registratiepas die aan sociale en culturele voorzieningen een bijdrage geeft op basis van werkelijke bezoekers aantallen.

p Volledige afschaffing van alle subsidies aan het openbaar vervoer.

p Volledige afschaffing van alle subsidies aan de omroeporganisaties, dus ook van de ledenloze.

p Volledige afschaffing van alle subsidies aan alle gedrukte media.

p Handhaving van maatregelen tegen de geluidsoverlast van vliegtuigen, brommers, auto’s, motoren, muziek en andere herrie.

p Verplichting van lagere overheden tot deelname aan structurele interregionale en intergemeentelijke samenwerking.

p Respect voor het Nederlands culturele erfgoed en behoud van oude en jonge monumenten.

p Bevorderen, toepassen en plaatsen van voor burgers aanvaardbare openbare kunst door lokale kunstenaars.

p Geen plaatsing van nietszeggende (omdat dat daar moet) kunstuitingen in de openbare ruimte.

p Bevorderen van het plaatsen van goed gelijkende standbeelden in de openbare ruimtes van personen met een verdienste voor de Nederlandse geschiedenis.

p Vermijden dat overheidsgeld wordt gespendeerd aan voor burgers inhoudsloze kunstuitingen en manifestaties.

p Verplichte overdracht van alle beeld en ontwerprechten door architecten, kunstenaars en ontwerpers, behorende bij alle directe en indirecte overheidsopdrachten, aan het ministerie van algemene zaken.

p Opheffen van alle landelijke, provinciale en gemeentelijke kunst, cultuur en welstandscommissies.

p Aanpassing van de referendumverordening ter verlaging van de drempel en vereenvoudiging van de procedures.

p Meer bankjes, prullenbakken, geveltuinen, daktuinen, veilige parkjes en speelplaatsen voor jong en oud, kortom het bevorderen van meer en veilige gezelligheid op straten, wegen en pleinen.

p Stemrecht van de burger bij de benoeming van de Provinciale Gouverneurs, Burgemeester en Wethouders in de vorm van een dwingende volksraadpleging.

p Verplichte aandacht en goede voorlichting op scholen over de gevaren van alcohol en drugs.

p Verplichte voorlichting aan migranten kinderen over het kiezen van partners uit de herkomstlanden van hun ouders, speciaal over de gevolgen van inteelt en analfabetisme.

p Het ritueel slachten van dieren dient strafbaar gesteld te worden evenals de import en verkoop van ritueel geslacht vlees of producten waarin ritueel geslacht vlees is verwerkt.

p Misdaden met een religieuze of culturele achtergrond dienen zonder uitzondering voor het maximaal toegelatene bestraft te worden.

p De verplichte procesvertegenwoordiging in alle civiele en belastingrechtszaken dient onmiddellijk afgeschaft te worden.

p Rechtszaken mogen niet plaatsvinden in het arrondissement waarin de eiser of gedaagde hun zetel hebben.

p De kantonrechter is bevoegd te oordelen in alle financiële rechtszaken en zonder enige financiële limiet.

p In civiele of bestuursrechtelijke rechtszaken dient de eisende partij de kosten van rechtsbijstand van de gedaagde te vergoeden als de eiser, direct of indirect een overheidslichaam, een verzekeraar of een financiële instelling is.

p In civiele of bestuursrechtelijke rechtszaken dient de gedaagde partij de kosten van rechtsbijstand van de eiser te vergoeden als de gedaagde, direct of indirect een overheidslichaam, een verzekeraar of een financiële instelling is.

p In civiele rechtszaken dient de eisende partij de kosten van rechtsbijstand van de gedaagde te vergoeden als de eiser, direct of indirect een onderneming in BV of NV vorm is en de gedaagde een burger of een éénmanszaak is.

p In civiele rechtszaken dient de gedaagde partij de kosten van rechtsbijstand van de eiser te vergoeden als de gedaagde, direct of indirect een onderneming in BV of NV vorm is en de gedaagde een burger of een éénmanszaak is.

p De faillissementswet dient zodanig aangepast te worden dat de surseance van betaling en het faillissement van ondernemingen en ondernemers uitsluitend door de Kamer van Koophandel wordt uitgesproken en behandelt.

p Curatoren worden bij de surseance van betaling of het faillissement van ondernemingen en ondernemers uitsluitend door de Kamer van Koophandel of de vakbonden aangewezen. De curator mag absoluut geen jurist zijn.

p Er wordt een instituut opgericht dat het wezen van de Nederlandse volks cultuur gedetailleerd vaststelt en bewaakt als referentiepunt voor integratieprojecten.

p Het Nederlands is in Nederland de dominante taal. Het is Nederlandse overheden verboden om documenten en circulaires t.b.v. anderstaligen geheel of gedeeltelijk in andere talen dan het Nederlands uit te geven of doen uitgeven.

p De Nederlandse cultuur is in Nederland de dominante cultuur. Het is Nederlandse overheden verboden de Nederlandse cultuur t.b.v. Nederlanders met een andere culturele achtergrond te vervormen of aan te passen.

p Medelanders zijn verplicht tot inburgering in de Nederlandse taal, geschiedenis, maatschappijleer en volkscultuur willen zij in aanmerking komen voor een Nederlandse uitkering, kinderbijslag of sociale bijstand.

p Buitenlandse huwelijken of partnerregistraties worden in Nederland pas erkend nadat beide partners bij een Nederlandse Notaris een homologatie verklaring getekend hebben dat voor hun huwelijk of partner registratie uitsluitend het Nederlands huwelijks en scheidingsrecht van toepassing zal zijn.

p De export van Nederlandse uitkeringen, pensioenen, kinderbijslag of sociale bijstand is verboden. Alle ontvangers of begunstigers dienen zich maandelijks in persoon te melden op daarvoor aangewezen plaatsen in Nederland.

p De onderwijsinspectie dient de onderwijslessen op bijzondere scholen inhoudelijk te beoordelen.

p Het bijzonder onderwijs moet in stand blijven.

p Uitsluitend Nederlands plus Engels, Frans of Duits mogen voor leerlingen van lagere middelbare scholen de eindexamenvakken voor de talenstudies zijn.

p Echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn mogen pas doorgang vinden na bemiddeling en therapie.

p Bij een echtscheiding worden de kinderen principieel toegewezen aan de financieel sterkste partner.

p Van alle bestuurders en passagiers op transportmiddelen van buiten de Schengen landen dient een digitale registratie gemaakt te worden van de iris, de vingerafdrukken, het onbedekte aangezicht, de door de persoon zelf uitgesproken familienaam, roep en voornamen, de persoonslegitimatie en de in en uitreis documenten.

p Bestuurders en passagiers zonder de juiste in en uitreis documenten mogen niet naar Europa vervoerd worden en mogen het transportmiddel niet verlaten.

p Asielzoekers zonder de juiste in en uitreis documenten en bereidheid tot openhartige en juiste informatie verstrekking mogen niet tot de asielprocedure worden toegelaten.

p De totale asielprocedure mag niet langer dan drie maanden duren en wordt uitsluitend door de IND uitgevoerd, dus inclusief het hoger beroep.

p Nederland gaat een overeenkomst aan met een land van buiten de Europese Unie waar alle afgewezen asielzoekers, stateloze en illegalen, die de weg naar hun land van herkomst verspert zien, naar worden verplaatst.

p De kosten van opvang en transport van afgewezen asielzoekers worden volledig verhaald op het land van herkomst of als import belasting opgelegd aan de goederen uit het herkomstland.

p Nederland verbreekt de diplomatieke banden met landen die van asielzoekers een exportproduct hebben gemaakt.

p Nederland verbreekt de diplomatieke banden met landen die van asielzoekers een exportproduct maken door de terugreis administratief te bemoeilijken of onmogelijk te maken.

p Nederland maakt zich binnen Europa sterk voor het Europees verbreken van de diplomatieke banden met landen die van asielzoekers een exportproduct hebben gemaakt en/of hun terugreis te bemoeilijken of onmogelijk te maken.

p De asielprocedure wordt onmiddellijk beëindigd zodra de asielaanvrager en/of zijn familieleden weer terug zijn of terug is geweest in het land van herkomst.

p De asielprocedure wordt onmiddellijk beëindigd zodra vaststaat dat de asielaanvrager en/of zijn familieleden via een ander veilig land naar Nederland is gekomen.

p De asielprocedure wordt onmiddellijk beëindigd zodra vaststaat dat de asielaanvrager en/of zijn familieleden in een ander veilig land ook in een asielprocedure is betrokken.

p De asielprocedure wordt onmiddellijk beëindigd zodra vaststaat dat de asielaanvrager en/of zijn familieleden eerder in een ander veilig land afgewezen zijn in een asielprocedure.

p Besnijdenis van niet in Europa geboren jongens en meisjes onder de 18 jaar is strafbaar en leidt tot afbreking van de asielprocedure en uitzetting naar het land van herkomst voor alle gezinsleden.

p Besnijdenis van al dan niet in Europa geboren jongens en meisjes onder de 18 jaar is strafbaar en leidt tot afbreking van de asielprocedure, gevangenisstraf en uitzetting naar het land van herkomst voor alle gezinsleden.

p Indien al dan niet in Europa geboren jongens en meisjes onder de 18 jaar van asielzoekers bij hun aanmelding besneden zijn worden zij, alsmede hun ouders, niet toegelaten tot de asielprocedure en volgt onheroepelijke en directe uitzetting naar het land van herkomst voor alle gezinsleden.

p Besnijdenis van al dan niet in Europa geboren Nederlandse jongens en meisjes onder de 18 jaar is strafbaar en leidt naast strafvervolging tot een ontzetting uit de ouderlijke macht over al hun minderjarige kinderen.

p Financiële rapportages, begrotingen en offertes van alle (semi) overheidsprojecten zijn openbaar via krant en internet. Er komt geen opdrachtverstrekking voor projecten met een begroting van 500.000 Euro of meer, zonder burgerlijke inspraak.

p Strengere jaarlijkse beoordeling en volledige publieke inspraak en openheid bij elke subsidiëring.

b Afschaffing van het automatische carrièreperspectief voor alle overheidswerknemers.

p Geen enkele werknemer bij een bedrijf of instelling waar de overheid 30% of meer van de aandelen bezit mag in totaal meer dan vier maal modaal, gebaseerd op een werkweek van 40 uur verdienen.

p Overheidsfuncties staan uitsluitend open voor sollicitantanten van 50 jaar of ouder en lichamelijk invaliden met een zeer hinderlijke aangeboren handicap, behalve voor beroepen zoals soldaat, politieagent, verpleger, enz.

p Functioneel leeftijdsontslag en ontslagvergoedingen zijn verboden. Na het 55ste levensjaar is demotie toegestaan.

p Er komt een verbod voor interim-managers en adviesbureaus bij de overheden en de overheidsbedrijven.

p Meer mogelijkheden en verplichtingen tot bijscholing en training van werknemers in de avonduren en weekenden.

p Solide rampen bestrijdingsprogramma’s en betere routeaanduidingen met GPS voor politie en hulpdiensten.

p Nederland promoten als een aantrekkelijke vestigingsplaats met een prima arbeidspotentieel.

p Verplichte inschakeling van lokale ondernemers bij gemeentelijke plannen.

p Stimulering van de bouw of instandhouding van goedkope laagwaardige bedrijfsruimtes.

p Behoud en stimulering van de economische middenklasse.

p Overheidsstimulering van conferenties, evenementen en toeristische evenementen.

p Meer rotondes en verkeersdrempels op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom.

p Meer fietskluizen bij metro, trein en busstations.

p Gratis parkeren in alle binnenstedelijke woongebieden en blauwe zones bij winkelcentra

p Investeren in de aanleg van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, fietsers en meer fietspaden.

p Kleinere klassen en meer tijd voor het individueel begeleiden van leerlingen zodat de leerkracht vaker een vertrouwensleerkracht wordt.

p Leerlingenbegeleiding moet een vaste plaats krijgen binnen de school om problemen directer te kunnen aanpakken.

p Naast de verplichte algemene vakken dient ook een scala van vrije keuzevakken aangeboden te worden om de ontplooiing van de eigen talenten van elke leerling te garanderen

p Een gelijk sociaal financieringsmodel voor hogescholen als voor universiteiten.

p Bestuur dichter bij de burger door Europa wijde regio indeling.

p De invloed van de Europese Unie beperken tot een samenwerking tussen nationale staten.

p Het verenigd Europa omvormen tot een federale natie staat.

p Regionale indelingen zo klein maken dat zij niet over andere regio’s de baas kunnen spelen.

p Regio’s een eigen democratisch gekozen vertegenwoordigend bestuur geven met eigen wettelijke en financiële mogelijkheden.

p Dwingende volksraadplegingen bij belangrijke en zwaarwegende politieke besluiten.

p De uitslag van volksraadplegingen respecteren in de besluitvorming.

p Politici stimuleren om inhoudelijk in debat te gaan met hun politieke tegenstanders.

p Kadaver en fractie discipline alsmede achterkamertjesgedoe van politieke partijen voorkomen.

p Geen hiërarchie tussen de bestuurslagen van de gemeente, de provincie, het land en de Europese Gemeenschap.

p De gemeente zal bij lokale zaken niet ondergeschikt zijn aan de staat.

p De Nederlandse wetgeving zal voor nationale zaken niet ondergeschikt zijn aan de Europese wetgeving.

p Gemeentes, provincies, en staten zullen elk op hun eigen beleidsterrein(en) soeverein zijn.
p Strikte scheiding tussen kerk en staat.

p Discriminatie gebaseerd op aangeleerd, zelfgekozen of vermijdbare eigenschappen zoals cultureel gedrag, alcohol of drugsgebruik, sport, roken, kleding, tatoeages, religie of taal dient niet langer strafbaar te zijn.

p Discriminatie gebaseerd op aangeboren of onvermijdbare eigenschappen zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap dient altijd strafbaar te zijn.

p Werkeloosheid veroorzaakt door aangeleerd, zelfgekozen of vermijdbare eigenschappen zoals cultureel gedrag, alcohol of drugsgebruik, sport, roken, kleding, tatoeages, religie of taal mag niet tot een sociale uitkering leiden.

p De besluiten van de Europese Gemeenschap dienen voortdurend in het teken te staan van solidariteit, gelijkwaardigheid en welzijn van de Europese burgers, met voorbijgaan aan de nationale belangen.

p De ontplooiing van Europa is vooral bedoeld om de welvaart in nog achterop liggende regio’s te versterken.

p De Europese Commissie dient de arme regio’s de mogelijkheid te geven om aansluiting te vinden bij de algemene economische ontwikkeling in de rest van Europa.

p De regionale stimulering versterkt de sociale samenhang in Europa.

p De EU moet er op toezien dat voor de gehele Europese Gemeenschap sociale minimumstandaarden worden vastgesteld, waarvan de ondergrens bewaakt wordt.
p Sociaal zwakkeren, drugsverslaafden, veelplegers, a-socialen, enz. mogen met dwang worden verplaatst naar regio’s waar de kosten van levensonderhoud lager zijn of hun gedag minder schade voor de gemeenschap oplevert.

p Landbouwbudgetten van de Europese Unie vooral naar de grootschalige agrarische productie.

p Leefbaarheid van het platteland bevorderen door stimulering van de kleinschalige landbouw en visserij.

p Het behoud van de landschappen dient een subsidiecriterium te zijn.

p Europese structuur fondsen rechtstreeks naar de lagere overheden in de regio’s overmaken.

p Hoogwaardige werkgelegenheid door subsidies in toekomstgerichte sectoren bevorderen.

p Mobiliteit en verhuisbereidheid van bedrijven en werknemers bevorderen.

p Zorgvuldig omgaan met het Waddengebied door het instellen van een objectief beheer van de milieunormen waaraan alle te ondernemen activiteiten in het gehele Waddengebied moeten voldoen.

p Goed openbaar vervoer in regio’s en stadsgebieden.

p Goede verbindingen van de Randstad via Noord-Nederland naar Noord-Duitsland, Scandinavië, Polen en de Baltische Staten d.m.v. goede railverbindingen en snelwegen.

p Het realiseren van een railverbinding over de Afsluitdijk.
p Steun aan regionale talen ter versterking van de regionale identiteit.

p Aardgas en aardolie winsten inzetten voor de ontwikkeling van de regio’s waaruit zij gewonnen worden

p Asielzoekers die door de eerste strenge selectie zijn gekomen, laaggeschoolden en migranten zijn verplicht deel te nemen aan Nederlandse taalcursussen en sociale vaardigheidsopleidingen.

p Fiscale steun voor arbeidsintensieve bedrijven in de marktsector wordt gekoppeld aan afgegeven garanties voor langdurige tewerkstelling.

p Ouders met kinderen moeten kunnen thuisblijven met een vergoeding die het loon benadert.

p De overheid dient de bestrijding van het zwartwerken zeer krachtig aan te pakken.

p Grotere en sneller doorgevoerde administratieve vereenvoudiging voor ondernemers.

p Afschaffing van de ARBO wet.

p Stimuleren van telewerk en thuiswerk.

p Stimuleren van een beleid waarbij werknemers tijdens hun actieve loopbaan belastingvrije uren kunnen sparen voor een vervroegde uittreding vanaf hun 67ste verjaardag.

p Uitzendbedrijven worden weer gecertificeerd als vervangende werkgevers. Zij hoeven uitzendkrachten nooit meer een dienstverband aan te bieden als zij de inleners ook nooit om een overnamevergoeding voor de uitzendkracht vragen.

p Uitbreiding van de proeftijd tot 6 maanden bij iedere contractovergang.

p Afschaffing van de WAO voor alle niet direct aan de werkplek gerelateerde lichamelijke ziektes. Ziekteverzuim gebaseerd op sport, verkeer, recreatie, geestelijke, sociale en relatieproblemen, enz. onderbrengen in de nieuw op te richten schrale ziektewet.

p Werkonwillige werklozen dienen te worden gestimuleerd tot motivatie verbetering met verplichte zinloze bezigheidstherapie gedurende 10 uur per dag en verplichte scholing gedurende de avonduren.

p De mening van de uitkeringsgenieter over de kwaliteit van de aangeboden baan is absoluut ondergeschikt aan de mogelijkheid van het krijgen van betaald werk.
p Iedereen kan tot maximaal vijf arbeidsjaren tijdkrediet opbouwen door het maken van overuren of uren op tijdstippen met toeslagen op het uurloon. De basis zal zijn een werkweek van 40 uur per week en 2.000 uur per jaar.

p Partners kunnen voor elkaar of voor hun kinderen tijdkrediet opbouwen. Dit tijdkrediet wordt opgebouwd bij een UVW bank.

p Over het voor tijdkrediet gestorte bedrag wordt standaard 50% inkomsten belasting geheven en over de uitkering, die nooit hoger zal zijn dan twee maal het minimum uurloon, wordt uitsluitend de sociale lasten ingehouden.

p Over het opgebouwde tijdkrediet wordt standaard 4% rente op rente betaald door de UVW bank. Deze regeling geld uitsluitend voor de marktsector. Tijdkrediet kan door extra rente of een tijdelijk lagere belasting gestimuleerd worden.
p Tijdkrediet kan ook worden gekocht door het doen van netto stortingen.

p Tien percent van alle nieuwe werknemers bij de overheden dient van allochtone herkomst zijn. Positieve discriminatie en aangepaste selectieprocedures zijn echter niet toegestaan.

p Striktere toepassing van en controle op de gesubsidieerde banen.

p Geen toegang tot een uitkering voor ouderen en jongeren zonder een aanwijsbaar Nederlands arbeidsverleden van minimaal tien jaar.

p Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstellingseconomie.

p Afschaffing van alle Kyoto gerelateerde energie en uitstootheffingen.

p De effectieve pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar, regelingen die andere pensioen leeftijden beogen komen uitsluitend uit de wet en mogen niet in een CAO worden opgenomen.

p Afspraken over demotie zijn dwingend aan de werknemer op te leggen, waarbij de overheid de jaarlijks de maximale demotie percentages per leeftijd bepaald.

p Geen enkele uitkering door, van, namens of via de overheid, het ABP of UVW mag in het eerste jaar hoger zijn dan twee maal het minimum uurloon en langer duren dan één jaar.

p Geen enkele uitkering door, van, namens of via de overheid, het ABP of UVW mag in het tweede jaar hoger zijn dan één maal het minimum uurloon en langer duren dan één jaar.

p Geen enkele uitkering door, van, namens of via de overheid, het ABP of UVW mag in het derde en volgende jaren hoger zijn dan 70% van het minimum uurloon, incl. alle subsidies en bijslagen, en langer duren dan vijf jaar.

p Aanvullende uitkeringen van of door een particuliere verzekeraar dienen volledig door de werknemer betaald te worden van zijn netto salaris, de werkgever mag de premies daarvoor niet compenseren.

p Werknemers maken jaarlijks met hun zaakwaarnemer een persoonlijke risico inventarisatie van hun werkplek alsmede hun lichamelijke mogelijkheden en overleggen de eventuele veranderingen met de werkgever.

p Het belang van het hebben van een vaste baan dient vervangen te worden door het vinden van een goede zaakwaarnemer die ten behoeve van de kredietinstellingen de werknemer begeleid.

p Zelfstandig persoonlijk ondernemerschap als ZZP-er moet maximaal bevorderd worden, waarbij de verloning van de winst wordt overgelaten aan z.g. verloningsbureau’s op Pay Roll basis.

p ZZP-ers zoals interim managers, adviseurs, architecten en juristen dienen een tijdelijk dienstverband aan te gaan met hun opdrachtgevers als zij direct of indirect werken voor overheid of semi overheidsdiensten of instellingen.

p De maximale bruto uurvergoeding van een ZZP-er in overheidsdienst mag incl. al zijn of haar bureau en reiskosten, nooit hoger mag zijn dan vier maal het minimum loon gebaseerd op een werkweek van 40 uur.

p De arbeid aan de basis van de loonpiramide moet goedkoper worden door de werkweek te verlengen tot 60 uur week en minimaal 2.000 uur per jaar voor het minimum loon, zonder dat men hierover loonbelasting of premies betaald.

p Als over de loonsom geen belasting en uitsluitend de ziektekostenverzekering en de AOW wordt ingehouden, dan heeft de werknemer ook geen enkel recht op een uitkering anders dan op de opgebouwde AOW rechten.

p Geen enkele werknemer, dus ook niet de directeur in zijn BV, mag in al zijn of haar dienstbetrekking(en) en/of commissariaten per jaar een totaal aan bruto inkomens, incl. netto onkosten vergoedingen, premies, opties, enz. meer verdienen dan twintig maal het minimum loon, al het meerdere wordt volledig afgedragen aan de belastingdienst.

p Van administratieve, internationale en juridische handigheidjes dient de belastingbetaler aan te tonen dat zij niet het frustreren van de Nederlandse belasting en premieregels tot doel hebben.

p Bij een combinatie van werknemer en ondernemerschap geldt dat de betrokkene voor zijn of haar volledige inkomen gezien wordt als een belastingplichtige werknemer volgens de Nederlandse belastingwetten.

p Het systeem van dienstencheques moet ingevoerd worden en wel zodanig dat er een kans op volwaardige arbeid ontstaat voor de werknemers, waardoor deze sociale en persoonlijke dienstverlening uit het zwarte circuit wordt gehaald.

p Allochtonen, ouderen en jongeren moeten sneller aan werk geraken dan wel aan het werk blijven door het volgen en/of voltooien van een goede en marktconforme basisopleiding, desnoods voor eigen rekening en in de avonduren.

p Er dient een herwaardering van het lager technisch en huishoudelijk secundair onderwijs te komen waar naast het Nederlands de handvaardigheid en de materialenkennis minstens 90% van de lesstof moet vormen.

p De verplichte transfer van belastinggelden van Nederland, via Brussel, naar de landen van de E.G. dient niet meer te zijn dan 120% van het bedrag dat Nederland direct of indirect uit de Europese Gemeenschap terug ontvangt.

p Als Nederlandse bedrijven investeren in andere landen van de E.G. dan gaat dat bedrag af van de verplichte Nederlandse bijdrage aan de E.G. Hierdoor worden bedrijven gemotiveerd om banen in het ontvangende land te creëren.

p Allochtonen en Europese vreemdelingen moeten zich aanpassen aan de Nederlandse arbeidsethos en cultuur, de positieve discriminatie wordt volledig afgeschaft.

p De ambtelijke regelzucht rond arbeidsintensief werk en de BTW worden tot het absolute minimum beperkt of zelfs nagenoeg volledig verboden.

p Belastingen op minimum lonen wordt grotendeels afgeschaft en vervangen door een belasting op energie en consumptie. Dat zal banen voldoende creëren voor het stuwmeer aan zieken, ouderen en laaggeschoolden.

p Iedere werknemer van 16 jaar en ouder betaald belastingpercentage over een leeftijd gerelateerd basisloon en mag daarnaast zoveel bijverdienen als hij of zij wil en kan. Daardoor verdwijnt mogelijk het zwarte en illegale werk.

p De overheid moet de bouw van levensbestendige woningen bevorderen.

p De overheid bevordert maatregelen ter voorkoming van isolement van ouderen.

p De overheid bevordert initiatieven tot kinderopvang en geeft daarbij de voorkeur aan particulier initiatief.

p De overheid bevordert dat gehandicapten zo veel mogelijk zelfstandig kunnen leven en aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen.

p De overheid bevordert de mogelijkheden tot opvang van hen die zich moeilijk in de maatschappij kunnen handhaven.

p De overheid bevordert de mogelijkheden voor buitenlanders, die zich blijvend in Nederland willen vestigen, om de Nederlandse taal te leren.

p De overheid moet ervoor zorgen dat bij nieuwbouw en voor zo ver mogelijk ook bij renovatie, voldoende groen, sportvelden en speelvoorzieningen worden aangelegd.

p De binnenwateroevers dienen hun toegankelijke en open karakter te behouden.

p Parken en grasvelden dienen goed te worden onderhouden.

p Het aanbod van huur en koopwoningen moet gevarieerd zijn en het eigen woningbezit moet worden bevorderd.

p Erfpacht mag niet de enige vorm van nieuwe gronduitgifte in een gemeente zijn.

p Vervuilers, vandalen, straatschenders en verkeersovertreders moeten streng worden aangepakt.

p De overheid draagt zorg voor een goede samenwerking van het opnieuw ingestelde korps gemeentelijke straat politie, de regionale recherche en administratie teams en het overkoepelende korps Rijkspolitie.

p De overheid bevordert dat de politie zichtbaar op straat aanwezig is en wijst de burgers op de mogelijkheden hoe zelf misdaad en overlast te voorkomen en te bestrijden.

p Bij stads en wijkvernieuwing dient aan de openbare verlichting veel aandacht geschonken te worden.

p De overheid bevordert dat, waar nodig, vaker huisvuil wordt opgehaald, de omgeving rond de containers wordt schoon gehouden en de straten regelmatig geveegd worden door uitkeringsgenieters.

p De overheid doet regelmatig voorlichting aan burgers opdat een ieder zich beter bewust is van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden.

p De overheid zal zich inzetten voor de bescherming van historische panden en dorps/stadsgezichten.

p De overheid zal er naar streven het aantal panden, dat voor plaatsing op de monumentenlijsten in aanmerking komt, uit te breiden.

p Welzijnsvoorzieningen moeten door de aangetoonde behoefte en niet door het aanbod bepaald worden.

p Welzijnsvoorzieningen dienen jaarlijks te worden doorgelicht op hun sociaal-culturele werking waarbij nadrukkelijk gecontroleerd wordt of er nog steeds werkelijk behoefte is aan de aangeboden diensten.

p De overheid mag uitsluitend subsidies verstrekken ter aanmoediging van maatschappelijk gewenste activiteiten en deze te begrenzen tot een vooraf bepaalde tijdsduur.

p Werknemers bij de landelijke en lagere overheden alsmede bij overheidsbedrijven en instellingen krijgen uitsluitend verlengbare jaarcontracten, waarvan het al dan niet verlengen drie maanden voor afloop vaststaat.

p Er dient te worden gestreefd naar een zo intensief mogelijk en multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties in de gemeentes.

p De aanleg van nieuwe accommodaties dient te worden afgestemd op de behoeften van de eigen inwoners want de gebruikers van sportaccommodaties zullen in redelijkheid moeten bijdragen in de kosten ervan.

p De overheid bevordert een aanbod van scholen dat in overeenstemming is met de lokale behoefte.

p De overheid zal zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van de scholen voor vervolgopleidingen.

p De overheid bevordert dat scholen aandacht besteden aan onderwerpen die van belang zijn voor mens en maatschappij, zoals milieu educatie, verkeerseducatie, onderlinge verdraagzaamheid en zorg voor elkaar.

p De overheid bevordert dat scholen voorlichting geven over de gevolgen van het gebruik van verslavende middelen, over vandalisme, over racisme, over roken, over alcoholgebruik en ook over onveilig vrijen.

p De overheid bevordert de vestiging van bedrijven door voorlichting, eenvoud van procedures en het verschaffen van voldoende parkeergelegenheid bij winkelcentra. Voorrang dient te worden gegeven aan schone bedrijven.

p De overheid zal steun geven aan het handhaven van lokale luchthavens.

p De overheid dient goede en tijdige voorlichting te geven over (voorgenomen) besluiten, verdere lastenverzwaring dient te worden voorkomen door het beroep op openbare middelen krachtig te verminderen.

p De overheid zal er naar streven de begroting, waar mogelijk, van meetbare prestatie- of output-gegevens te voorzien, zodat het voor iedereen inzichtelijk wordt hoe de toegewezen gelden zijn besteed en welke effecten zij hadden.

p Er komt een Deltaplan Duurzame Energie, ten minste 10 procent duurzame energie in Nederland in 2010.

p Er komt een verbod op windmolens die hoger zijn dan 20 meter.

p De belasting op schadelijke milieuvervuiling wordt verhoogd, de belasting op arbeid gaat omlaag.

p Het spoor wordt drastisch verbeterd, achterstallig onderhoud wordt aangepakt. De aandelen van de NS blijven in handen van de overheid. Er komt geen verdere concurrentie op het spoor.

p Nederland wordt ingedeeld in blokken van 1 KM2 waarin de maximale mensdruk en het type bebouwing wordt aangegeven. Een ‘open ruimteheffing’ mag bouwen in open gebieden minder aantrekkelijk maken.

p Van biologische producten moet onomstotelijk worden aangetoond dat zij gezonder voor de mens zijn dan gewone agrarische producten, willen zij in aanmerking komen voor subsidie en gedeeltelijke vrijstelling van BTW.

p Boeren die biologisch willen gaan boeren krijgen 2 jaar een financiële ondersteuning om te kunnen omschakelen.

p Nederland neemt maatregelen om in 2020 te komen naar 20% biologische landbouw.

p De Europese landbouwsubsidies worden zo aangepast dat niet langer veel produceren, maar duurzaam produceren extra wordt beloond.

p Genetische manipulatie in de voedselvoorzienig wordt verboden, zowel bij planten als dieren.

p Genetische manipulatie in de voedselvoorzienig wordt bevordert, zowel bij planten als dieren.

p Voor luchthavens gaan strikte en controleerbare milieugrenzen gelden en zij worden niet geprivatiseerd.

p Zolang het vliegverkeer vrijgesteld is van BTW en er geen accijns wordt betaald voor vliegtuigbrandstof, komt er een heffing op vliegtickets.

p Geen gasboringen in de Waddenzee, Biesbosch en andere natuurgebieden.

p De overheid geeft het goede voorbeeld door groene stroom, zuinige apparaten en eko-produkten in te kopen.

p De regels worden zo aangepast dat werkgevers er nog meer sociaal en financieel belang bij krijgen om te voorkomen dat hun mensen, via met hun arbeid gerelateerde ongevallen en lichamelijke ziektes, in de WAO belanden.

p Volledig arbeidsongeschikten waarvoor geen terugkeer naar werk meer mogelijk is, krijgen een solide uitkering, die hoger is dan 70 procent van het minimum loon.

p Er komt een volksverzekering voor langdurig zorgverlof zodat mensen de mogelijkheid krijgen om naast hun baan te zorgen voor ernstig zieke familie en dierbaren.

p Kinderopvang en naschoolse opvang worden uitgebreid zodat wachtlijsten verdwijnen. Werkgevers worden verplicht bij te dragen in de kosten hiervoor.

p De koopkracht van mensen op het sociaal minimum wordt verlaagt tot 70% van het minimum loon.

p De koopkracht van mensen op het sociaal minimum wordt verhoogd tot 100% van het minimum loon.

p De koopkracht van mensen op het sociaal minimum wordt verhoogd tot 120% van het minimum loon.

p De huidige studiefinanciering maakt plaats voor een studietax stelsel. Iedere student in het hoger onderwijs kan kiezen voor een beurs die na de studie naar rato van het inkomen wordt terugbetaald.

p Er komt een brede basisverzekering voor iedereen, volledig gefinancierd via inkomensafhankelijke premies, met een acceptatieplicht voor verzekeraars.

p De stemgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar. Niet-Nederlanders die drie jaar of langer legaal in Nederland verblijven krijgen stemrecht op alle bestuurlijke niveaus.

p Het volksinitiatief wordt mogelijk. Als 5% van de kiesgerechtigden dat wil, wordt een vraag aan alle burgers voorgelegd. De uitslag is dwingend voor de beleidsmakers.

p Asielzoekers krijgen meer mogelijkheden voor het volgen van scholing en het verrichten van betaalde arbeid.

p De rechtspositie van migranten wordt verbeterd, o.a. door het toestaan van een dubbele nationaliteit.

p De rechtspositie van migranten wordt verbeterd, o.a. door het verbieden van de dubbele nationaliteit.

p De sociale positie van migranten wordt verbeterd, o.a. door het verbieden van de dubbele nationaliteit.

p Er komen meer toezichthouders op straat, in de openbare ruimtes, scholen en in het openbaar vervoer.

p De grote steden krijgen internaatvoorzieningen voor jongeren die in het onderwijs op grote achterstand raken.

p Softdrugs worden gelegaliseerd.

p Er komt één reclame en muziekvrije publieke maar absoluut objectieve informatie en opinie zender.

p Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd tot 1 procent van het Bruto Nationaal Product.

p Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verlaagd tot 0,5 procent van het Bruto Nationaal Product.

p Ontwikkelingslanden krijgen kwijtschelding van schulden die voortkomen uit exportkredietgaranties mits het vrijkomende geld wordt besteed aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

p Het BTW-tarief voor import producten zoals van de Max Havelaar stichting, wordt verlaagd naar 6 procent en zo mogelijk naar nul procent.

p Marktverstorende exportsubsidies voor landbouwproducten worden afgeschaft. Europese handelsbelemmeringen voor producten uit de minst ontwikkelde landen worden opgeheven.

p Het Nederlandse leger wordt omgevormd tot een vredesmacht.

p Nederland zet zich in voor een strikte naleving en aanscherping van de EU-gedragscode voor wapenhandel.

p Verbetering van koopkracht van de laagste inkomens met en zonder baan, hoge inkomens worden zwaarder belast, belastingaangiftes van alle ambtenaren en semi ambtenaren worden openbaar gemaakt.

p Pensioengerechtigden betalen niet de prijs voor de problemen van pensioenfondsen. Zij mogen rekenen op een welvaartsvast pensioen.

p Er komt een solidaire ziektekostenverzekering, met een premie naar draagkracht.

p Er komt een volksverzekering voor zorgverlof en voor een soepele combinatie van zorgen en werken.

p Er komt een meer en betere voor-, na-, buiten- en tussenschoolse kinderopvang voor kinderen tot en met 12 jaar.

p De hypotheekrenteaftrek wordt omgebouwd tot een hypotheekrentesubsidie voor mensen die zonder hypotheek geen eigen huis kunnen verwerven.

p Behoud en omzetting van alle gesubsidieerde arbeidsplaatsen in regulier arbeidsplaatsen.

p Versterking van de Publieke sector, dus meer geld en minder markt

p De uitgaven voor zorg en onderwijs moeten flink omhoog. Weg met wachtlijsten, werkdruk en onderbetaling, weg met verfafbladderende en slecht onderhouden schoolgebouwen.

p Meer en betere studentenhuisvesting en meer medezeggenschap in het hoger onderwijs.

p Afschaffing van het VMBO en terugkomst van de LTS, de huishoudschool en de MAVO in de strijd tegen de ongediplomeerde schoolverlaters.

p Behoudt kleine regionale ziekenhuizen, iedereen in NL moet binnen 30 minuten in een ziekenhuis kunnen zijn.

p In de zorg gaat het om een voor ieder betaalbare basis gezondheidszorg, concurrentie uitsluitend toelaten als dat leidt tot lagere kosten en rendabele commerciële winst.

p Financiering van publieke instellingen wordt gekoppeld aan de verplichting om zich actief naar de samenleving te verantwoorden.

p Overtrokken registratiedwang en onnodige bureaucratie wordt tegengegaan, uitvoerenden moeten meer ruimte krijgen voor hun werk.

p De belastingen worden stevig verduurzaamd volgens het principe: bestraffen wat vies is, belonen wat schoon is. p De belasting op arbeid wordt fors verlaagd.

p De onbebouwde, groene ruimte wordt beter beschermd. Meer nationale (natuur) parken, meer geld voor natuur.

p Geen geld voor nieuwe wegen, in plaats daarvan forse investering in uitgebreid en betrouwbaar openbaar vervoer en in fietsvoorzieningen. Lokale en regionale experimenten met gratis openbaar vervoer worden gestimuleerd.

p Ouderen en gehandicapten moeten ook kunnen reizen, openbaar vervoersbedrijven schaffen zoveel mogelijk gelijkvloerse bussen, trams en treinen geschikt voor rolstoelvervoer aan.

p Er moet weer een minister van milieu komen.

p Een herwaardering van het Nederlandse, Europese en wereldwijde landbouwbeleid.

p De kerncentrale van Borssele wordt op korte termijn gesloten en er wordt meer geïnvesteerd in groene energie.

p De kerncentrale van Borssele wordt op korte termijn uitgebreid en gemoderniseerd, iedere nieuwe elektriciteitscentrale wordt een kerncentrale en de subsidie op alle vormen van groene energie wordt afgeschaft.

p Nederland is een immigratieland.

p Emancipatie van de vrouw is de kern van het integratiebeleid.

p Verplichting opleggen aan moslims om de Koran te kunnen lezen en te begrijpen in de Nederlandse taal.

p Alle nieuwkomers een verplichte, op maat gesneden cursus Nederlandse taal en samenlevingsinrichting.

p Uitkeringsgenieters en hun partners die 5 jaar of langer in Nederland wonen en geen Nederlands op minimaal LBO niveau kunnen spreken, lezen en schrijven dienen dit zo snel mogelijk, op eigen kosten, in te halen.

p Organisaties die zich op emancipatie en het debat in de eigen gemeenschap richten, krijgen meer ondersteuning.

p Alle scholen krijgen een inspanningsverplichting om allochtone kinderen naar evenredigheid op te nemen.

p De vrijwillig verplichte ouderlijke bijdrage wordt afgeschaft en de schoolboeken worden gratis verstrekt.

p Het volkshuisvestingsbeleid dient ervoor te zorgen dat kansarmen vooral in de buitenrand van de steden en dorpen gaan wonen om gettovorming in het centrum te voorkomen.

p Niet uitzetbare vreemdelingen worden niet aan hun lot overgelaten maar worden verplaatst naar een veilig land dat hen, met subsidie uit de ontwikkelingssamenwerkingspot, blijvend wil opnemen.

p Bestrijding structurele armoede in de wereld is eerste prioriteit, militair ingrijpen van buitenaf in structurele oorzaken van armoede moet mogelijk zijn.

p De minister voor ontwikkelingssamenwerking wordt in ere hersteld.

p Het budget van ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog.

p Handelsbelemmeringen voor ontwikkelingslanden worden opgeheven.

p Religies die tot geestelijke en/of sociale slavernij en armoede leiden moeten krachtig worden aangepakt.

p Slimme sancties in plaats van een politionele actie die tot oorlog zouden kunnen leiden.

p Afdwingbare boetes en publicitaire schandpalen voor landen die direct of indirect objectieve VN sancties negeren.

p Een realistisch stabiliteitspact voor ontwikkelingslanden en isolering van despotische regimes.

p Strafbaarheidstelling van politiek despotisme en opheffing van de diplomatieke onschendbaarheid van staatshoofden, regeringsfunctionarissen en diplomaten uit despotische landen.

p Sociale grondrechten en meer democratie vastleggen in een uitgebreide Europese Unie.

p Het vaststellen van een in alle E.G. landen verplicht partnerschap, huwelijk en scheidingsreglement.

p Nederland spant zich actief in voor een rechtvaardige vrede in het Israëlisch – Palestijns conflict,

p Vervolging en bestraffing van oorlogshitsers, terroristen en subjectieve journalisten in internationaal verband mogelijk maken.

p Veiligheid in een kwetsbare samenleving bevorderen.

p Meer politie zichtbaar op straat, meer wijkagenten en buurtregisseurs.

p Meer stadswachten die ook sociale controle in een gewoon betaalde functie uitvoeren.

p Preventie en lik op stuk beleid moet het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid vormen.

p Het oplossing- en bestraffingpercentage van kleine misdrijven moet omhoog tot 80% en moet meer prioriteit krijgen dan de oplossing van zware misdrijven.

p Opheffing van de privacy regels voor alle twee maal veroordeelde recidivisten.

p Aanpassing van de wetgeving en meer administratief personeel om straat agenten te ontlasten.

p Prioriteit geven aan het bestrijden van de criminaliteit en hufterigheid die de burger rechtstreeks raakt.

p De wet aanpassen zodat er minder prioriteit aan de zuivere juridische verwerking van bolletjesslikkers en veelplegers, door ze direct na aanhouding en bewijsverzameling te exporteren naar landen waar zij voordelig berecht en opgesloten kunnen worden.

p Bevorderen van de geloofwaardigheid en objectiviteit van de rechtelijke macht en haar magistraten.

p Objectieve en maatschappelijke discussie over de menskracht en middelen vretende drugsbestrijding.

p Geen politieke benoemingen in achterkamertjes.

p Voor adviesorganen en Hoge Colleges van Staat komt een normale, open sollicitatieprocedure.

p Burgemeester en Commissarissen van de Koningin worden gelijktijdig met de gemeenteraad en de Provinciale Staten door de burgers gekozen.

p Sollicitatieplicht voor ex-politici en hun uitkering binnen 3 jaar naar 70% van het minimum loon.

p Sponsor regels en inzicht in de financiën van politieke partijen.

p Bevorderen dat de helft van het parlement en de helft van de regering uit vrouwen gaat bestaan.

p Een waarheidsgetrouw kwartaal verslag maken en publiceren via internet van gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese politieke activiteiten.

p Doorlopende enquêtes per internet houden over uiteenlopende onderwerpen om beleid actueel te kunnen afstemmen op de wensen / klachten van de bevolking

p Mogelijkheden bevorderen, waaronder internet, om de burgers actief en vroegtijdig bij de besluitvorming te betrekken

p Elk beleidsplan ontdoen van nietszeggend management gezwets, opstellen in gewoon burgerlijk Nederlands en ruim van te voren, voor oprechte inspraakdoeleinden, openbaar maken.

p Publieksinformatie en verslagen van openbare vergaderingen in gewoon burgerlijk Nederlands verplicht beschikbaar stellen via internet.

p De invoering van het duale stelsel begeleiden met veel voorlichting in gewoon burgerlijk Nederlands en continu werken aan een kortere afstand tussen politiek en burgers.

p Het ontstaan van een veilige samenleving bevorderen met een goed sociaal beleid, betrokkenheid van bewoners bij de aanpak van onveilige situaties, inbraakpreventie en paraatheid van politie.

p Ruimte bieden voor de opvang van werkelijke asielzoekers en directe uitzetting van gelukszoekers.

p Kritische houding bevorderen ten opzichte van inkomsten en uitgaven van de overheden.

p Duurzaamheid en ecologisch gebruik tot heffingsgrondslag maken.

p Een betere relatie leggen tussen heffing en draagkracht.

p Burgers krijgen meer zeggenschap over de besteding van financiële middelen voor bewonersinitiatieven en het beheer van de directe omgeving.

p De werkelijke effecten zoals efficiencyverbetering en klantgerichtheid van privatiseringen moeten vooraf objectief beoordeeld worden. Privatisering is geen taboe, maar mag ook geen doel op zich zijn.

p Privatisering moet plaatsvinden onder de voorwaarde van brede toegankelijkheid, gelijke of lagere prijzen en hogere kwaliteit, met behoud van zeggenschap en sturing door de overheid.

p Alle kansarmen zijn verplicht om met avondstudie en bijscholing op eigen kosten hun arbeidskwalificaties te verbeteren.

p De beloning voor laaggeschoolde arbeid moet aangepast aan de handels waarde van de prestatie maar mag niet lager worden dan het volledig minimum loon voor een werkweek van 60 uur.

p Non-profitorganisaties dienen verplicht te worden om vooral kansarmen de kans te geven om in een werkweek van 60 uur minimaal het minimum loon te verdienen.

p De koppeling tussen loonontwikkeling en uitkeringen wordt definitief afgeschaft.

p De koopkracht van mensen met een minimum inkomen wordt berekend zonder rekening te houden met de niet noodzakelijke bestedingen aan rookwaren, alcoholische dranken, vakantie en autokosten.

p Er komt een verplichte tot het leveren van zinloze arbeid van 60 uur per week voor werkelozen die 3 jaar of langer zijn aangewezen geweest op een uitkering.

p Het beleid rond sociale activering moet dwingend werken als een instrument voor toeleiding naar de arbeidsmarkt.

p Het verrichten van onbetaalde arbeid voor derden dient vermeden te worden, werkers dienen minimaal beloond te worden op basis van het minimumloon omgerekend naar een werkweek van 60 uur.

p De inkomenseffecten van de privatisering in de gezondheidszorg moeten voor mensen met een minimuminkomen volledig worden gecompenseerd.

p De gezondheidszorg is een aan een persoonsbudget gebonden private aangelegenheid, mensen met een risicovolle levenswijze of een zwakke gezondheid zullen dit budget sneller opmaken en zich dus moeten bijverzekeren.

p Mensen met een minimuminkomen zijn verplicht hun onderwijsachterstand in te halen.

p Onderwijsbijdragen en schoolkosten moeten top prioriteit hebben binnen de gezinsuitgaven.

p Per leerling wordt een maximum aan schoolkosten gesteld en dat maximum wordt ten minste gedekt door de tegemoetkoming in de studiekosten of de studiefinanciering.

p De woonlasten voor mensen met een minimuminkomen worden gemaximeerd op 50% van het netto gezinsinkomen, inclusief subsidies en kinderbijslag.

p Als een gezinsinkomen zich verbeterd tot boven het minimumloon worden alle subsidies en aanvullende voorzieningen volledig of pro rato afgebouwd.

p Volledige vergoeding van alle onvermijdbare meerkosten voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

p De visie op armoede moet worden bijgesteld door armoede te herdefiniëren als een vraagstuk over de verplichting van alle inwoners om deel te nemen aan het sociale welzijn van onze Nederlandse samenleving.

p Als de eigen religie of cultuur direct of indirect de oorzaak is van sociale of financiële achterstand dan kan geen beroep gedaan worden op financiële bijstand.

p De kennis over hoe in Nederland en Europa welvaart en welzijn vergaart en in stand gehouden wordt dient een onderdeel van de sociale opvoeding te zijn.

p Heldere begripsvorming in de handhaving van de sociale zekerheid is noodzakelijk.

p Sociale rechtvaardigheid betekend dat er geen rechtsgeldig beroep gedaan kan worden op regelovertreding vanwege onwetendheid en frauduleuze strategieën van mensen om uitkeringsgenieter te blijven.

p De overheid moet bijdragen aan het tegengaan van de stigmatisering van uitkeringsgenieters door langdurige uitkeringsgenieters te verplichten 60 uur per week gecontroleerd te besteden aan absoluut zinloos werk.

p Bijverdiensten door uitkeringsgenieters dient verboden te zijn en de bijverdienstenregeling dient volledig afgeschaft te worden.

p WAO-ers dienen een deel van hun inkomen te reserveren voor de opbouw van een persoonsgebonden budget.

p WAO-ers zijn verplicht om van harte deel te nemen aan scholing, arbeidsbemiddeling en begeleiding.

p WAO-ers zijn verplicht die aanpassingen in opleiding en motivatie te kiezen die ze nodig hebben om snel weer geheel of gedeeltelijk aan de slag te gaan.

p De gesubsidieerde zinvolle arbeid, anders dan in een arbeidsstage, dient volledig afgeschaft te worden.

p Er mag geen vrijblijvendheid zijn in de overheidsmaatregelen die uitkeringsgenieters moeten mobiliseren voor de arbeidsmarkt.

p Inkomenloze herintreedsters, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, langdurig werklozen, nieuwe Nederlanders en ouderen onder de 65 jaar moeten in aanmerking komen voor geheel of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijk gemaakte kosten voor hun geslaagde deelname aan het betaalde arbeidsproces.

p Als stimulans om de overstap van een uitkering naar een baan te maken is een bonus op werkaanvaarding te overwegen.

p Alle uitkeringsgenieters die langer dan 3 jaar een uitkering genieten worden onder curatele gesteld bij de sociale dienst, alle verplichte lasten worden namens hen betaald, echter alle gezinsbezittingen in binnen en buitenland met een hogere gezamenlijke waarde dan 7.500 Euro alsmede inkomsten en legaten vervallen aan de sociale dienst.

p De arbeidskorting (een belastingkorting voor werkenden) wordt verhoogd.

p De participatie op de betaalde arbeidsmarkt moet stijgen, echte sancties in de uitkeringen zijn bij werkweigering een integraal onderdeel van de arbeidsbemiddeling.

p De gemeentelijke sociale dienst heeft de plicht om mensen op humane wijze uit de uitkering te forceren.

p De WAO wordt gereserveerd voor mensen door aanwijsbare schuld van de werkgever arbeidsongeschikt zijn geworden voor de overigen is er de ziektewet die binnen 3 jaar leidt tot een uitkering van 70% van het minimumloon.

p Het gesubsidieerde werk blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

p De arbeidsparticipatie moet verder toenemen, voornamelijk door een grotere deelname van vrouwen, WAO-ers, ouderen en immigranten.

p Werkgevers en werknemers zijn in de eerste twee jaar van ziekte verantwoordelijk voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

p De gesubsidieerde banen worden geleidelijk afgebouwd.

p Voor de uitkeringsgenieters die weinig perspectief hebben op een reguliere baan dient de verplichte deelname aan de Sociale Werkvoorziening uitgebreid te worden.

p Rechten en plichten voor de arbeidsparticipatie van uitkeringsgenieters moeten met elkaar in evenwicht zijn en worden vastgelegd in een prestatie contract.

p Uitkeringsgenieters mogen zelf hun reïntegratiebedrijf kiezen.

p Uitkeringsgenieters die zich onvoldoende inspannen voor hun reïntegratie krijgen te maken met scherpe en blijvende sancties.

p Gemeenten krijgen een direct financieel belang bij het reïntegreren van alle uitkeringsgenieters.

p De belemmeringen voor werkgevers om WAO-ers in dienst te nemen moet volledig worden afgeschaft.

p Arbeidsongeschikten en zieken moeten maandelijks hun geschiktheid met de werkgever evalueren waarbij de werkgever alleen verantwoordelijk is voor de reïntegratie van de werknemers die voor de organisatie belangrijk zijn.

p De gesubsidieerde arbeid mag alleen dienen als opstap naar regulier betaald werk.

p Het aantal banen in de sociale werkplaats moet worden uitgebreid voor mensen met een handicap.

p De werkweek voor het minimaal verdienen van het minimum loon wordt 60 uur en minimaal 3.000 uur per jaar. De toeslagen voor het werken op andere dagen en tijden dan van 06.00 tot 19.00 uur op doordeweekse dagen magen in uren worden omgezet.

p Persoonsgebonden reïntegratiebudgetten worden landelijk ingevoerd.

p Regionaal komen er steunpunten voor advies en begeleiding van deze persoonsgebonden budgetten.

p De uitvoering van de wet Samen (Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) moet verbeterd worden.

p Een deel van het geld dat is bestemd voor arbeidsintegratie gaat naar werk en begeleiding van kwetsbare groepen als daklozen, verslaafden en psychiatrische patiënten.

p Er komt een wettelijk verbod (nationaal en Europees) op discriminatie bij werving en selectie voor mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening.

p De doorbetaling bij arbeidsgerelateerde ziektes wordt verlengd met een jaar naar twee jaren.

p Er komen twee soorten gesubsidieerde banen n.l. werkplekken en leerplekken. De leerplekken zijn tijdelijk en daarvoor komt er een subsidie voor persoonlijke begeleiding en scholing.

p Een deel van de bestaande gesubsidieerde banen wordt omgezet in gewone aanstellingen.

p Er komt geen verlenging van de werkweek tot meer dan 40 uur per week en 2.000 uur per jaar.

p Er moeten veel meer aangepaste arbeidsplaatsen komen.

p Middelgrote werkgevers moeten 5% en grote werkgevers 7% van hun arbeidsplaatsen verplicht ter beschikking stellen aan (arbeids)gehandicapten.

p De middelen van de huidige gesubsidieerde banen worden rechtstreeks toegekend aan de lagere overheden en aan zorg- en onderwijsinstellingen.

p Gesubsidieerde banen worden na 1.000 werkelijk gewerkte uren omgezet in reguliere banen.

p De arbeidsdeelname van langdurig werklozen mag met onorthodoxe middelen bevorderd worden.

p Aan allochtone werkzoekenden wordt meer educatie en arbeidsbemiddeling aangeboden.

p De groei van het aantal arbeidsongeschikten moet worden bestreden door meer controle uit te oefenen op het arbeidsomstandighedenbeleid en de arbeidsgeneeskundigen.

p Een zieke werknemer krijgt zelf de verantwoordelijkheid voor de besteding van zijn/haar reïntegratiebudget.

p De gesubsidieerde arbeid moet uitmonden in reguliere banen in de collectieve sector.

p Het moet normaal worden dat werk voor 100% van het minimumloon ook prikkelt om aan de slag te gaan.

p Inkomensafhankelijke subsidies mogen de lust tot betaalde arbeid niet verminderen voor de calculerende burger.

p Het aantal mensen dat in de WAO zit wordt sterk teruggebracht door herkeuring en verlaging van de uitkering.

p De koppeling van het sociaal minimum en het AOW-pensioen aan de algemene loonontwikkeling moet blijven.

p Belastingherziening moet tot gevolg hebben dat werken lonender wordt dan een minimum uitkering.

p De belasting op overuren wordt lager voor mensen die langdurig moeten leven van een laag inkomen.

p Mensen die extra uitgaven hebben door hun chronische ziekte of handicap krijgen voor die buitengewone lasten een belastingkorting op extra inkomen.

p De financiële ruimte van werkenden, ouderen en niet-actieven die (weer) gaan werken, moet groter worden.

p De armoedeval moet bestreden door het verschil tussen werken en niet-werken te vergroten.

p De arbeidskorting over overuren wordt verhoogd in combinatie met het afschaffen van het bewonersdeel van de Onroerend Zaak Belasting (OZB).

p De koppeling van de AOW aan de gemiddelde loonstijging blijft gehandhaafd.

p Om de armoedeval tegen te gaan worden de inkomensafhankelijke regelingen afgeschaft.

p Er komt een overzichtelijk systeem van belastingskortingen voor basisuitgaven aan zorg, wonen (huren) en kinderen.

p Belastingkortingen worden afgestemd op de gezinssituatie, bij de huur- en zorgkorting dient rekening gehouden te worden met de extra kosten die gehandicapten en chronisch zieken maken.

p De gemeente dient dwingend werk te maken van de arbeidsparticipatie van mensen die langdurig uitkeringsgenieter zijn.

p Er dient een specifieke kinderregeling te komen voor kinderopvang alsmede studie- en onderwijskosten.

p De sociale uitkeringen blijven gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.

p Het inkomen van uitkeringsgenieters die buiten hun schuld en blijvend geen kans maken op betaald werk moet structureel verbeteren.

p Gehandicapten en chronisch zieken dienen naar vermogen een arbeidsprestatie te leveren, eventueel als thuiswerker.

p De armoedeval wordt bestreden door de inkomensafhankelijke regelingen af te schaffen en te vervangen door een belastingkorting die kleiner wordt naarmate het inkomen stijgt.

p De individuele heffingskorting wordt afgeschaft voor niet-werkende partners en de combinatiekorting verhoogt.

p Er komt een progressieve belasting op de reële inkomsten uit geërfd vermogen.

p Het sociaal minimum niveau is te laag.

p De hoogte van de uitkeringen worden volledig gekoppeld aan de loonontwikkeling in de marktsector.

p De koopkracht van de minima gaat geïndexeerd omhoog.

p De minimumjeugdlonen worden verhoogd en vanaf 21 jaar heeft men recht op het minimumloon van volwassenen.

p Via de belastingen wordt de gezinsinkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten versterkt.

p Allochtonen krijgen scholing in de wijze hoe het beste van regelingen en algemene voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand, gebruik gemaakt kan worden.

p Herinvoering van de vermogensbelasting met een tarief van 0,7%.

p De minimuminkomens worden verhoogd om de opgelopen achterstand in te halen.

p De armoedeval wordt opgeheven door verlaging en limitering van alle uitkeringen tot 70% van het minimum loon.

p Uitkeringsgenieters die een baan aannemen met een loon van 100% tot 115% van het minimumloon krijgen van de overheid éénmalig een belastingvrij bedrag van 1.250 Euro, na 2.000 werkelijk gewerkte uren.

p Vanaf 18 jaar heeft iedere werkende recht op het wettelijk minimum loon voor volwassenen bij een 40 urige werkweek en de verplichte arbeidsinzet van 60 uur per week bij een minimum van 3.000 uur per jaar voor een uitkering van 70% van het minimum loon.

p De inkomens van bezitsloze ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen moeten geïndexeerd omhoog.

p De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het gezinsinkomen.

p De kinderbijslag wordt uitsluitend gegeven aan kinderen die in Nederland op school gaan.

p De koppeling tussen het sociaal minimum en de loonontwikkeling blijft in stand.

p De AOW blijft waardevast.

p De koopkracht van gezinnen moet worden verhoogd door een algemene verhoging van de kinderbijslag.

p Aan gezinnen en personen die zich drie jaar of langer op een sociaal minimum bevinden, wordt jaarlijks een netto toeslag van 500 Euro gegeven en de verplichting tot het leveren van een desnoods zinloze arbeidsparticipatie.

p De koopkracht van werkenden in de marktsector met een minimuminkomen wordt geïndexeerd en zo mogelijk extra verhoogd waarbij ook de arbeidstijd verlengd mag worden.

p Eenoudergezinnen zijn een kwetsbare groep door de combinatie van betaalde arbeid met de zorg voor kinderen onder de 12 jaar en het huishouden. De kosten van huishoudelijke hulp dient voor deze groep volledig aftrekbaar te zijn.

p Er moeten meer deeltijdbanen bij de overheid komen, meer gratis kinderopvang bij de werkgever en de scholen, evenals aangepaste werktijden.

p Er dient een wettelijke regeling te komen voor langdurig zorgverlof voor de verzorging van familie, maximaal 30% van de werkgeverskosten voor hun vervanging dient gedragen te worden door de zorgverlener.

p Er dient geld beschikbaar te komen voor kostenvergoedingen voor het doen van sociaal vrijwilligerswerk.

p Vrijwilligerswerk moet meer erkenning krijgen in de regelingen voor studie, inburgering en herintreding op de arbeidsmarkt.

p Niet vrijblijvend vrijwilligerswerk mag een alternatief zijn voor uitkeringsgenieters die het binnen drie jaar niet lukt om op de reguliere arbeidsmarkt een betaalde baan te vinden, die daarom moeten deelnemen aan de verplichte zinloze arbeidsinzet van 60 uur per week en 3.000 uur per jaar voor 70% van het minimum loon.

p Mantelzorg geven is een plicht voor elk eerste en tweede graads familielid en hun geregistreerde partners.

p Er komt een volksverzekering tegen de inkomensderving van de mantelzorger en de aan de werkgever te betalen kosten voor zijn of haar vervanging. De uitkering daarvan wordt verhaald op alle eerste en tweede graads familieleden of hun geregistreerde partners, die in Nederland inkomsten hebben.

p Het verzekerbare mantelzorgverlof wordt opengesteld voor alle werkende familieleden en hun geregistreerde partners.

p Voor de eerste en tweede graads familieleden en hun geregistreerde partners komt er een onbetaald rouwverlof van twee weken.

p Het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt uitgebreid van 16 naar 20 weken.

p De kinderopvang wordt uitgebreid en de overheidsbijdrage is hoger naarmate het inkomen lager is.

p De mogelijkheden van voor-, tussen- en naschoolse opvang worden verder uitgebreid tot 9 uur per werkdag.

p De sollicitatieplicht wordt niet opgeschort voor uitkeringsgenieters die erkend vrijwilligerswerk doen.

p Er moet meer waardering komen voor het werk dat niet betaald wordt, maar dat minstens zo belangrijk is zorgen voor mensen in je omgeving, meehelpen op de sportclub, dingen in de buurt organiseren.

p Wettelijke mantelzorgverlofregelingen moeten worden uitgebreid voor eerste en tweede graads familieleden en hun geregistreerde partners.

p Bij langdurig mantelzorgverlof moet er minstens 70% van het minimumloon door een volksverzekering uitgekeerd worden. De uitkering daarvan wordt verhaald op alle eerste en tweede graads familieleden of hun geregistreerde partners, die in Nederland inkomsten uit arbeid of uitkering hebben.

p Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk vormen de smeerolie van de sociale samenleving.

p Het begrip werk is in onze samenleving verengd tot het verrichten van betaald werk.

p De overheid moet de verhouding tussen betaald werk, zorgarbeid, maatschappelijke taken en verplichtingen, en vrije tijd, weer in een sociale balans brengen.

p In de arbeidswetgeving, de belastingwetgeving en de sociale zekerheidsregelgeving dient rekening te worden gehouden met de eventuele zorgverantwoordelijkheid van ouder(s), met name in het geval van eenoudergezinnen.

p Voor alleenstaande uitkeringsgenietende ouders met kinderen onder de 4 jaar wordt de sollicitatieplicht afgeschaft.

p Erkende alleenstaande mantelzorgvragers en zorginstellingen kunnen een beroep doen op mensen die langer dan drie jaar uitkeringsgenieter zijn. Zij dienen deze arbeid, tot maximaal 40 uur per week, gratis en met veel enthousiasme, inzet en werklust te verrichten.

p Zorgvragers moeten kunnen kiezen tussen verschillende zorgaanbieders of regelen zelf de zorg met een persoonsgebonden budget.

p De basispremie voor de zorgvragers is voor het grootste deel inkomensafhankelijk en stijgt met het inkomen.

p De premie voor de zorgvragers is inkomensonafhankelijk en stijgt met het niveau van de gewenste zorgkwaliteit.

p Voor patiënten komt er een objectieve en snelle klachtenprocedure met een lage drempel.

p Er komt een eigentijds stelsel voor gezondheidszorg dat kwaliteit, keuzevrijheid en doelmatigheid zal waarborgen. p Er dient een nieuw vraag gestuurd zorgstelsel met minder centrale regelgeving meer keuzemogelijkheden voor de burger te komen.

p Zorginstellingen zullen objectief worden beoordeelt door een organisatie die zelfstandig reorganisaties, zoals het ontslaan van medewerkers, niet zijnde artsen of verplegers, met een inkomen boven twee maal modaal mag doorvoeren.

p De ontslagvergoeding is gelimiteerd tot maximaal één jaar aanvulling tot 100% van het netto maandloon.

p Om de premie voor de ziektekosten verzekering voor de lagere en middeninkomens betaalbaar te houden zal er in iedere plaats met meer dan 50.000 inwoners een eenvoudige en uitgeklede eerstelijns zorginstelling komen.

p Het huidige persoonsgebonden budget wordt drastisch vereenvoudigd en algemeen ingevoerd. Er wordt een negatieve verwijtbaarheidfactor ingevoerd voor rokers, drinkers en bepaalde sporters.

p Werknemers in nader te omschrijven fysieke beroepen kunnen de extra zorg premie volledig aftrekken van hun inkomstenbelasting.

p Er komt één algemene publiekrechterlijke ziektekostenverzekering waarbij de verzekeringspremie onafhankelijk is van het gezinsinkomen.

p In het belastingsstelsel moeten negatieve inkomenseffecten van regelingen worden gecompenseerd zonder vergroting van de armoedeval.

p Er komt een brede basisverzekering voor iedereen, volledig gefinancierd via inkomensafhankelijke premies met een acceptatieplicht voor verzekeraars.

p De salarissen van verplegenden en verzorgenden worden zo snel mogelijk marktconform en hun arbeidsvoorwaarden verbeterd.

p De werkers in de gezondheidszorg moeten zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de plaatselijke bevolking. In de gezondheidsopleidingen komt meer aandacht voor de culturele verschillen.

p Er komt een uitgebreide nationale zorgverzekering die is gebaseerd op solidariteit. De premies zijn naar draagkracht en worden geïnd door de belastingen. Er zijn geen eigen bijdragen en nominale premies.

p Vanuit het oogpunt van solidariteit komt er een breed basispakket in de gezondheidszorg waarin de zorg niet alleen wordt gegeven door professionals maar vooral ook door onbetaalde uitkeringsgenieters.

p De overheid onderzoekt de mogelijkheid van het invoeren van een hulpverlenings- en zorgverleningsdiensplicht.

p Leraren, leerlingen en hun ouders worden zelf meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Er komt meer ruimte voor initiatieven van onderop.

p Voor de mensen die nog geen diploma hebben, moet er de kans zijn om dit alsnog te doen. Er komen experimenten met leerrechten en deelcertificaten voor herintreders, stagelopers en schoolverlaters.

p Voor het onderwijs wordt geen extra geld uitgetrokken zolang de besteding van de huidige fondsen niet voor minstens 95% helder en aan het onderwijs zelf gedaan zijn.

p De ouderraad wordt hoofdverantwoordelijk voor het leerstofpakket, de staf en de schoolgebouwen. Zij kunnen het schoolbestuur en de leraren dwingend corrigeren.

p Leraren en bestuurders zijn verwijtbaar werkeloos als zij de reële wensen van de ouderraad niet loyaal opvolgen en daarom door de ouderraad ontslagen worden.

p De scholen worden weer zelf verantwoordelijk voor de besteding van de budgetten. De achterstanden in het onderwijs worden ingehaald door extra investeringen.

p Mensen hebben na hun dertigste nascholingsverplichtingen om zich bij te scholen voor onze kenniseconomie.

p De scholen moeten zich weer kunnen omvormen naar kleinschalige gemeenschappen. Om dat te bereiken moeten de fusiescholen weer verzelfstandigen.

p Om te voorkomen dat kinderen al in hun eerste vier levensjaren achterstanden oplopen moet er een integratie komen van peuterspeelzalen, kinderopvang en naschoolse activiteiten in een systeem van voor en naschoolse educatie.

p Leeftijdsgrenzen voor studiefinanciering worden verruimd tot het 35ste levensjaar.

p Iedere burger krijgt het recht om, afgezien van een eigen bijdrage naar inkomen, kosteloos onderwijs te genieten tot en met vwo/mbo-niveau, ongeacht de leeftijd waarop van dit recht gebruik gemaakt wordt.

p Het huidige stelsel van studiefinanciering maakt plaats voor een stelsel op basis van studieresultaten. Alle studenten aan het hoger onderwijs kunnen kiezen voor een beurs.

p Studies met een numerus fixus of die meer kosten dan 200.000 Euro zijn niet toegankelijk voor studenten die later in deeltijd willen werken. Onverplicht deeltijdwerken of emigratie maakt de afstudeerder, naar rato, schadeplichtig.

p Voor uitkeringsgenieters komt er een dwingend en gesanctioneerd offensief tegen het analfabetisme.

p Het onderwijs moet veel meer middelen krijgen. Experimenten met onderwijsvouchers moeten worden stopgezet: het leidt tot onzinnige concurrentie tussen opleidingen.

p Het lesgeld, het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs moet worden afgeschaft.

p De aanvullende beurs voor studenten moet worden verhoogd om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor kinderen van ouders met lage inkomens te waarborgen.

p Het lesgeld wordt afgeschaft en de hoogte van de ouderbijdrage wordt aan een landelijk maximum gebonden.

p De basisbeurs wordt afgeschaft, het collegegeld verlaagd en er komt een studieresultaatafhankelijke beloning.

p Door meer verschillende types scholen zal er in het onderwijs meer uitgegaan worden van de behoeften van ouders en leerlingen.

p Vanaf het basisonderwijs is computerles voor iedere leerling verplicht.
p Er moet een voldoende grote voorraad sociale huurwoningen blijven.

p De individuele huursubsidie en het recht op huurbescherming moeten blijven bestaan.

p Het eigen woningbezit moet ook voor mensen in de lagere inkomensklassen gestimuleerd blijven worden.

p Overlast veroorzakende bewoners moeten zonder herhuisvestingverplichting verwijderd kunnen worden, ook uit hun eigen koopwoningen. Eventueel mogen zij in caravans ondergebracht worden op een gemeentelijke weide.

p De beschikbaarheid van koopwoningen tot 200.000 Euro moet worden vergroot tot 25% van de woning voorraad.

p De verkoop van huurwoningen voor de taxatieprijs van de OZB moet gestimuleerd worden.

p Van de nieuw te bouwen woningen moet 15% worden bestemd voor de lagere inkomens, waaronder starters en jonge gezinnen.

p Het verlagen van de huurlasten door een inkomensafhankelijke huurkorting (in plaats van de huursubsidie) moet de armoedeval gericht bestrijden.

p De hypotheekrenteaftrek verandert niet zolang er geen andere compensatie is.

p Huurders moeten dwingend zeggenschap krijgen over beheer en onderhoud van hun huurwoning.

p De verkoop van huurwoningen aan de bewoners van corporatie woningen voor de OZB waarde moet doorgaan zolang mensen met een laag inkomen, starters en jonge gezinnen hiervan gebruik willen maken.

p In de ongelijke fiscale behandeling van huurders en kopers moet meer evenwicht komen.

p De groeiende kloof tussen kopen en huren moet worden opgevuld met creatieve tussenvormen, zoals huurkoop.

p In plaats van de huidige hypotheekrente aftrek komt er een hypotheekrentesubsidie van 30% voor mensen die zonder hypotheek geen eigen huis kunnen kopen.

p Om de feitelijke leegstand van verhuurde woningen door het niet zelf gebruiken van de woning door de hoofdhuurder terug te dringen wordt de een meldingsbureau opgericht die zelfstandig huurovereenkomsten kan beëindigen.

p Huursubsidie wordt geïntegreerd in de belastingwetgeving en alleen verstrekt als belastingkorting indien het gezamenlijk bewonersinkomen lager is dan de drempel voor de huursubsidie.

p Huurders moeten meer zeggenschap krijgen over onderhoud, renovatie alsmede wijk en woningverbetering.

p Huisvesting dient voor iedereen betaalbaar te zijn, de automatische huurverhoging wordt afgeschaft en de huursubsidiebedragen voor bezitsloze minima, ouderen en alleenstaanden moet worden gehandhaafd.

p De hypotheekaftrek blijft gegarandeerd tot het maximum van de nationale hypotheekgarantie, daarboven verdwijnt hij.

p Het beleid om individueel huurwoningen te verkopen door de corporaties en beleggers moet terughoudend zijn.

p Er moeten meer betaalbare aangepaste ouderenwoningen worden gebouwd.

p De voorraad sociale huurwoningen dient op peil te blijven.

p De huurstijgingen moeten gekoppeld worden aan de CBS inkomens idex.

p De hypotheekrente wordt progressief afgetopt vanaf het niveau van een gemiddelde koopwoning.

p Degenen die nog geen eigen huis hebben en een beperkt inkomen hebben moeten de kans krijgen een eigen huis te kopen. Daarom wordt de aftrek van de hypotheekrente voor het eigen (eerste) huis gehandhaafd.

p Uitkeringsgenieters dienen aan te tonen dat zij voortdurend op zoek zijn geweest naar werk als zij ondanks de krapte op de arbeidsmarkt geen baan geaccepteerd, hebben als schoonmaker of tuinderknecht.

p Als zij jaren uitsluitend een bijstandsuitkering genoten hebben dan leven zij vaak in een armoede die voor hen zeer acceptabel is maar onacceptabel voor de gemiddelde Nederlander.

p Als het gaat over de achtergronden van de situatie van de grootste groep van de uitkeringsgenieters is er vaak bij hen geen enkele werkelijke aandacht voor eigen inspanningen ter verbetering van hun omstandigheden.

p De organisatie van de sociale zekerheid is vooral gericht is op wat mensen niet meer willen en kunnen, in plaats van op wat zij nog wél kunnen maar wellicht opzettelijk nalaten, dit dient verandert te worden.

p Een motivatie traject dat op termijn mogelijk leidt tot werkhervatting mag dwingend aan de uitkeringsgenieter worden opgelegd.

p De mens is een vrij, zelfsturend en verantwoordelijk wezen.

p Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden.

p Iedereen heeft de vrijheid om het eigen leven vorm en inhoud te geven.

p Vrijheid is verbonden met verantwoordelijk gedrag dat bestaat uit het in acht nemen van de wetgeving, van de geldende normen en waarden en van de gerechtvaardigde belangen van andere mensen.

p De overheid moet zorgen voor bejaarden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, ongeschoolden, drugsverslaafden en al die anderen die geen keuze hebben en aan wie de welvaartsontwikkeling voorbij dreigt te gaan.

p Beschaving is dat eenieder op een adequate manier aangesloten blijft op de voortgaande welvaart

p Een betrokken samenleving waarin respect, fatsoen, integriteit, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar de boventoon voeren.

p De beleidsprioriteit ligt bij gezinnen, voor gezinnen met kinderen komt er meer keuzevrijheid in het combineren van werken, zorgen en leren.

p Meer financiële armslag voor gezinnen door een hogere kinderbijslag en kinderkorting.

p Er is nog steeds een groot aantal mensen dat van een laag inkomen moet zien rond te komen maar het misbruik en het oneigenlijk gebruik van bijstand, WW en WAO dient streng aangepakt te worden.

p Het maken van schulden door gezinnen met een laag inkomen moet door opvoeding en onder curatele stelling voorkomen worden.

p Schuldenmakers moeten door een vroegtijdige signalering aan de gemeentelijke sociale dienst door banken, woningcorporaties en energiebedrijven op niet vrijblijvende wijze geholpen worden.

p Mensen bepalen tegenwoordig zelf wel wat het beste voor hen is, de overheid krijgt een plaats aan de zijlijn, want centrale oplossingen zijn niet meer van deze tijd.

p Mensen dienen vanzelfsprekend invloed te hebben op de zaken die hen persoonlijk aangaan.

p Mensen moeten in staat zijn om gemakkelijker, beter en meer weloverwogen keuzes te kunnen maken.

p Mensen moeten via internet een beter inzicht krijgen in wachtlijsten, verstrekte vergunningen, subsidies en kwaliteit van geleverde of te leveren diensten.

p De overheid moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Daarom moeten er meer vrouwen en leden van etnische minderheden gemotiveerd worden voor het werken bij de overheid.

p Mensen bouwen zelf een duurzame samenleving waarin burgers met respect voor elkaar en voor hun natuurlijke omgeving vormgeven aan hun inspiraties.

p Mensen moeten keuzes kunnen maken, maar wel in het besef dat ze die ruimte moeten delen met anderen.

p De moderne armoede speelt zich vooral af in (eenouder) gezinnen met kinderen. De politiek van lastenverlichting voor iedereen moet worden ingeruild voor een verbetering van de lagere inkomens, waar iedere Euro telt.

p De wijze waarop politici de afgelopen jaren de markt vrij baan hebben gegeven is een slechte zaak.

p De samenleving splitst zich ongewenst langs sociaal-economische lijnen en etnische lijnen.

p Het is een groot probleem dat veel mensen calculerende burgers zijn geworden. Deze mensen denken voornamelijk aan zichzelf en niet meer aan andere mensen.

p Religie dient bepalend te zijn voor de politieke boodschap van de politici.

p De overheid heeft een leidinggevende en stimulerende taak, met als doel te werken aan een samenleving naar de maatstaf van de religieuze gerechtigheid.

p De overheid moet de armsten in deze samenleving werkelijk helpen door goede sociale voorzieningen te realiseren op een aanvaardbaar minimumniveau.

p Fraudebestrijding is een normale zaak om het goede van het sociale verzekeringsstelsel in stand te kunnen houden.

p De burger moet niet alleen zeuren over b.v. de straatverlichting en het ontbreken van verlichte achterpaden, maar moet opgevoed worden om kordaat zijn of haar problemen oplossen.

p De leefbaarheid en de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving krachtig verbeteren door beleidsaanpassingen. Maatregelen treffen die ook werkelijk bijdragen aan verbetering daarvan.

p Betere uitvoering van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) door de opsporingsambtenaren daar te laten optreden waar de veiligheid daadwerkelijk in het gedrang is.

p Aanpak van jeugd criminaliteit door het netwerk van school, politie, buurtcoördinator en jeugdwerkers.

p Een jeugdpreventie netwerk inrichten dat aansluit op het werk van Bureau Jeugdzorg en Bureau Halt.

p Uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk.

p Een jeugd volg en monitor systeem ontwikkelen in relatie tot de vroeg signalering van uitval en crimineel gedrag.

p De overheid dient blijvend te streven naar de bevordering van de verkeersveiligheid.

p Bereikbaarheid vergroten door kwalitatieve verbetering van de mobiliteitsmogelijkheden.

p Prioriteit toekennen aan de belangen van voetgangers en fietsers.

p Uitwerking geven aan fietspadenplannen door optimalisering van de bestaande fietsroutes en het aanleggen van de ontbrekende schakels.

p Prioriteit toekennen aan het veilig maken van de kruisingen en afslagen van provinciale wegen b.v. door de aanleg van meer rotondes.

p Zorgvuldige doorvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, met name voor ouderen en gehandicapten.

p Herijking van de kwaliteit en functionaliteit van de openbare verlichting.

p Geen bezuinigingen op de kwaliteit van het wegbeheer.

p Het verkeersveiligheidsplannen opnieuw beoordelen en prioriteit toekennen aan de meest onveilige verkeerssituaties.

p Verhoging van de maximum snelheid op buitenwegen tot 100 KM/h, op autowegen tot 120 KM/h en afschaffing van de maximum snelheid op rijkswegen.

p Geen snelheidsbeperkingen vanwege geluidshinder of milieu eisen.

p Voor de economische ontwikkeling van Nederland en met name ter bevordering van de werkgelegenheid blijft het van groot belang dat er een grote diversiteit aan bedrijfsvestigingen is en komt.

p De ontwikkeling en instandhouding van bedrijfsterreinen dient voortvarend ter hand te worden genomen.

p De reconstructie en herstructurering van de varkenshouderij vergt extra aandacht voor de problematiek in de agrarische sector. In samenspraak met de ZLTO het nodige beleid ontwikkelen.

p De ontgronding van agrarische gebieden t.b.v waterberging, recreatie en randbewoning dient krachtig te worden bevorderd.

p Onderwijs heeft een belangrijke meerwaarde te bieden voor een evenwichtige opvoeding. De overheid dient er voor te zorgen dat daarvoor de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk zijn.

p Een gevarieerd onderwijsaanbod dicht bij huis vergroot de toekomstkansen van onze jeugd. Samenhang en samenwerking, niet de fusie, tussen de onderwijsinstituten kan bijdragen tot kwaliteitsverbetering.

p De overheid dient hoge prioriteit toe te kennen aan de kwaliteit van de onderwijshuisvesting en de onderwijs/opvoedingsomgeving van kinderen.

p Samenhang tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en scholen bevorderen op stads-, dorps- en wijkniveau.

p Een optimale integratie en veilige bereikbaarheid van onderwijs voorzieningen voor ouders, kinderen en leerkrachten.

p Aandacht besteden aan een niet vrijblijvend maar doorlopend volgsysteem vanaf o jaar in samenwerking met de Thuiszorg en de Jeugdgezondheidszorg. De weg naar opvoedingsondersteuning dient een korte en toegankelijke te zijn.

p Met behulp van het onderwijs achterstandsbeleid, Voor- en vroegschoolse educatie en overige projecten (bijvoorbeeld PMPO) werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

p Samenwerking bevorderen tussen de lokale beroepsopleidingsinstituten onderling en het bedrijfsleven als stagevoorziening.

p Het aanspreken van onderwijsinstituten op hun medeverantwoordelijkheid voor “brede school”-uitvoering op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Ook buitenschoolse opvang en studiebegeleiding is daarbij een optie.

p Gedragsbeheersing en voorlichting op het gebied van drank en drugs gebruik is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, scholen, politie, Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, enz.

p Door middel van het sluiten van gemeentelijke dienstverleningscontracten groot inkopen van boeken, papier, educatieve programma’s, enz.

p Het aanbod van kunst en cultuur dient zo divers en toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen. Een positieve stimulering van de vele goede, lokale initiatieven kan daaraan bijdragen.

p Het stimuleren van het verenigingsleven biedt de mogelijkheid om waardevol bij te dragen aan de sociale samenhang en het bevorderen van de lokale leefbaarheid.

p Door middel van het toekennen van subsidies zinvolle initiatieven uit het gemeenschapsleven positief stimuleren.

p Reorganisatie van de bibliotheekvoorzieningen mag niet leiden tot verschraling van het aanbod en de dienstverlening.

p Bij de beoordeling van de subsidie aan cultuuruitingen staat het belang van de meerderheid van de samenleving en de brede toegankelijkheid voorop. Als elitair te beschouwen kunstsubsidies worden afgeschaft.

p Het in de ondergrond laten van ontdekte archeologische kwaliteiten dient door de financiële consequenties bevorderd te worden.

p Bij de subsidiëring van het verenigingsleven prioriteit toekennen aan de toegankelijkheid voor jongeren, ouderen en minderheden.
p Elke wet en regel dient beoordeelt te worden op zijn sociale en maatschappelijke consequenties voor de zwakkeren en minder draagkrachtigen in onze samenleving.

p De samenleving dient leefbaarheid, kwaliteit van leefomgeving, behoudt van westerse normen en waarden hoog in het vaandel te hebben staan.

p Volwaardige deelname aan het sociaal cultureel maatschappelijk leven moet voor elke burger zijn weggelegd.

p Belemmeringen in financiële zin of ten aanzien van de arbeid/zorg-verhouding dienen te worden weggenomen.

p Verplichte arbeidsmarkt toeleiding en sociale zekerheid kan financiële problematiek of stille armoede verhelpen.

p De toenemende vergrijzing zal gezamenlijke inspanningen van de ouder wordende burger en de overheid vragen voor het realiseren van het ouderenbeleid.

p Ook bij gunstige arbeidsmarkt omstandigheden zal voortdurend met zorg gekeken moeten worden naar uitbreiding van werkgelegenheidsmogelijkheden en alternatieve arbeidsvoorzieningen.

p De flexibilisering van de arbeidsmarkt voor Zelfstandigen zonder Personeel, werkelozen, ouderen, vrijwilligers, enz. dient sterk bevorderd te worden.

p Zorg, wonen en welzijn met name voor ouderen en hulpbehoevenden in steden en wijken zal de nodige aandacht vragen.

p Zorg op maat, vraaggericht, met een passend en via één loket bereikbaar aanbod vanuit centrale dienstencentra, dient bevordert te worden.

p Optimalisering van de voorlichting op het gebied van sociale voorzieningen is gewenst, opdat mensen die daarvoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk daar gebruik van zullen maken.

p Voor de uitvoering van het ouderenbeleid zal rekening gehouden moeten worden met verdere professionalisering en regionalisering. Het nodige geld daarvoor en voor de te ontwikkelen activiteiten zullen ter beschikking moeten komen.

p Bij de begaanbaarheid van wegen en straten en de toegankelijkheid van gebouwen dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met ouderen en gehandicapten.

p Het minderhedenbeleid dient vooral een integratiebeleid te zijn. Volwaardige participatie aan de Nederlandse samenleving, eventueel met behoud van eigen identiteit staat daarbij voorop.

p De kinderopvang dient voldoende kwalitatief hoogwaardig te zijn, over voldoende plaatsen te beschikken en zoveel als mogelijk geïntegreerd te zijn in de onderwijsstructuur.

p De wet schrijft voor dat de overheden een openbaar lokaal volksgezondheidsbeleid moeten formuleren. In samenwerking met de GGD zal op regionaal niveau hieraan uitvoering gegeven worden.

p De deconcentratie van de Geestelijke Gezondheidszorg voor medemensen met een verstandelijke handicap die daar toe in staat zijn, zullen niet langer meer in een tehuis zullen wonen, maar opgenomen in het gemeenschapsleven.

p Milieu betekent niet alleen natuur, maar betreft de totale leefomgeving. De overheidszorg dient zich dan ook bezig te houden met de duurzame kwaliteit van die leefomgeving.

p De overheid ziet er op toe dat aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van de Thuiszorg, de Jeugdgezondheidszorg en de ouderenzorg.

p De overheid zal de regie moeten voeren om de verstandelijk gehandicapten naar behoefte adequate woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen te bezorgen.

p De aansluiting van woningen en bedrijven in het buitengebied op de stadsriolering dient niet bevorderd te worden. Door stimulering van de provinciale ontheffing kan de individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) bevorderd worden.

p Zwerfvuil en hondenpoep vormt nog steeds één van de meest gesignaleerde ergernissen, er dient een beleid te komen dat leidt tot een daadwerkelijke verbetering.

p De Reconstructiewet en de Revitalisering Landelijk Gebied zullen kansen bieden voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied. De verschillende functies als landbouw, natuur, water, landschap en recreatie moeten elk hun plaats krijgen.

p In samenwerking met o.a. de ZLTO en de milieufederatie zal door overheden gezamenlijk gezocht moeten worden naar een evenwichtig uitvoeringsprogramma van bestemmingsplannen in de agrarische ruimtes.

p Geconstateerd kan worden dat ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te vaak zijn afgestemd op economische belangen van projectontwikkelaars en gemeentes.

p De kwaliteit van de inrichting en de bestemming van een omgeving dient uit te gaan van de maatschappelijke behoeften en samenhangen. Ook de volkshuisvesting vergt voortdurend om de vinger aan de pols te houden om te weten waar de woonwensen en woonbehoeften liggen.

p De overheid dient oog te hebben voor de consequenties op de lange termijn en daar zonder terughouding van relevante informatie de, planologie, inrichting en planning op af te stemmen.

p Woonmarktonderzoek moet de gegevens opleveren, waar en wat voor woningen er gebouwd moet worden. De planning dient daarop te worden afgestemd.

p Ook in kleine kernen dient een gevarieerd aanbod aan bouwmogelijkheden gecreëerd te worden, dus voor jong en oud, voor huur, koop en zelfbouw.

p Lokale overheden dienen een eigen plan te trekken en zelf contouren aan te geven waar ze willen uitbreiden.

p Vereenvoudiging, standaardisering en bekorting van de procedures voor bouwwerken is van groot belang. Het bestemmingsplan dient zeer ruim gedetailleerd en volledig transparant te zijn, zodat vergunningsverlening een kwestie van dagen is.

p De welstandsprocedures kunnen afgeschaft worden en de dienstverlening aan de burgers met bouwplannen dient top prioriteit voor de overheden te zijn.

p Er moet een ruime interpretatie komen voor de herbestemming van het landelijk gebied en de nieuwe mogelijkheden en functies die de agrarische bebouwing kunnen krijgen.

p In dwingend overleg met de woningbouwcorporaties zal gezocht moeten worden naar de mogelijkheden van het bouwen van betaalbare woningen.

p Vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen voor zichzelf en hun naasten de ruimte krijgen eigen keuzes te maken waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken.

p Door politieke vrijheid ontstaat ruimte voor een rijkgeschakeerde en solidaire samenleving.

p Een betrouwbare overheid moet op basis van vaste waarden de burger weer de zekerheid van de rechtstaat bieden en duidelijke grenzen stellen.

p Solidariteit vraagt om een betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk, het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen wordt daarbij gehanteerd.

p Als sterke schouders zich als calculerende en onterecht zwakke uitkeringsgenieters gaan gedragen, dienen zij hiervoor gestraft te worden.

p Alleen als wij op een verantwoorde wijze omgaan met de aan ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu zorgen wij voor een duurzame welvaart ook voor volgende generaties.

p De grootste relatieve winnaar van een politieke verkiezing krijgt als eerste het recht om te proberen een college te vormen dat op voldoende ondersteuning kan rekenen.

p Het bestuursakkoord van de diverse politieke colleges dient beperkt te blijven tot de hoofdlijnen van beleid voor de komende vier jaren, de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s dienen concreet en resultaatgericht te zijn.

p De leden van politieke colleges dienen voldoende faciliteiten geboden te worden geboden om hun rol in de politiek mogelijk te maken.

p Aan alle fracties dienen voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld opdat zij zich kunnen voorzien van een inhoudelijke ondersteuning door middel van fractiemedewerkers.

p Aan leden van de gemeenteraad dient een schadeloosstelling van twee maal modaal uitgekeerd te worden.

p Aan leden van gedeputeerde staten dient een schadeloosstelling van drie maal modaal uitgekeerd te worden.

p Aan leden van de eerste en tweede kamer dient een schadeloosstelling van vier maal modaal uitgekeerd te worden.

p Aan wethouders, statenleden, staatssecretarissen en ministers dient een extra schadeloosstelling van één maal modaal uitgekeerd te worden boven de schadeloosstelling die hun college ontvangt.

p Burgemeesters, Provinciale Gouverneurs en de Minister-President ontvangen een extra schadeloosstelling van één maal modaal boven op de schadeloosstelling van hun wethouders , statenleden, staatssecretarissen en ministers.

p Fracties die uit slechts één persoon bestaan wordt de gelegenheid geboden één lijstopvolger deel te laten nemen aan het commissiewerk.

p De besluiten van alle overheden dienen helder en zonder management retoriek, zonder onverklaarde afkortingen en in burgerlijk Nederlands geformuleerd te worden, met meetbare doelen en beoogde effecten.

p Er wordt gestreefd naar minder regelgeving, minder bureaucratie, kortere besluitvormingsprocedures en een consequente handhaving van de regels voor.

p Er dient een krachtig dereguleringsprogramma te komen, waarin alle regelgeving wordt getoetst op noodzaak en helderheid.

p Gelet op de veelheid aan in elkaar overlopende bestuurlijke vraagstukken zal de integratie van de bestuurslagen worden geïntensiveerd, waarbij de centrale overheid de regie zal voeren.

p Er wordt gestreefd naar de oprichting van een gezamenlijke rekenkamer voor alle bestuurslagen.

p Nagaan of de doelstellingen die ooit aan een gemeentelijke herindeling ten grondslag lagen, bereikt zijn dan wel op korte termijn bereikt zullen worden.

p Herijking van de relatie tussen de landelijke overheid, de provincie en de gemeenten waarbij vooral gekeken wordt naar ontdubbeling, transparantie en bestaansrecht.

p Afschaffing van het provinciaal bestuur als bestuurslaag.

p Na elke tweede kamer verkiezing wordt door de regering de speelruimte bepaald tussen de landelijke overheid, de provincie en de gemeentes.

p De hoogte van de gemeentelijke en de waterschapslasten worden door de regering bepaald en de inning van de lokale belastingen wordt door de landelijke belastingdienst verzorgt.

p De decentralisatie van overheidsbevoegdheden wordt gestopt en teruggedraaid, de zeggenschap komt grotendeels bij de centrale overheid.

p De grootte van de gemeentelijke en provinciale ambtenarenkorpsen dient tot het maximum beperkt te worden, waarbij zoveel als mogelijk taken worden overgedragen aan de centrale overheid en de marktsector.

p De grootte van de ambtenarenkorpsen bij de centrale overheid dient tot het maximum beperkt te worden, waarbij zoveel als mogelijk taken worden overgedragen aan de marktsector.

p De grootte van de semi-ambtenarenkorpsen bij bestuurslichamen en instellingen dient tot het maximum beperkt te worden, waarbij zoveel als mogelijk taken worden overgedragen aan de marktsector.

p Een verdere uitbouw van de ambtenarenkorpsen wordt niet voorgestaan. Een hoog geautomatiseerde kleine, hoogwaardige en slagvaardige organisatie is voor goed gedefinieerde taken het meest geschikt.

p Bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitbouw van de bestuurlijke relaties met de directe buurlanden, waarbij de toekomstige rol van Nederland dominant is.

p Alle provinciale bureaus in Brussel worden gesloten, er komt een bureau dat de belangen van Nederland krachtig behartigt bij de Europese instellingen en de deelname van alle Nederlandse regio’s aan Europese programma’s op pro-actieve wijze bevordert.

p Nederland zal op een interactieve wijze bestuurd worden, door moderne communicatietechnologie zal de burger daadwerkelijk betrokken wordt bij het overheidsbeleid.

p Om de betrokkenheid van de burgers bij het openbaar bestuur te vergroten zorgt de overheid voor een adequate voorlichting. De rol en de betekenis van de overheid voor haar burgers dient breed te worden uitgedragen.

p Bijzondere aandacht verdient vooral de verplichte lesstof van het vak maatschappijleer in het onderwijs.

p De overheid dient haar rol als Europees gebiedsregisseur op herkenbare wijze te vervullen. Dit betekent dat in het bijzonder aandacht moet worden geschonken aan de voorlichting aan Euro kritische burgers.

p Veiligheid is terecht uitgegroeid tot het belangrijkste politieke en bestuurlijke item van de laatste jaren.

p Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen leefomgeving.

p Het zelf bewaken van de persoonlijke veiligheid is een grondrecht van de burger, de burger heeft het recht gewelddadig op te treden tegen in zijn ogen criminele indringers in zijn persoonlijke en zakelijke levenssfeer.

p Het bezit en binnenshuis gebruik van handvuurwapens, messen, boksbeugels, knuppels, e.d. ter verdediging tegen kennelijk criminele indringers in de persoonlijke en zakelijke levenssfeer is in principe niet strafbaar.

p Het bezit en gebruik op het privé buitenterrein van handvuurwapens, messen, boksbeugels, knuppels, e.d. ter verdediging tegen kennelijk criminele indringers in de persoonlijke en zakelijke levenssfeer is niet strafbaar.

p Het dragen en gebruik van handvuurwapens, messen, boksbeugels, knuppels, e.d. in de openbare ruimte ter verdediging tegen kennelijk criminele indringers in de persoonlijke en zakelijke levenssfeer is strafbaar.

p Alleen in een veilige omgeving kunnen mensen zich ten volle ontplooien en onbelemmerd deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

p Veiligheid is niet alleen een onderwerp voor de overheid, ook de burgers zelf hebben hierin hun verantwoordelijkheid.

p De burger moet erop kunnen vertrouwen, dat de overheid het maximale doet om de veiligheid in de samenleving te bevorderen en te garanderen, zodat eigenrichting door de burger niet noodzakelijk is.

p Het niet naleven van wetten, regels en voorschriften zal niet meer worden gedoogd, onlogische wetten dienen te worden afgeschaft en Nederland zal niet het braafste jongetje uit de Europese klas zijn.

p De overheid dient een betrouwbare partner te zijn. Dit betekent dat afspraken met burgers, in de ruimste zin des woords, zonder juridische slimheid worden nageleefd.

p Als de burger vindt dat de overheid nalatig is geweest dan is het de overheid die dient te bewijzen dat dat niet zo is. Procederen tegen de overheid gaat altijd op kosten van de overheid en kost de burger absoluut niets.

p Er komt een rechtbank die binnen twee weken bindend over conflicten tussen burger en overheid kan beslissen. Als de overheid niet binnen een week het overtuigend bewijs van haar onschuld kan leveren is zij volledig schadeplichtig.

p Door gerichte programma’s en stimuleringsregelingen dient de veiligheid in Nederland te worden vergroot. Om dit doel te bereiken zal de overheid samenwerken met provincies, gemeenten, justitie en andere instanties.

p De verantwoordelijkheden van maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven dienen helder gemaakt te worden. Hier geldt een brengplicht voor de overheid, maar ook een haalplicht voor de particuliere sector.

p De overheid zal voor het veiligheidsbeleid haar signalerings- en platformfunctie verder uitbouwen.

p Plannen die betrekking hebben op de (her) inrichting van de leefomgeving dienen te worden voorzien van een veiligheidseffect rapportage.

p De overheid vervult met betrekking tot de bevordering van de veiligheid een intermediaire en toezichthoudende rol en ziet erop toe dat de lagere overheden tijdig zorgdragen voor de actualisering van rampen bestrijdingsplannen.

p De overheid draagt in overleg met de provincie, gemeenten en andere instanties zorg voor de totstandkoming van risicokaarten voor het hele grondgebied van Nederland.

p De overheid draagt zorg voor de noodzakelijke taalkundige eenduidigheid, helderheid en uniformiteit, alsmede de bruikbaarheid en toegankelijkheid van wetten en regels voor de geïnteresseerde gewone burgers.

p Regionale risicokaarten worden jaarlijks geactualiseerd. Ofschoon risico’s in een samenleving als de onze niet helemaal zijn uit te sluiten, dient wel gestreefd te worden naar een beperking van veiligheidsrisico’s.

p Op regionaal niveau wordt de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse grensgemeenten en de operationele diensten (politie, brandweer en ambulance) met betrekking tot veiligheid verder inhoud gegeven.

p De bestaande belemmeringen bij grensoverschrijdende rampbestrijding en hulpverlening dienen te worden weggenomen.

p Naast de overheid moeten ook burgers zelf ook actief bijdragen aan de veiligheid in de samenleving.

p Voor een stabiel werkgelegenheidsklimaat is vooral economische groei in de marktsector nodig.

p De Nederlandse samenleving heeft behoefte aan een overheid die zodanige voorwaarden schept dat ondernemers creatief en inventief in staat zijn goederen en diensten te produceren.

p Nederland zal dit bereiken door o.a. de kwaliteit van het fiscaal en sociaal vestigingsklimaat voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven te verbeteren.

p Nederland zal daartoe zorgen voor voldoende bedrijfsterreinen met een optimale bereikbaarheid, de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel en een actieve bevordering van de algemene arbeidsparticipatie.

p Het overheidsbeleid wordt gericht op volledige werkgelegenheid met daarbij extra aandacht voor groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen en allochtonen.

p Nederland heeft speciale aandacht voor het bevorderen van economische diversiteit in de verschillende regio’s,

het stimuleren van starters en (nieuwe) werkgelegenheid voor met name talentvolle jongeren.

p Het treffen van dwingende stimuleringsvoorzieningen, om jongeren die hun opleiding niet willen of kunnen afmaken, geschikt te maken voor de arbeidsmarkt is noodzakelijk.

p Economische activiteiten in de sector toerisme en recreatie worden gestimuleerd, gemeentelijke en provinciale hindernissen zoals parkeer, kampeer en fiscaal beleid zullen worden afgebouwd.

p Het Ruimtelijk Ordeningsbeleid is nadrukkelijk ondersteunend aan de beoogde economische ontwikkeling van Nederland, zoals ten aanzien van de ontwikkeling van duurzame bedrijfsterreinen.

p Er wordt een beleids- en actieprogramma opgesteld ten behoeve van de opwaardering van bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijfsterreinen.

p De behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen wordt afgewogen tegen de claims die ontstaan op de groene ruimte.

p De overheid richt zich op het beperken of compenseren van de door economische groei ontstane milieudruk.

p Samen met provincie en gemeenten zal de overheid investeringsprogramma’s opstellen die in het kader van stimuleringsregelingen bij het ministerie van Economische Zaken ingediend kunnen worden.

p Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen wordt aandacht besteed aan alle huidige vormen van transport mogelijkheden, waarbij duurzame inrichting en ontsluiting worden gestimuleerd.

p De sociaal-economische ontwikkeling van plattelandsgebieden is de drager van de gemeentelijke leefbaarheid, zij moet worden veiliggesteld bij alle activiteiten en reconstructieplannen voor het landelijke gebied.

p De overheid moet zich inzetten voor een gezonde economische basis en een goede kwaliteit van het landelijk gebied. Bij een keuze tussen economie en natuurwaarden heeft economie vooreerst de voorrang.

p De grote steden in Nederland zijn zeer belangrijk voor de economie. De overheid moet ervoor zorgen dat de steden zich kunnen blijven ontwikkelen, want door een goed vestigingsklimaat wordt de economie bevorderd.

p Het stimuleren van innovatiemogelijkheden en van de informatie- en communicatietechnologie is van groot belang voor het bedrijfsleven in steden en dunbevolkte gebieden.

p De overheid zal zich richten op het opstellen en uitvoeren van een programma ter verbetering van de telematica-infrastructuur.

p Vermeden zal worden dat de lagere overheden zich laten meeslepen door ondernemingen die vrijblijvend claims op toekomstige ontwikkelingen nemen maar die zelf geen groot financieel risico wensen te lopen.

p Lokale luchthavens zijn van groot economisch belang, de overheid zal het transport van vracht en passagiers vooral met eenvoudige voorschriften ondersteunen, zolang het regionale bedrijfsleven in voldoende mate participeert.

p De overheid dient een actieve rol in het arbeidsmarktbeleid te vervullen en initiatieven te ondernemen in het terugdringen van hardnekkige werkloosheid, dit mag niet aan de UWV’s overgelaten worden.

p De overheid dient aanjager te zijn in het proces om kansarme jongeren geschikt te maken voor de arbeidsmarkt met als doel voor deze jongeren duurzame werkgelegenheid te verwerven.

p Onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding, waaronder het voorkomen van het te vroeg beëindigen van een opleiding verdienen extra aandacht.

p Er worden kennisparken in goedkope bedrijfspanden rond hogescholen en universiteiten opgericht, die een broedplaats kunnen zijn om te komen tot toepassing van nieuwe ideeën, technieken en technologieën.

p Een sterke, op starters gerichte, ontwikkelingsmaatschappij draagt bij aan de versterking van de lokale maak economie.

p De overheid geeft hulp aan arbeidsintensieve startende ondernemingen en zorgt dat deze activiteiten kunnen ontstaan en gericht zijn op alle delen van Nederland met extra aandacht voor de minst kansrijke regio’s.

p De overheid stimuleert met eenvoudige regelgeving de toeristisch-recreatieve ontwikkeling in heel Nederland.

Zij doet dit door in haar ruimtelijk ontwikkelingsbeleid vooral de eigen ideeën van de burger positief te benaderen.

p De overheid zal de bureaucratie in relatie met ondernemende burgers tot het bot bestrijden, vooral door een grote rol te geven aan gecertificeerde externe bureaus die zelfstandig bouw en vestigingsvergunningen mogen afgeven.

p Ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch-recreatieve bedrijven moeten ook gezocht worden in het kader van de reconstructie van het landelijk gebied.

p Ruimte is in Nederland een kunstmatig schaars gemaakt goed. Er is voldoende ruimte voor iedereen om prettig en in een zelf ingerichte schone omgeving kunnen wonen, werken en recreëren.

p Het ruimtelijk beleid in Nederland is door begripsvernauwing zodanig verengt dat stad en platteland elkaars vijanden zijn geworden.

p Stedelijke gebieden moeten zich kunnen ontwikkelen tot dynamische, uitdijende stedelijke centra.

p Het landelijk gebied heeft haar eigen specifieke dynamiek en haar eigenschappen zijn uitstekend te bewaken door een uit gepensioneerde boeren gevormde ambtenaarloze toezichtsraad met verstrekkende bevoegdheden.

p Kiezen voor wonen op het platteland heeft zo zijn beperkingen, maar is min of meer een vrije keus, dus voor de beheersing van negatieve sociale en financiële ontwikkelingen hoeft de overheid geen maatregelen te nemen.

p Wonen en werken op het platteland moet in balans zijn met natuurbehoud en landschapsbeheer, de eigen economische mogelijkheden mogen dus niet altijd volledig benut worden.

p De overheid dient te streven naar maatwerk in het natuurbeleid, zij heeft oog voor natuur en landschap en voor de ontwikkeling van de steden en het platteland.

p Ruimtelijke ordening betreft niet alleen de nieuwe ruimtelijke inrichting maar ook het aanpassen van eerder ingerichte gebieden zoals het revitaliseren van bestaande bedrijfsterreinen en het inbreïen in steden, dorpen en kernen.

p Binnen de randvoorwaarden van natuur en landschap moet de overheid meer mogelijkheden geven aan de plattelandsgemeenten om de eigen bevolkingsgroei op te vangen.

p Voor de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland is van groot belang dat er voldoende economische groot en kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

p Streek en bestemmingsplannen zullen op het onderdeel van de volkshuisvesting en de werkgelegenheid per 10 jaar moeten worden geëvalueerd en eventueel worden herzien.

p Er dient een nieuw sturingssysteem voor de volkshuisvesting te komen waarbij sturing op ruimtelijke kwaliteit vooropstaat. Het huidige kwantitatieve spreidingsbeleidsysteem kan daarmee komen te vervallen.

p Bundeling van wonen en werken in de steden blijft het uitgangspunt. Van belang daarbij is dat de steden zorg dragen voor een gevarieerd woningaanbod.

p In en rond de steden moet voldoende “groen” aanwezig zijn voor zowel de natuur als recreatie en toerisme.

p De overheid zal, met inachtneming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden, meer eigen mogelijkheden bieden aan de ontwikkeling van plattelandsgemeenten.

p De overheid ontwerpt een nieuw systeem voor de sociale huur en koop woningbouw waarbij sturing op kwaliteit centraal staat.

p Er ook voldoende ruimte komen voor goedkope sociale huur woningbouw.

p Meervoudig en efficiënt ruimtegebruik en ondergronds bouwen worden gestimuleerd.

p Het toezicht van de overheid op provinciale en gemeentelijke plannen is terughoudend en doet recht aan de nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

p Steden zijn economische en culturele motoren van vernieuwing en ontmoeting. Daarnaast hebben de steden te maken met (sociale) achterstanden. Dit maakt een extra inzet van de overheidsmiddelen voor de steden nodig.

p De veiligheid moet meer aandacht krijgen in het grote steden beleid, immers in de steden is de criminaliteit het grootst en zijn de gevoelens van onveiligheid het meest algemeen.

p Wonen is een basisvoorziening, dat betekent dat mensen moeten kunnen beschikken over geschikte en betaalbare huisvesting in een goede woonomgeving.

p De overheid heeft een belangrijke taak als het gaat om het organiseren van de afstemming tussen de diverse woonconsumenten. Extra aandacht verdienen de ouderen, starters, asielzoekers, allochtonen en gehandicapten.

p De grote steden moeten invulling kunnen geven aan hun taak als economisch en maatschappelijk kloppend hart. Daarvoor moet er gevarieerd gebouwd worden, waarbij de vraag van de woningzoekende centraal staat.

p Het centrum van de grote steden moet vrij gehouden worden van sociale huurwoningen, het huidig aanbod moet hoogwaardig gerenoveerd worden, zodat ook de mensen met de hogere inkomens aan de stad verbonden blijven.

p De plattelandsgemeenten moeten voldoende woningbouwmogelijkheden hebben om hun eigen inwoners, die daar geboren en getogen zijn en/of een sociale of economische binding daarmee hebben, op te kunnen vangen.

p Starters en ouderen verdienen met name op het platteland de aandacht. De overheid dient de bindingseisen los te laten zodat met name allochtonen en gepensioneerde ouderen daar een plaats op de woningmarkt kunnen vinden.

p Van gemeenten wordt verwacht dat zij een actuele en goed onderbouwde woonvisie hebben. Bij het bepalen van de woningbouwmogelijkheden voor de gemeente(n) zal deze openbare woonvisie het uitgangspunt zijn.

p Het splitsen van boerderijen, bedrijfsgebouwen en scholen in meerdere wooneenheden moet eenvoudig mogelijk gemaakt worden.

p De bouw van voldoende ouderenwoningen met een zorgfunctie dient buiten het woningbouw contingent van de desbetreffende gemeente te vallen.

p Het landelijk planologisch woningbouw contingent dient afgeschaft te worden.

p De bouw van familie en levensloopbestendige woningen dient te worden gestimuleerd.

p De ontwikkeling in de agrarische sector en de terugloop van voorzieningen in de kleinere dorpen noodzaken tot een ruimtelijk plattelandsbeleid dat het hoofd biedt aan de negatieve consequenties daarvan.

p Een actief beleid van de overheid voor de instandhouding en versterking van de leefbaarheid op het platteland.

p Voorzieningen in kleine kernen, zoals de school en het verenigingsleven, moeten via creatief beleid in stand worden gehouden.

p De overheid dient een vitaliteitfonds voor de leefbaarheid en het behoud van de kleine kernen op te richten.

p De overheid zal de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen duurzaam in stand te houden door financiële ondersteuning van kleinschalige industriële en agrarische projecten.

p De overheid zal de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen in stand houden door b.v. de bibliotheek, het dorpshuis, de huisarts, supermarkt, sport en andere voorzieningen blijvend te subsidiëren.

p Het proces van veranderingen in de land- en tuinbouw zal zich de komende jaren voortzetten, de overheid dient de ondernemers in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

p De aanwezigheid van een gezonde economische sector is van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland. Voor de instandhouding van het weide landschap is een sterke en vernieuwende agrarische sector onmisbaar.

p De overheid moet agrarische bedrijfsontwikkeling bevorderen en voorwaarden scheppen ter versterking van een duurzame, concurrerende en (voedsel)veilige landbouw met duidelijke regelgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.

p De overheid zal de nadruk leggen op de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden en heeft met name de taak om voorwaarden te scheppen zodat de agrarische ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen.

p De overheid vervult waar mogelijk een stimulerende en/of faciliterende rol voor ondernemende agrariërs die zich richten op een groter productievolume of die zich vooral richten op specialisatie, bijvoorbeeld van biologische landbouw.

p De overheid bevordert initiatieven van boeren die neveninkomsten (willen) verwerven via natuurbeheer, streekproducten, agrotoerisme, kamperen bij de boer of andere vormen van plattelandsvernieuwing.

p De overheid dient belemmeringen in de bedrijfsopvolging zoveel mogelijk weg te nemen en dat opvolging door jonge agrariërs die aan de hand van een perspectiefvol bedrijfsplan aan de slag willen, moet worden gestimuleerd.

p De lagere overheid vervult dwingend een openhartige en coöperatieve signalisatie functie voor de plattelandsvernieuwing in de richting van de rijksoverheid.

p Het instrument van ruilverkaveling is en blijft van grote waarde voor een duurzame landbouw.

p Er dient bij herbestemming van landbouwbedrijven te worden gekozen voor maatwerkoplossingen. De overheid denkt hierin creatief mee en werpt, rekening houdend met de omgeving, zo weinig mogelijk belemmeringen op.

p De lagere overheden dienen adequaat in te springen op voorgestelde veranderingen in regelgeving van de Europese en landelijke overheid en de hen gegeven beleidsruimte maximaal te benutten.

p Afschaffing van de Reconstructiewet, die de kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied tot doel had maar kaalslag tot gevolg heeft door de rigide toepassing van Europese regelgeving.

p Voor de leefbaarheid van het landelijk gebied is het belangrijk dat er voldoende bedrijven overblijven met een goed economisch toekomstperspectief.

p Het is zeer belangrijk dat de inwoners van het te reconstrueren stads of plattelandsgebied worden betrokken bij de planvorming en de daaropvolgende uitvoeringsfase.

p Het is belangrijk dat er voldoende middelen ter beschikking zijn voor de reconstructie. De overheid dient voldoende middelen te reserveren zodat een begonnen reconstructieproject ook afgemaakt kan worden.

p De overheid dient zich in te spannen om samen met particuliere sector/marktpartijen op zoek te gaan naar voordeliger en alternatieve financieringsmogelijkheden.

p In het kader van het gebiedsgericht beleid zal de overheid overwegen de alternatieve financieringsmogelijkheden ook toe te passen in de andere delen van het land als dit leidt tot een kwaliteitsverbetering van stad en platteland.

p De overheid is een groot voorstander van plattelandsvernieuwing omdat dit leidt tot verbreding en versterking van de economische structuur van het landelijk gebied waarbij de verantwoordelijkheid agrariërs zeer belangrijk is.

p Ondernemers dienen in staat gesteld te worden om de aanwezige kansen goed en snel op te pakken.

p De overheid dient waar mogelijk in haar ruimtelijk ordeningsbeleid voldoende ruimte te bieden voor vernieuwende vormen en initiatieven voor de verbreding van de plattelandseconomie.

p De Flora- en faunawet maakt de overheden verantwoordelijk voor het goedkeuren van faunabeheerplannen, het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen en het aanwijzen van “beschermde” gebieden en de weidevogelbescherming.

p Er dient – in het belang van bescherming van weidevogels, bedreigde of zeldzame soorten en om bedrijfsschade te voorkomen – een ruimhartig ontheffingenbeleid op grond van de Flora- en faunawet gevoerd te worden.

p De overheid dient zich in te zetten voor een snelle afhandeling van de te verlenen ontheffingen en vrijstellingen.

p De overheid moet in het natuur en landschapsbeleid een grotere rol toekennen aan de particulier en zal bij de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur de omslag naar particulier agrarisch natuurbeheer stimuleren.

p De overheid zet zich in om de Ecologische Hoofdstructuur conform de landelijke doelstelling in 2018 te realiseren. Waar mogelijk en haalbaar wordt gestreefd naar een versnelling afhankelijk van voldoende rijksmiddelen.

p De overheid houdt vast aan het principe van vrijwilligheid bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

p Het behoud van en de zorg voor onze waardevolle natuur- en landschapsgebieden is van groot belang.

p Het gaat bij de natuur om beheer en behoud en niet om het bezit van de grond en daarom wil de overheid de omslag van agrarische grond naar particulier, agrarisch natuurbeheer financieel stimuleren.

p Natuur- en landschapsgebieden met een hoge natuurwaarde worden – ook in de Ecologische Hoofdstructuur – pas dan te worden aangekocht wanneer alle andere vormen van beheer door particulieren tekortschieten.

p Agrariërs, particulieren en landgoedeigenaren hebben een belangrijke functie in het beheer van natuur en landschap. Waar mogelijk en wenselijk zullen zij worden ingeschakeld bij het beheer van natuur en landschap.

p De overheid dient zich in te zetten voor financiële ondersteuning van het natuur- en landschapsonderhoud door middel van een op te richten “fonds” waaruit “groene diensten” beloond kunnen worden.

p Landschap en het ondernemen in het landschap worden op een evenwichtige manier op elkaar afgestemd.

p Landschap en natuurgebieden moeten bereikbaar en toegankelijk zijn zodat de mensen ook daadwerkelijk kunnen genieten van de waardevolle omgeving.

p Lichtvervuiling in natuurgebieden wordt, indien het niet ten koste gaat van de sociale veiligheid, tegengegaan.

p Water is van groot maatschappelijk belang. De bescherming tegen overstroming en het voorkomen van wateroverlast vragen extra aandacht. Essentieel daarbij is dat waterberging meer ruimte krijgt.

p Waterberging en beheer zijn een medeordenend principe dat wordt gehanteerd bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Een breed draagvlak bij burgers, overheden en maatschappelijke organisaties is van belang.

p Samen met partners in de waterketen (waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijf) zet de overheid zich in voor een goed ketenbeheer en een integrale aanpak van de waterproblematiek.

p Vanwege het grensoverschrijdende karakter is niet alleen interprovinciale maar ook internationale samenwerking op het gebied van water geboden.

p Meervoudig grondgebruik kan meer mogelijkheden voor water, natuur en/of landbouw bieden. Daar waar mogelijk worden de doelstellingen voor natuur en water met elkaar gecombineerd, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht.

p Het is zeer gewenst dat nationale en Europese geldstromen voor landbouw, natuurontwikkeling en water zoveel mogelijk in samenhang worden ingezet.

p De overheid neemt het voortouw in het regionale waterbeleid voor wat betreft de veiligheid van de burgers. Een nadrukkelijke samenwerking met de waterschappen, de gemeenten en Rijkswaterstaat is daarbij onontbeerlijk.

p Initiatieven op het gebied van groene energie worden gestimuleerd en ondersteund.

p De overheid dient een actieve rol te spelen bij het oplossen van de problematiek van asbest en andere de volksgezondheid bedreigende zaken.

p Wij leven in een samenleving waarin mobiliteit niet meer is weg te denken. Verkeer speelt een belangrijke rol in ons leven. Gezien de ligging van Nederland lopen er belangrijke verkeers en handelsstromen door ons land.

p Het is van belang om binnen Nederland te beschikken over een goed verkeersnet. Goede verbindingen zijn essentieel voor de economie, het woon-werkverkeer, het goederenvervoer en voor een optimale bereikbaarheid.

p Door gerichte veiligheidsprogramma’s is het aantal verkeersslachtoffers de laatste jaren teruggedrongen. Dit ondanks een toename van de verkeersintensiteit. Deze lijn dient de komende jaren te worden voortgezet.

p In toenemende mate wordt de fiets gebruikt voor recreatieve doeleinden, woon werkverkeer en schoolbezoek. Het is van belang dat ook de komende jaren wordt geïnvesteerd in een goed net van veilige vrij liggende fietspaden.

p Naast het verkeer over de weg is ook veel aandacht nodig voor het vervoer via water, het spoor en de lucht. De laatste jaren is een stijging waarneembaar in het gebruik van deze verkeersmogelijkheden.

p Knelpunten in de bereikbaarheid van het wegverkeer in Nederland dienen te worden opgelost. Vaak gaat het om knelpunten in wegen die tot de verantwoordelijkheid van de lagere overheden behoren.

p De overheid zal richting de lagere overheden actie ondernemen om verkeersknelpunten op te heffen, waarbij knelpunten op provinciale en gemeentelijke wegen uiteraard door henzelf dienen te worden aangepakt.

p Er dient veel aandacht te worden geschonken aan de aanleg van spitsstroken, uitbreiding naar minstens 2 x 3 rijstroken en goede aansluitingen op het Duitse en Belgische autowegennet.

p De wegen categorisering wordt de komende jaren voortgezet, zo gaat op autosnelwegen de maximum snelheid naar 150 km/h, op gebiedsontsluitingswegen naar 100 km/h en op stads en dorpswegen omhoog naar 60 km/h.

p Er dienen zo min mogelijk doorstromingsbelemmerende obstakels in de vorm van stoplichten, rotondes, chicanes en verkeersdrempels te worden gerealiseerd.

p Bij herinrichting van wegen, straten en traversen vindt een actieve participatie van aanwonenden en weggebruikers plaats.

p Naast de auto als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer dienen goede alternatieven te worden ontwikkeld in de vorm van een goed openbaar vervoersnet en een goed fietspadennet rondom de grote steden.

p Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren dient de aansluiting van trein en bus op fiets en auto van goede kwaliteit te zijn. Bij trein en busstations dient voor voldoende fietsstallingen en parkeerplaatsen te worden gezorgd.

p Het gebruik van de fiets kan worden gestimuleerd door de aanleg van meer vrij liggende fietspaden en door subsidies op aanleg van fietspaden door gemeenten in het landelijk gebied voor zowel doelgericht als recreatief gebruik.

p Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de veiligheid van de schoolroutes tussen de diverse kernen.

p De komende jaren dienen lightrail en vrije busbaan projecten te worden gestimuleerd in Randstad en rond de grote steden in de provincie.

p Vanuit haar opdrachtgevende rol bij de aanbesteding van spoorlijnen zal de overheid in samenwerking met vervoerders, gemeenten, beheerders van stations en railinfrastructuur ernaar streven kwaliteitsverbetering te realiseren.

p De behoefte aan vraagafhankelijk vervoer (trein en regiotaxi) zal worden geëvalueerd en zullen verbeteringen worden doorgevoerd. Met de regio’s dient overleg te worden gepleegd over het collectief vraagafhankelijk regio vervoer.

p De lagere overheden dragen zorg voor een goed regionaal openbaar vervoer, dit betekent adequate verbindingen tussen de diverse kernen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de werkelijke verkeersstromen.

p Het openbaar vervoer dient verder enerzijds betaalbaar te blijven voor de consument en anderzijds zo rendabel mogelijk te worden georganiseerd. Over het beleid op dit terrein vindt afstemming plaats met de vervoerders.

p Transport van goederen per spoor en over het water zal worden bevorderd. Ook de mogelijkheden om vervoer via weg en spoor of water te combineren worden geïntensiveerd.

p Daartoe dienen overal waar goederenstromen samenkomen combiterminals te worden ingericht en uitgebouwd.

p De containerterminal bij de Zeeuwse zeehaven Vlissingen dient grootschalig te worden aangelegd zodat niet de gehele Westerschelde tot aan Antwerpen behoeft te worden uitgebaggerd.

p Ter bevordering van het vervoer over het water dienen de bestaande knelpunten in het vaarwegennet te worden opgeheven, zoals voldoende doorvaarthoogtes, verdieping van de vaargeulen en aanpassing van sluizen en bruggen.

p De spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad moet zo snel mogelijk worden aangelegd omdat de lijn voor zowel het goederenvervoer als voor het personenvervoer van belang is evenals de doortrekking van deze lijn naar Duisland.

p De verkeersveiligheid blijft hoog op de politieke agenda staan mede door gerichte voorlichtingsprogramma’s, het terugdringen van verkeersstromen, het voorkomen van achterstallig onderhoud en het handhaven van verkeersregels.

p Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de routering van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg. Uitgangspunt daarbij is, dat in beginsel geen vervoer plaatsvindt door of langs woonwijken.

p Waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt door of langs woonwijken zullen met de vervoerders afspraken worden gemaakt over de veiligheid en de maximale uitsluiting van risico’s.

p Sommige spooremplacementen en rangeerterreinen dienen om redenen van veiligheid te worden verplaatst. Hierover zal overleg plaatsvinden met de desbetreffende gemeenten en de beheerders van de railinfrastructuur.

p Kwaliteit van leven heeft alles te maken met de leefomgeving, de leefbaarheid en sociale betrokkenheid van mensen. Kortom met het gevoel van mensen dat ze ergens bijhoren.

p Actieve betrokkenheid van inwoners bij het maatschappelijk leven vergroot het gevoel van welzijn.

p Voor alle inwoners van Nederland en Europa – jong en oud, autochtoon en allochtoon, man en vrouw – is het van belang dat er goed bereikbare, toegankelijke maatschappelijke voorzieningen zijn, zowel in de stad als op het platteland.

p In het welzijnsbeleid zal de overheid vooral kaders stellen, knopen doorhakken en organisaties bij elkaar brengen en faciliteren. Een heldere, coördinerende taak van de overheid is er ook op het terrein van de volksgezondheid.

p Een versterking van de bestaande sociale verbanden is belangrijk daarom dient de overheid initiatieven op levensbeschouwelijke basis te blijven subsidieren.

p Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij zijn het cement van de samenleving geworden en moeten dat kunnen blijven. Dit geldt op het gebied van zorg en welzijn maar ook binnen sport en cultuur.

p Regiovisies in de zorg zijn een goed middel om tot coördinatie en afstemming te komen, de vraag van patiënten zal het uitgangspunt zijn.

p Het onderwijs is een essentieel onderdeel van de sociaal-economische structuur en via het onderwijsbeleid dient de overheid een versterking van de sociale kwaliteit, de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van burgers te realiseren.

p Met de jaarlijkse uitreiking van een Vrijwilligersprijs voor verschillende categorieën geeft de overheid uiting aan haar waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers in het algemeen en van de genomineerden in het bijzonder.

p Vrijwilligerswerk dient voldoende ondersteund te worden door o.a. voorbereidingscursussen, regelmatige deskundigheidsbevordering en het scheppen van mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen.

p De overheid blijft de coördinatie tussen zorgvragers, zorgaanbieders en zorgfinanciers controleren.

p De overheid blijft gebiedsgerichte visies op de zorg ontwikkelen, waarbij de relatie tussen wonen, arbeid, vervoer en zorg een voorwaarde is. Bereikbaarheid is van levensbelang daarom vele kleine ziekenhuizen als basisvoorziening.

p Voldoende aanbod van full time huisartsen wordt gestimuleerd via beperking van vrouwen in de artsenopleiding.

p Uitbreiding van het aantal zorgboerderijen voor zowel dag- en nachtopvang wordt ondersteund.

p De overheid houdt het aantal verpleeghuisbedden in stand en waar nodig wordt dit aantal uitgebreid.

p De overheid stimuleert het zodanig spreiden van de standplaatsen voor ambulances en andere vormen van spoedeisende hulp dat alle inwoners van Nedrland binnen de vastgestelde tijden bereikt kunnen worden.

p Structurele ondersteuning van patiënten- en consumentenplatforms wordt gestimuleerd.

p Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg met Duitsland en België wordt ondersteund.

p Door schaalvergroting is het aantal zorg- en welzijnsinstellingen sterk afgenomen. Dit heeft geleid tot te veel verschraling, de overheid heeft tot taak deze verschraling tegen te gaan door nieuw particulier initiatief te honoreren.

p Het beleidskader jeugdzorg is richtinggevend. In de nieuwe wet op de jeugdzorg staat centraal dat ieder kind recht heeft op zorg. De overheid voert op zodanige wijze de regie dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

p De jeugdzorg moet laagdrempelig, veeltalig en dichtbij huis zijn.

p Het vrijwillig jeugdwerk is een onmisbare schakel in de pedagogische infrastructuur en verdient meer stimulering.

p In de jeugdzorg zal de aandacht met name op de niet vrijblijvende preventieve kant gericht worden.

p De deelname van 50 tot 70 jarigen aan advies- en besluitvormende organen bij de overheid wordt maximaal vergroot ten koste van instromers direct komende van de opleiding.

p De nabijheid van voorzieningen is van belang daarom wordt de spreiding van instellingen bevorderd.

p Het levensloopbestendig wonen wordt gestimuleerd.

p Daar waar de mogelijkheid zich voordoet, moet palliatieve zorg gestimuleerd worden, onder andere in de vorm van zorghuizen, waarin de laatste levensfase op een waardige wijze kan worden doorgebracht.

p De overheid dient een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie van allochtone jongeren in het onderwijs.

p De aanpak van voortijdig schoolverlaten zal worden versterkt en de aansluiting van het LBO onderwijs op de arbeidsmarkt zal extra aandacht krijgen.

p De overheid zal samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en het bedrijfsleven onderwijsvisies opstellen, waarbij de overheid de regie voert.

P De overheid zal nadrukkelijk rekening houden met vraag en aanbod van onderwijs en arbeidsmarkt gerelateerde visies in de diverse regio’s.

p De beoefening van zowel beroeps als amateursport wordt bevorderd door o.a. ondersteuning van besturen en vrijwilligers van sportinstellingen.

p Breedtesport zal actief worden gestimuleerd ten behoeve van socialisatie, integratie en gezondheid.

p De overheid zal zich volledig onthouden van andere dan facilitaire steun aan professionele sportevenementen. De inzet van politie en beveilingsdiensten wordt bij de organisatoren in rekening gebracht.

p Sport voor gehandicapten en ouderen verdient speciale aandacht bij het subsidiebeleid.

p De overheid dient uitingen van kunst en cultuur dicht bij de mensen te brengen. Beroepsmatige en amateurkunst dient vooral daar gebracht te worden waar geen subsidie noodzakelijk is.

p Waardevolle monumenten, beeldbepalende objecten en panden van bijzondere architectonische kwaliteit en cultuurhistorische betekenis worden zorgvuldig in stand gehouden.

p Ontwikkeling van de eigen regionale cultuur waaronder streektaal, de eigen Nederlandse identiteit en taal wordt gestimuleerd ten koste van culturele uitingen uit andere delen van de wereld.

p De Nederlandse professionele theater en muziekgezelschappen worden actief ingezet in het kader van de promotie van de Nederlandse cultuur in Europa en daarbuiten.

p Het op te richten Nederlandse Cultuur Huis zal dienen als verzamel en ontmoetingsplaats voor culturele en maatschappelijke initiatieven op het gebied van de bewaking van de Nederlandse identiteit.

p De overheid zal de samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs stimuleren op het terrein van media-educatie.

p Met het besturen is zeer veel geld gemoeid evenals met het waarmaken van persoonlijke politieke ambities. De overheid dient zeer terughoudend te zijn in het omzetten van persoonlijke ambities in beleidsvoornemens.

p De overheid dient aan de burger gedetailleerd duidelijk te maken waaraan het geld wordt uitgegeven.

p Als de overheid relaties met bedrijven aangaat ter realisering van projecten of dergelijke dienen vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt over de financiële bijdrage, de te bereiken doelstellingen en de verantwoording hierover.
p Overheidsuitgaven en begrotingen dienen regelmatig te worden doorgelicht en transparant gemaakt voor de burger zodat bijstellingen mogelijk zijn. Budgetten worden drie maandelijks vastgesteld en bewaakt.

p In de begroting dienen bij de posten naast de financiële uitgaven ook de beoogde effecten te worden vermeld. Op deze wijze kan worden nagegaan of de overheid het geld ook op de juiste wijze besteed.

p De opcenten op de motorrijtuigenbelasting te heffen als provinciale inkomstenbron wordt afgeschaft.

p Overheidsuitgaven dienen regelmatig te worden doorgelicht op effectiviteit en efficiëntie. Op deze wijze kan het beleid tijdig worden bijgesteld en is het mogelijk ruimte te creëren voor nieuwe beleidsvoornemens.

p Indien de financiële positie van de overheid daartoe noopt, dient eerst gezocht te worden naar bezuiniging en ombuigingen in plaats van lasten verhoging.

p De stijging van de overheidslasten dient lager te zijn dan het percentage van de inflatie.

p De tarieven voor afname van niet verplichte overheidsproducten en diensten, niet zijnde een identiteitskaart en rijbewijs, mogen slechts kostendekkend zijn tenzij dit onbillijk, onredelijk of maatschappelijk niet verantwoord is.

p Als gecertificeerde bedrijven uit de marktsector voordeliger en sneller vergunningen voor bouw, milieu, horeca, kap, jacht, enz. kunnen afgeven dan zal de overheidsdienst met de afgifte daarvan stoppen.

p Subsidieontvangers dienen maandelijks een volledige en openbare verantwoording af te leggen over de ontvangen middelen. Indien de subsidie niet is uitgegeven aan het beoogde doel zal de subsidierelatie worden herzien.

p Goed beschreven projecten van derden die een positieve impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van een provincie, regio of gemeente komen in beginsel in aanmerking voor een eenmalige financiële bijdrage.

p De gelden die de overheid ontvangt voor haar deelname in bedrijven worden aan de algemene middelen toegevoegd. De gelden die overheid ontvangt bij afstoting van staatsbedrijven gaan in de subsidiepot.

p De overheid dient zorg te dragen voor een duurzaam, vitaal en leefbaar gemeenschapsleven met voldoende draagvlak voor instandhouding van basisvoorzieningen.

p De overheid dient zorg te dragen voor het afgeven van voldoende bouwvergunningen om de achteruitgang van het inwonertal van kleine kernen te stoppen en mogelijkheden te bieden voor het kunnen ontplooien van ontwikkelingen.

p De overheid dient zorg te dragen voor een gedifferentieerd woningaanbod zodat ingespeeld kan worden op de vraag van woningzoekenden met binding aan de kern, met daarbij bijzonder aandacht voor senioren en starters.

p De overheid dient zorg te dragen voor het behoud van dorpse en kleinsteedse karakters en woonmilieus.

p De overheid dient zorg te dragen voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing van verouderde woongebieden.

p De overheid dient zorg te dragen voor de kwaliteit van de woonomgeving en de openbare ruimte.

p De overheid dient zorg te dragen voor het behoud van het dorp als herkenbare zelfstandige eenheid in het open groene landschap.

p De overheid dient zorg te dragen voor het behouden van het karakter van het landelijk gebied.

p De overheid dient zorg te dragen voor een sturende rol van waterbeheersing in de planvorming.

p De overheid dient zorg te dragen voor behoud en versterking van het cultuurhistorisch karakter van de dijken.

p De overheid dient zorg te dragen voor de instandhouding en waar mogelijk versterking van de concentratie van winkelvoorzieningen in het groene hart.

p De overheid dient zorg te dragen voor de instandhouding van centrale groenelementen in een woongebied en het versterken van de recreatieve gebruiksmogelijkheden daarvan.

p De overheid dient zorg te dragen voor het verbeteren en aanleggen van meer vrij liggende voet en fietspaden.

p De overheid dient zorg te dragen voor het uitvoeren van een gerichte verkenning naar praktische en betaalbare oplossingen voor de parkeerknelpunten in de woongebieden.

p De overheid dient zorg te dragen voor onderzoek naar mogelijkheden van vernieuwbouw op laag niveau van oudere gedeelten van de woningvoorraad en verkoop daarvan aan de bewoners.

p Schaalvergroting van gemeenten is lang niet altijd in het belang van de burgers en van een beter bestuur.

p Gemeenten dienen zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven en alle bestuurlijke herindelingdiscussies moeten vanuit de burger gevoerd worden en niet vanuit de sterke positie van de dominante gemeente.

p Gemeenten dienen verplicht te zijn zich aan te sluiten bij een regionaal orgaan dat de grensoverschrijdende planologische activiteiten en functionaliteiten van de gemeenten coördineert.

p De overheid dient de politiek actieve burger te betrekken bij het beleid, zodat hij of zij, per internet continu aan politieke besluitvorming deel kan nemen.

p Belanghebbenden bij voorgenomen politieke beleidsvoorstellen moeten vroegtijdig bij de voorbereiding van de voorstellen geraadpleegd worden en hun mening moet in de voorstellen worden geïntregeerd.

p De burger heeft nog te vaak de indruk dat zijn opvatting er niet toe doet in de politiek, maar de beslissingsbevoegdheid hoort te gaan naar de burger.

p Het zwaartepunt van de besluitvorming dient te verschuiven van het commissie-overleg naar de openbare behandeling van de agendapunten via internet.

p De wezenlijke discussies en de feitelijke standpuntbepaling moeten in openbaarheid plaatsvinden en de commissies moeten worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens, opvattingen van belanghebbenden e.d.

p Het inspraakrecht van de burger alsmede de plicht van de bestuurders om daar hun beleid op aan te passen, dient opgenomen te worden in de wet op de politike besluitvorming.

p Om burgers de gelegenheid te geven tijdig in te spreken moeten college en commissievergaderingen eerder en uitvoeriger aangekondigd worden in de media en op de website van de overheid.

p De burger dient spreekrecht te hebben in colleges om een door hem of haar aan het college gerichte bericht, die kan gaan over elk agendapunt, persoonlijk toe te lichten.

p De controlerende functie van de burger op de overheid moet serieus inhoud krijgen zonder dat daarvoor veel nieuw personeel moet worden ingezet.

p Burgers dienen het recht tot het uitroepen van hoorzittingen te krijgen om over belangrijke onderwerpen zelfstandig deskundigen, belanghebbenden, burgers, verenigingen e.d. in een openbare zitting te horen.

p Ter verbetering van besluitvormingsprocedures dient structureel na initiatie van grotere of zeer omstreden projecten een burgerlijke evaluatie plaats te vinden.

p De huidige referendumverordening maakt alleen een gemeentelijk referendum mogelijk als de opheffing van de gemeente aan de orde is.

p Elke burger moet rechtstreeks kunnen meebeslissen over ingrijpende besluiten die voor hem of haar van belang zijn en dat zij worden geraadpleegd over ingrijpende overheidsbesluiten.

p Natuur heeft in de overvolle Randstad de rol van een commerciele recreatieve groene long die voor alle bewoners van de Randstad van belang is, het dierenleven past zich daaraan maar aan.

p De rol en karakteristieke kleinschaligheid van dorpskernen moet worden behouden door een beleid tot behoud van monumentale of karakteristieke panden en hun omgevingen.

p Het vliegveld Valkenburg moet een woningbouwlocatie worden waarin plaats is voor 3 tot 5000 watergebonden huizen.

p Meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld woningen boven winkels, kantoren en bedrijven, multifunctioneel gebruik van accommodaties, enz. moet waar mogelijk worden nagestreefd met veel aandacht voor de architectuur.

p De woningvoorraad zal wel up to date moeten worden gemaakt vanwege de veranderende bevolkingsopbouw: ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’. Het gaat dus meer om vervanging en verbetering dan om uitbreiding van de woningvoorraad.

p Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang als zij dat willen, zelfstandig te wonen. Er bestaat nu een tekort aan diverse typen voor ouderen geschikte woningen. Woningaanpassing en -vervanging moeten dat tekort opheffen.

p Het is frustrerend dat in het huidige regionale woningtoewijzingssysteem een fors deel van de vrijkomende sociale-huurwoningen in kleine kernen toevalt aan woningzoekenden uit de dominante buurtgemeente.

p In het woningtoewijzingssysteem dient de lokale gebondenheid van de woningzoekende een belangrijke rol te spelen.

p In delen van de gemeentes waar burgers wateroverlast dient de gemeente actief te moeten optreden om dit probleem tezamen met andere verantwoordelijke overheden en de burgers op te lossen.

p Wateroverlast bij regenval is een zaak waar de gemeente juridisch voor 100% verantwoordelijk voor is, ook als zij de verantwoordelijkheid heeft overgedragen aan de waterschappen.

p Ondanks de vaak minder gunstige financiële positie van de gemeentes dienen plaatselijke culturele en welzijnsvoorzieningen, mits voldoende onderbouwd, in stand moeten houden.

p Er is voor de gemeentews geen enkele plicht om aanvullende uitkeringen of subsidies te verstrekken aan uitkeringgenieters, daarom dient de gemeentelijke sociale dienst opgeheven te worden.

p Van alle overheidsvoorzieningen dient voortdurend nagegaan te worden of zij nog steeds hun functie goed vervullen en welke wensen er leven bij de doelgroepen.

p De drempel voor arbeidsparticipatie dient zo laag mogelijk te zijn en gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door voor- en naschoolse kinderopvang en overblijfvoorzieningen te creeren.

p De kinderopvang op informele wijze dient aanzienlijk uitgebreid te worden, eventueel met organisatorische ondersteuning van de overheid.

p Voor arbeidsparticipatie en ontplooiing is de flexibilisering van openingstijden van belang, waaronder de verdere verruiming van de balies bij de overheid, afschaffing winkelsluitingswet, openingstijden van de bibliotheek en van het gemeentekantoor.

p De kosten van grote projecten zijn doorgaans veel hoger dan in de begrotingen wordt geraamd. Er moeten zware straffen komen voor begrotingsfraude door beleidsmakers en ambtenaren.

p Integratie van migranten is geen echt probleem, het wordt door huidige politici en ambtenaren tot probleem gebombardeerd om de aandacht af te leiden van een heel ander probleem, n.l. de integratie van de politieke besluitvorming in de Nederlandse samenleving.

p De integratie van migranten is een natuurlijk proces en vindt onvermijdelijk plaats, de vorm, de financiering en de snelheid van de integratie moet aan migranten zelf worden overgelaten.

p Nederland is pas halfvol, Nederland kan eenvoudig 30 miljoen inwoners verdragen.

p Meer respect voor migranten, zij klaren alle rotklusjes en brengen spanning en variëteit, migranten zijn onmisbaar voor de economie.

p Nederland kent geen wezenlijke problemen met migranten, het kent slechts luxe problemen.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door de negatieve uitlatingen van de huidige politici.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door de positieve uitlatingen van de huidige politici.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door de positieve dicriminatie.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door hun afwijkend sociaal gedrag.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door hun crimineel gedrag.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door het vasthouden aan hun eigen taal.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door het vasthouden aan hun eigen cultuur.

p De meeste Nederlanders houden niet van migranten door het vasthouden aan hun eigen geloof.

p Via wekelijkse opiniepeilingen de mening van de burger polsen en laten doorklinken in de besluitvorming.

p Grote-stedenbeleid moet zich richten op variatie in herkenbare wijken en tegengaan van verpaupering.

p Migranten worden door huidige politiek correcte Tweede Kamer leden niet voldoende serieus genomen.

p Alle ministeries halveren, waardoor ambtenaren dubbel zo hard moeten werken.

p Visumplicht en MVV-plicht voor Marokko, Turkije, Suriname en overige Derde Wereld- landen afschaffen.

p Er moet een generaal pardon komen voor witte illegalen;

p Gezinshereniging voor minderjarige kinderen moet onbeperkt kunnen, de jurisprudentie van het Europese Hof te Straatsburg moet onverkort gelden.

p Gezinshereniging voor partner moet soepeler, een bankgarantie van 67.000,00 per migrant moet voldoende zijn.

p Afschaffing stimulansregeling voor repatriërende gepensioneerde of uitkeringgenietende migranten naar het land van herkomst;

p Inburgeringscursus moet voor ook voor Nederlanders. Hen moet meer kennis van andere culturen worden bijgebracht. De liefde moet van twee kanten komen.

p Keiharde ZERO-tolerance aanpak criminaliteit door de wettelijk maximale gevangenisstraffen op te leggen en een voorwaardelijk deel onder strikte condities;

p Criminelen moeten tijdens hun gevangenisstraf naast verplichte scholing ook via absoluut zinloos werk gemotiveerd worden om deel te nemen aan effectieve resocialisatie, genoegdoening slachtoffer en vermindering recidive.

p De rechter doet de schuldig of onschuldig verklaring, een separaat anoniem en door niet juridisch geschoolde burgers bemand bureau doet de strafoplegging.

p Het contact van gestraften met de buitenwereld gaat uitsluitend via webcams tijdens het “bezoekuur”.

p De gestraften in hun cel vastzetten aan een rails die ze de mogelijkheid geeft in de openlucht te komen, te wassen, water rond te pompen en te slapen.

p Het hebben van zelfmoordneigingen door veroordeelde gevangenen dient toegestaan te worden, niet veroordeelde verdachten krijgen zonodig dwangvoeding.

p Gevangenisstraffen dienen opgelegd te worden in de rechterlijke uitspraakvorm van: U wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van tenminste ….

p Zedendelinquenten behandelen als psychiatrische patiënten en blijvend uit de maatschappij verwijderen.

p Hooligans en straatschenders moeten gemotiveerd worden tot verbetering leven door verplichte beschikbaarheid voor werkkampen onder barre weersomstandigheden.

p Procesmonopolie van advocaten moet worden afgeschaft. Iedereen moet zelf naar de rechter kunnen stappen zonder tussenkomst van een advocaat/procureur.

p De Nederlandse staat dient de nog levende voormalige slaven van Nederlandse slavenhouders in Suriname en de Nederlandse Antillen een eenmalige schadevergoeding te betalen, de overigen ontvangen Prozac met een kortingsbon.

p De uit migranten kringen gekozen Burgemeester, Gouverneur en Minister President mag nooit in het bezit zijn geweest van een dubbele nationaliteit en is in Nederland geboren uit twee in Nederland geboren ouders.

p 7×24 uursamenleving stimuleren door het verbod op en de afschaffing van de overwerk en weekendtoeslagen in de CAO’s.

p Iedere zaterdagmiddag live-band en exotische dans in iedere grote stad;

p Overgewicht krachtig ontmoedigen via reclame en wetgeving.

p Banden met Turkije, Marokko, Suriname en enkele Arabische landen sterker maken door associatieverdragen.

p Publieke Omroep concentreren op 1 opinievormend radio en TV net, geen satire, amusement of sport, NOS journaals afschaffen, uitsluitend journaals uit de eigen studio’s van de omroepen en betaald door de STER reclame.

p Multiculturele uitzendingen uitsluitend op de lokale omroepen evenals de lokale sporten.

p De staatsbijdragen aan de sterk versoberde publieke omroepen volledig afschaffen en vervangen door de STER opbrengsten, de verkoop van programmabladen en programmagegevens.

p Eredivisie en andere sportevenementen die het lokale niveau overstijgen uitsluitend bij de commerciele omroepen.

p Wachtlijsten bestrijden door artsen en verplegers uit India, Indonesië, Suriname, Zuid Afrika, enz. een niet verlengbare verblijf en werkvergunning te verlenen. Opleidingscapaciteit van geneeskundige HBO’s vergroten.

p Ministerie van Defensie afbouwen en onderbrengen bij ontwikkelingssamenwerking of buitenlandse zaken waardoor minder gebouwen, minder staf, minder materieel en minder geld nodig. JSF besluit terugdraaien of afkopen.

p Veeteelt is door onzinregelgeving verliesgevend gemaakt en daarom zwaar gesubsidieerd. Afschaffen onzinregelgeving en subsidies, kwaliteit op basis van concurrentie bevorderen en subsidiërende landen hard aanpakken.

p Snel en efficiënt studeren krachtig stimuleren door een bonus te geven bij afstuderen binnen voorgeschreven studieduur.

p Studenten moeten tussen hun 16de en 28ste jaar verplicht 12 maanden onbetaalde stage lopen in sociale instellingen evenals in geval van langer dan twee jaar durende werkeloosheid.

p Meer migrantenscholen toelaten en het aantal moskee’s, mandir’s en kerken moet op peil blijven.

p Pensionering van migranten in land van herkomst stimuleren;

p Spaarloonregeling moet terug en ruimer;

p Kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van migranten moet omhoog.

p Kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van migranten moet omlaag.

p Kinderbijslag voor buitenlandse kinderen van migranten moet afgeschaft worden.

p Ontslagbescherming werknemers moet worden versterkt.

p Ontslagbescherming werknemers moet worden verzwakt.

p Ontslagbescherming werknemers moet worden opgeheven.

p Meer prestatiebeloning voor werknemers en ambtenaren.

Geef een reactie