Artikel 30: Voorwaarden voor (kandidaat) politici

30.1 De (kandidaat) politicus dient voorafgaand aan zijn definitieve kandidaatsstelling als kandidaat politicus lid te zijn van de Kiesvereniging XyZyX en aan de bestuurders in een zonder enige terughoudendheid of schroom, vrijwillig en gedetailleerd opgemaakte levensloop beschrijving (CV) antwoord te geven op alle vragen die door of namens de bestuurders aan hen gesteld worden omtrent hun algehele verleden en politieke toekomstvisies, zodat de bestuurders volledig en waarheidsgetrouw geïnformeerd worden voor hun voorlopige toelatingsbeslissing. De (kandidaat) politicus verklaart  in zijn kandidaatstellingsbrief punt-voor-punt akkoord te zijn gegaan met alle punten van het complete huishoudelijk regelement, het Algemeen Fractie Statuut en het Algemeen Redactie Statuut van  de Kiesvereniging XyZyX.

-a. De (kandidaat) politicus verklaart nogmaals schriftelijke dat hij zich zal distantiëren van links en rechts extremisme, van elke vorm van politiek of religieus fanatisme, alsmede zich te zullen onthouden van persoonlijke of groepsgerichte mondelinge en schriftelijke intimidatie.

-b. De (kandidaat) politicus verklaart er mee in te stemmen dat er geen universele definitie bestaat van links en rechts extremisme, van politiek of religieus fanatisme maar als de leden en donateurs vinden dat de (kandidaat) politicus zich volgens hen zich als zodanig gedraagt of zich bezig houdt met persoonlijke of groepsgerichte mondelinge en schriftelijke intimidatie, dan mag hij of zij onderwerp worden van een BLOGARP.

-c. Leden die nog niet als (kandidaat) politicus bekend willen worden maar in de wachtkamer willen wachten tot zij zich snel als een eventuele opvolger kunnen aanmelden na een BLOGARP dienen wel de volledige kandidaatstellingsprocedure doorlopen te hebben.

-d. Bekende personen of zittende dan wel kandidaat politici van andere politieke partijen, die nog niet met hun lidmaatschap van XyZyX 4U2 in de openbaarheid willen komen, kunnen tijdelijk anoniem met hun PERVOTEST op een interne kieslijst van XyZyX 4U2 geplaatst worden. Zij moeten zich bij raadplegingen of verkiezingen laten vertegenwoordigen door een niet reeds op dezelfde interne of externe kieslijst geplaatste kandidaat politicus, wiens volledige naam en PERVOTEST wel openbaar is. De voortgangswijze volgens punt 30.4 is hierbij bindend voorgeschreven.

-e. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanmeldingsverklaring en het inschrijfgeld wordt door de bestuurders schriftelijk uitsluitsel gegeven over de voorlopige acceptatie van de kandidaatsstelling.

30.2 Na ontvangst van de voorlopige acceptatie meldt de (kandidaat) politicus zich bij een Notaris naar eigen keuze waar, naast het document van de voorlopige acceptatie, ook de volgende documenten overhandigd dient te worden:

-a. Een op de dag van kandidaatstelling nog minimaal 2 jaar geldig, eigen Nederlands paspoort, waarvan de Notaris zelf een kopie maakt.

-b. Drie(3) verschillende goed gelijkende uitgeprinte en aan de achterzijde van de juiste namen voorziene kleuren pasfoto’s van de kandidaat, een hoog resolutie bestand op CD of DVD, waarin deze foto’s digitaal zijn opgenomen en een digitale versie van de levensbeschrijving alsmede een eigen schriftelijke en mondelinge verklaring dat de kandidaat goed verstaanbaar, begrijpbaar en leesbaar Nederlands spreekt en schrijft.

30.3 De Notaris maakt daarna samen met de kandidaat een akte van instemming op over de volgende onderwerpen:

-a. De kandidaat verklaart stemgerechtigd te zijn voor alle door of namens de Nederlandse overheden georganiseerde verkiezingen waaraan hij als politicus wenst deel te nemen.

-b. De kandidaat verklaart ervaring te hebben met informatie verstrekking en verzameling via het internet en in het bezit te zijn van een goed werkend e-mail adres van buiten de Kiesvereniging XyZyX.

-c. De kandidaat verklaart dat hij nastreeft dat, mocht hij via een kieslijst van de Kiesvereniging XyZyX gekozen worden in een college of bestuurslichaam, hij uitsluitend zichzelf vertegenwoordigt en zich daarom nooit verplicht zal voelen andermans politieke ideologie aan te hangen dan wel deze geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te onderschrijven.

-d. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de Kiesvereniging open staat voor zowel mannen als vrouwen en dat overal waar in de statuten of het huishoudelijk reglement de mannelijke dan wel de vrouwelijke persoonsvorm is gebruikt, nadrukkelijk beide geslachten worden bedoeld.

-e. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de Kiesvereniging geen leeftijds-, afkomst-, opleidings- of beroepsdiscriminatie kent, echter doorgaans zijn het hebben van zowel de Nederlandse en een goede vlotte Nederlandse taalvaardigheid verplicht.

-f. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat het beoordelen van het verleden en de toekomstvisie van de (kandidaat) politicus uitsluitend ter beoordeling van de bestuursleden van de Kiesvereniging XyZyX is maar dat rechercherende leden en donateurs het bestuur hierbij behulpzaam mogen zijn.

-g. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de door het bestuur toegelaten (kandidaat) politici via een interne kieslijst gekozen worden door donateurs en leden, mede op basis van de gehele of gedeeltelijke door de kandidaten zelf aan het bestuur verstrekte persoonlijke informatie (CV) en hun persoonlijke standpunten volgens de PERVOTEST.

-h. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat iedere interne kieslijst een ongelimiteerd aantal (kandidaat) politici kan bevatten.

-i. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de externe kieslijst van XyZyX 4U2 niet meer namen zal bevatten dan het aantal dat maximaal toelaatbaar is volgens de huidige kieswet. Na een eventueel amendement op de kieswet zal de externe kieslijst van XyZyX 4U2 niet meer namen mogen bevatten dan het drievoudige van het aantal beschikbare zetels van het college waarvoor de externe kieslijst van XyZyX 4U2 is opgesteld.

-j. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat uitsluitend de bestuurders de Kiesvereniging XyZyX vertegenwoordigen en dat leden, kandidaat politici en politici geen uitspraken mogen doen over de Kiesvereniging XyZyX of over haar leden of over haar standpunten, enz. en/of daarmee de publiciteit zoeken als ware zij een bestuurder.

-k. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de donateurs, leden en politici uitsluitend voor en namens zichzelf spreken en dat leden, donateurs en politici deze houding binnen en buiten de Kiesvereniging XyZyX dienen te bevorderen.

-l. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de leden via een BLOGARP dwingend kunnen stemmen over het handhaven van politici in hun via de Kiesvereniging XyZyX verkregen zetels. De kandidaat verklaart er bij voorbaat mee in te stemmen dat de uitslag van zulk een raadpleging voor hem dwingend is en hij de via de Kiesvereniging XyZyX verkregen zetel zonder enige mate van voorbehoud, vergoeding of dwang zal teruggeven aan de Kiesvereniging XyZyX en haar partij XyZyX 4U2.

-m. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de bestuurders verplicht zijn een BLOGARP te organiseren als minimaal 10% van de leden de voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX daarom vragen.

-n. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat politici die via de Kiesvereniging XyZyX een zetel hebben verworven, gehouden zijn deze zetel onmiddellijk terug te geven aan de Kiesvereniging XyZyX zodra zij geen lid meer zijn.

-o. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de kandidaat politici voor de raadplegingen dienen aan te geven of zij eerste, tweede of derde lijsttrekker wensen te zijn, mochten zij de meeste voorkeursstemmen op zich vergaren.

-p. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de kandidaten die geen lijsttrekker wensen te zijn, ongeacht de hoeveelheid op hen uitgebrachte voorkeursstemmen, pas vanaf de vierde plaats van boven een positie op de externe kieslijst kunnen innemen.

-q. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de kandidaat politicus voor de interne raadplegingen dient aan te geven of hij bereidt is de rol van eerste, tweede of derde lijstduwer te vervullen.

-r. Dekandidaat verklaart er mee in te stemmen dat als er meerdere kandidaten beschikbaar zijn als voor een positie als lijsttrekker of lijstduwer, dat degene die de meeste voorkeurstemmen op zich verzameld heeft, de eerste naam op de XyZyX 4U2 kieslijst de eerste lijsttrekker zal zijn en de als laatste op de lijst staande kandidaat de eerste lijstduwer zijn.

-s. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat de politici van de Kiesvereniging XyZyX vrij zijn om zich met behoud van lidmaatschap en zetel bij een andere politieke partij aan te melden maar dat het de leden van de Kiesvereniging XyZyX het echter vrij staat om een dergelijke handelswijze via een BLOGARP toe te staan dan wel af te keuren.

-t. De kandidaat verklaart er mee in te stemmen dat politici zich mogen opwerpen als een z.g. one-issue vertegenwoordiger van een belangengroep en zich met deze intentie mogen presenteren op de interne en externe kieslijsten van XyZyX 4U2.

-u. De kandidaten verklaren vooraf of zij al dan niet kandidaat zijn voor een eventuele politieke bestuursfunctie en geven daarbij een schriftelijke motivatie betreffende hun geschiktheid voor de beoogde functie(s).

-v. De kandidaten dienen bereidt te zijn hun anonimiteit voor de plaatsing op een interne en/of externe kieslijst van op te heffen, behoudens de in artikel 30.3 genoemde uitzonderingen.

-w. De kandidaten dienen binnen 48 uur na hun verkiezing aan de bestuurders per e-mail te kennen hebben gegeven zij de verworven zetel in zullen nemen anders vervalt hun zetel aan de eerst volgende niet gekozen politicus die bereid is de zetel te aanvaarden.

-x. De kandidaten mogen met maximaal drie kandidaten, die namens zichzelf ook op een externe kieslijst van XyZyX 4U2 staan,
een onderlinge lijstverbinding aangaan, waardoor zij een binnen de groep niet aanvaarde zetel onderling mogen toedelen. Kandidaten mogen slechts lid zijn van één vooraf bekende kandidaatsverbinding.

-y. De kandidaten verklaren zich er terdege van bewust te zijn dat de Kiesvereniging XyZyX het voortdurend en onbeperkt portretrecht alsook auteursrecht heeft op alle van haar leden en (kandidaat) politici, gedurende het lidmaatschap, gemaakte foto’s, afbeeldingen, video’s en films, journaalopnames, geluidsopnames, al dan niet geplaatste forumbijdrages, politieke statements, tekeningen, spotprenten, enz. De Kiesvereniging XyZyX mag deze opnames, met uitsluiting van alle anderen, publiceren of doen publiceren in relatie met gehouden, te houden verkiezingen, raadplegingen, radio- en televisiejournaals, kranten en tijdschriften, internet, video, DVD, enz. ongeacht de wijze waarop het bovengenoemde tot stand gekomen is en met volledig voorbijgaan aan de vermeende rechten van de maker van de niet door de Kiesvereniging XyZyX geautoriseerde registraties. De maker of publicist heeft bij voorbaat verklaart af te zien van het recht om een beroep te kunnen doen op het recht van vrije nieuwsgaring. Deze auteursrechtelijke overeenkomst blijft voor de (kandidaat) politici geldig tot een periode van één jaar na het eindigen van het lidmaatschap van de Kiesvereniging XyZyX. Alle tijdens het lidmaatschap gemaakte media registraties van de leden zijn en blijven eigendom van de Kiesvereniging XyZyX en mogen zonder toestemming van het bestuur niet direct of indirect gebruikt worden door derden. De leden dienen alle (potentiële) makers of publicisten binnen hun blikveld te wijzen op het bestaan en de reikwijdte van punt -y. in artikel 30.2.

30.3 Bekende personen of zittende dan wel kandidaat politici van andere politieke partijen, die voorlopig anoniem op een interne of externe kieslijst van XyZyX 4U2 geplaatst wensen te worden, mogen zich voor een raadpleging of verkiezing laten vertegenwoordigen door een niet reeds op dezelfde interne of externe kieslijst geplaatste, wel volledig met naam en toenaam genoemde kandidaat politicus. De voortgangswijze volgens punt 30.4 is hierbij echter bindend voorgeschreven.

30.4 Zowel de vertegenwoordigde als zijn vertegenwoordiger dienen reeds lid te zijn van de Kiesvereniging XyZyX. Beide (kandidaat) politici dienen zich tezamen, voorafgaand aan hun definitieve kandidaatsstelling, als kandidaat politicus aan de bestuurders in een zonder enige terughoudendheid of schroom, vrijwillig en gedetailleerd opgemaakte levensloop beschrijving (CV) antwoord te geven op alle vragen die door of namens de bestuurders aan hen gesteld worden omtrent hun algehele verleden en politieke toekomstvisies, zodat daarmee de bestuurders volledig geïnformeerd zijn in hun voorlopige toelatingsbeslissing. De (kandidaat) politici verklaren beiden nadrukkelijk in hun gezamenlijke schriftelijke aanmelding aan: Kiesvereniging XyZyX, t.a.v. H.P.M. Mul (voorzitter), Postbus 512, 4870 AM ETTEN-LEUR, volledig akkoord te zijn met alle punten van het complete artikel 30 van dit HR. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanmeldingsverklaring en het 2-voudig inschrijfgeld wordt door de bestuurders aan beiden schriftelijk uitsluitsel gegeven over de voorlopige acceptatie van hun gezamenlijke kandidaatsstelling. Na ontvangst van hun voorlopige acceptatie melden beide (kandidaat) politici zich in persoon bij een Notaris naar eigen keuze, waar zij naast het document van hun voorlopige acceptatie, ieder voor zich de volledige procedure volgens punt 30.2 dienen te doorlopen. Daarnaast zal de Notaris een separate akte opmaken met door beiden ondertekende instemmende verklaringen omtrent het volgende:

-a. De duidelijke vaststelling welke comparant de vertegenwoordigde kandidaat is en welke comparant de vertegenwoordiger is. Ook stelt de Notaris vast dat beide aanwezige comparanten vermeld zijn in het voorlopige acceptatie document. Comparanten mogen zich hierbij niet laten vertegenwoordigen door een derde.

-b. De vertegenwoordigde kandidaat kan zijn vertegenwoordiger niet dwingen zijn verworven zetel aan hem af te staan indien zijn vertegenwoordiger namens hem een zetel verworven heeft, een andersluidende onderhandse overeenkomst is nietig en bindt dus de Kiesvereniging XyZyX en de politici van XyZyX 4U2 op geen enkele wijze.

-c. De vertegenwoordigde kandidaat kan zijn vertegenwoordiger niet dwingen zijn verworven zetel ook daadwerkelijk in te nemen en daarbij zichzelf terug te trekken indien zijn vertegenwoordiger namen hem een zetel verworven heeft, een andersluidende onderhandse overeenkomst is nietig en bindt dus de Kiesvereniging XyZyX en de politici van XyZyX 4U2 op geen enkele wijze.

-d. Als het vertegenwoordigde lid via een andere politieke partij, in dezelfde verkiezing, ook een zetel heeft verworven, dan vervalt zijn kandidaatstelling op de kieslijst van de Kiesvereniging XyZyX, ook al besluit hij de via de andere politieke partij verworven zetel op te geven. Het staat iedere vertegenwoordigde kandidaat echter vrij om zich, met behoud van zetel, alsnog bij de fractie van XyZyX 4U2 aan te sluiten.

-e. Indien de vertegenwoordiger en/of de vertegenwoordigde lid niet binnen 48 uur na hun verkiezing aan de bestuurders per e-mail te kennen hebben gegeven de verworven positie in te willen nemen, dan vervalt de positie aan de volgende politicus op de kieslijst met dan de meeste voorkeursstemmen en die nog geen positie verworven had en bereid is de zetel te aanvaarden.

-f. De vertegenwoordiger stelt zich verkiesbaar met zijn eigen PERVOTEST. De vertegenwoordigde kan niet van de vertegenwoordiger verlangen dat de vertegenwoordiger zich verkiesbaar stelt met de PERVOTEST van de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde mogen hun beider PERVOTEST wel op elkaar afstemmen.

-g. De vertegenwoordiger informeert de kiezer dat hij een andere politicus vertegenwoordigd.

-h. De vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de identiteit van de vertegenwoordigde. De vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde dienen te beseffen dat zij hoogst interessante onderwerpen kunnen zijn voor onderzoeksjournalisten. Het bestuur zal de anonimiteit van de vertegenwoordigde zoveel als mogelijk beschermen.

30.5 De Notaris stelt de benodigde akte(s) op en tekent deze samen met de kandidaten, maakt een kopie van de akte(s) voor de kandidaten en voor zichzelf en stuurt twee originele aktes en de ingenomen bescheiden verzegeld en aangetekend naar: Kiesvereniging XyZyX, t.a.v. H.P.M. Mul (voorzitter), Postbus 512, 4870 AM ETTEN-LEUR.

30.6 Alle door de notaris te maken kosten worden volledig gedragen door de (kandidaat) politici.

Geef een reactie