Artikel 19: Procedure t.b.v. (kandidaat) politici

19.1 Voor een verkiezing tot plaatsing op een externe kieslijst geldt tenminste hetgeen in voorgaand artikel is gesteld.

19.2 Tot uiterlijk vier weken voor een verkiezing kunnen toegelaten kandidaten zich definitief aanmelden bij de voorzitter.

19.3 Het stemgewicht van de voorzitter is bij stemming over de (kandidaat) politici, in afwijking van het gestelde in de punten 18.5 en 18.6, net als bij de overige leden slechts de voorkeursstemmen waard die hij als lid en donateur heeft. Donateurs hebben één voorkeursstem per donateurschap, leden hebben er minstens twee en (kandidaat) politici minstens drie, die zij per stuk en per stemming elk maar éénmaal mogen uitbrengen. (Kandidaat) politici mogen hun voorkeursstemmen ook op hun eigen kandidatuur uitbrengen.

19.4 Maximaal vijf (kandidaat) politici mogen onderling en slechts éénmaal per persoon, kandidaatsverbindingen aangaan. Het bestaan van en de deelnemers daaraan van zulk een kandidaatsverbinding dient minstens vier weken voor de raadpleging aan de voorzitter bekend gemaakt te worden. Sterke kandidaten kunnen hierdoor zwakkere kandidaten of een team meetrekken.

19.5 Het totaal van de op de kandidaatsverbinding uitgebrachte voorkeursstemmen wordt gedeeld door het aantal deelnemers van die kandidaatsverbinding, waarbij niet naar de decimalen gekeken wordt. De rangschikking van de leden van de kandidaatsverbinding op de externe kieslijst wordt bepaald door het aldus berekende gemiddelde.

19.6 Binnen 12 uur na het bekend worden van de uitslag van de eerste raadpleging kunnen de deelnemers aan een kandidaatsverbinding, ieder voor zich of als groep, besluiten de kandidaatsverbinding geheel of gedeeltelijk op te heffen om daarmee hun gemiddelde of persoonlijke rangschikking te verbeteren. Na deze 12 uur kan de kandidaatsverbinding niet meer verbroken worden.

19.6 Hebben meerdere kandidaatsverbindingen en personen bij de eerste raadpleging een gelijk gemiddelde, dan vindt een herstemming plaats, als waren zij allen personen, e.e.a. volgens de in punt 19.4 omschreven wijze.

19.7 Als 12 uur na de sluiting van de eerste raadpleging blijkt dat twee of meer kandidaten of gemiddelden van de kandidaatsverbindingen een gelijk aantal voorkeursstemmen hebben verzameld, dan krijgen 19 (negentien) willekeurig gekozen leden één extra voorkeursstem die zij binnen 24 uur na de sluiting van de eerste raadpleging op deze kandidaten of kandidaatsverbindingen kunnen uitbrengen. Leidt deze tweede raadpleging opnieuw niet tot een volledige en definitieve rangschikking, dan vindt een derde raadpleging plaats waarbij door 45 (vijfenveertig) opnieuw willekeurig gekozen leden één extra voorkeursstem binnen 24 uur na de tweede raadpleging op de overblijvende kandidaten of kandidaatsverbindingen te kunnen uitbrengen. Valt één van de kandidaten van de kandidaatsverbinding, door overschrijding van het maximaal toegelaten aantal plaatsen van de externe kieslijst, dan valt de gehele kandidaatsverbinding van deze kieslijst en worden deze plaatsen ingenomen door personen die lager geëindigd waren. Mocht ook de derde raadpleging niet de beoogde rangschikking opleveren, dan beslist het bestuur zonder verdere motivatie, waarbij de zelfstandige kandidaten de voorkeur zullen hebben boven de leden van een kandidaatsverbinding .

Geef een reactie