Artikel 17: Algemene ledenraadpleging

17.1 De jaarlijkse algemene leden raadpleging wordt zo mogelijk in het eerste kwartaal van het nieuwe Kiesverenigingsjaar gehouden. Verder belegt het bestuur een ledenraadpleging indien het zulks nodig oordeelt of indien daartoe door tenminste 10% van de leden bij het dagelijks bestuur per e-mail het verzoek daartoe wordt gedaan, onder opgave van redenen.

17.2 Een ledenraadpleging vindt plaats per e-mail en duurt maximaal 72 uur. Minimaal 16 uur en maximaal 24 uur voor het einde van de raadpleging start de voorzitter de rondvraag. Wanneer een agenda niet binnen de aangegeven tijd kan worden afgehandeld, kan de ledenraadpleging éénmaal met maximaal 3 x 24 uur verlengt worden. Is binnen deze tijdspanne de agenda niet afgerond, dan wordt een datum voor een vervolgraadpleging afgesproken. Deze moet plaatsvinden binnen 4 weken na de eerste ledenraadpleging en alle leden krijgen daartoe een uitnodiging tot deelname.

17.3 De voorzitter formuleert de uiteindelijke voorstellen waarover gestemd moet worden. Een eenmaal door stemming genomen besluit kan slechts op een volgende ledenraadpleging worden herroepen, mits vooraf geagendeerd.

17.4 De voorzitter kan bij onvoorziene omstandigheden een algemene leden raadpleging schorsen dan wel verschuiven en een datum voor een vervolg raadpleging bepalen. Deze vervolg raadpleging moet binnen 14 dagen plaats vinden.

17.5 Spoedeisende gevallen uitgezonderd wordt de uitnodiging tezamen met de agenda tenminste 10 weken tevoren per e-mail aan de leden toegezonden.

17.6 Onderwerpen kunnen door alle leden op de agenda worden geplaatst, mits deze tenminste 4 weken voor de raadpleging per e-mail bij de secretaris zijn ingediend.

17.7 De leden dienen via een raadpleging te beslissen over de toelating van de agendapunten en ook wordt daarmee het aantal door de leden ingebrachte agendapunten beperkt tot 20 stuks, het bestuur kan daaraan nog maximaal 5 eigen agendapunten toevoegen.

17.8 Tijdens raadplegingen en rondvragen kunnen geen nieuwe agendapunten worden toegevoegd. De rondvraag wordt beperkt over maximaal 10 agendapunten die via een tussentijdse raadpleging worden vastgesteld.

Geef een reactie