Artikel 10: Bijdragen en contributies

10.1 Het bedrag van de diverse bijdragen en contributies wordt door de algemene ledenraadpleging vastgesteld. Het bestuur doet hiertoe jaarlijks een voorstel.

10.2 Indien een lid, donateur of (kandidaat) politicus in de loop van het Kiesverenigingsjaar toetreedt, dan is hij toch de volledige bijdrage en/of contributies voor het gehele Kiesverenigingsjaar verschuldigd. Een uitzondering wordt gemaakt voor een lid, donateur of (kandidaat) politicus in de loop van het Kiesverenigingsjaar 2004 toetreedt, hiervan is de bijdrage en/of contributies voor het restant van 2004 begrepen in de bijdrage en/of contributies van het Kiesverenigingsjaar

10.3 De Kiesvereniging XyZyX zal geen leden, donateurs of (kandidaat) politici accepteren die zich beroepen op financiële onvermogendheid en ook zullen er geen betalingsregelingen met leden of (kandidaat) politici getroffen worden.

10.4 Indien een deelnemer de verschuldigde bijdrage over het komend Kiesverenigingsjaar niet voor 15 november heeft voldaan wordt zij/hij per e-mail op haar/zijn verplichtingen gewezen. Indien hierop niet voor 1 december de betaling volgt, dan ontvangt de deelnemer nog éénmaal een betalingsherinnering per e-mail. Volgt er voor 15 december geen betaling, dan wordt de deelnemer automatisch van de deelnemerslijst afgevoerd. De deelnemer wordt hierover niet meer geïnformeerd.

10.5 Het deelnemerschap wordt aangegaan voor telkens één Kiesverenigingsjaar, behoudens het gestelde in punt 10.2. Opzegging door de deelnemer geschiedt automatisch, zoals beschreven in punt 10.6. Opzegging door de Kiesvereniging XyZyX geschiedt zoals omschreven in artikel 3.

10.6 Politici die via de Kiesvereniging XyZyX een zetel in een college hebben verworven zijn gehouden deze zetel onmiddellijk op te geven en deze terug te geven aan de Kiesvereniging XyZyX zodra zij geen lid meer zijn van de Kiesvereniging XyZyX. Het bestuur van de Kiesvereniging XyZyX zal deze zetel dan toedelen aan de volgende politicus op de kieslijst die bereid is op deze zetel plaats te nemen. Zonodig zal de opvolgende politicus rechtsdwang mogen uitoefenen om een halsstarrig weigerende politicus te bewegen zijn zetel op te geven.

Geef een reactie