Artikel 9: Begrotingsmiddelen

9.1 Het bestuur legt de jaarlijkse begroting tijdig voor commentaar voor aan de ledenraadpleging. Het begrotingsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. Het bestuur is gemachtigd een meerjarenbegroting op te stellen.

9.2 De penningmeester gemachtigd tot het zelfstandig doen van uitgaven tot een bedrag van 150,00 (zegge honderd vijftig euro) per uitgave, tot een totaal van ten hoogste 2.500,00 (zegge vijf en twintig honderd euro) per jaar. Boven dit bedrag is goedkeuring nodig van het bestuur. De tweede secretaris kan zelfstandig een beslissing kan nemen tot een bedrag van 250,00 (zegge twee honderd vijftig euro) per uitgave, tot een totaal van ten hoogste 4.000,00 (zegge vier duizend euro) per jaar. De secretaris kan zelfstandig een beslissing kan nemen tot een bedrag van 5.000,00 (zegge vijf duizend euro) per uitgave, tot een totaal van ten hoogste 65.000,00 (zegge vijf en zestig duizend euro) per jaar. De voorzitter kan zelfstandig een beslissing kan nemen tot een bedrag van 10.000,00 (zegge vijfduizend euro) per uitgave, tot een totaal van ten hoogste 130.000,00 (zegge honderd dertig duizend euro) per jaar. Van alle uitgaven boven de 10,00 (zegge tien euro) dienen gespecificeerde rekeningen ingediend te worden bij de penningmeester. Bij grotere bedragen dan hierboven vermeld is een schriftelijk akkoord nodig van zowel de voorzitter als de secretaris. Dit bewijsstuk wordt bij de boekhouding gevoegd ter controle door de boekhouder.

9.3 Overschrijdingen van de begroting worden gemeld in een algemene ledenraadpleging.

9.4 Fractiebijdragen van de diverse overheden en de bijdragen van fractieleden aan de partij kunnen cumulatief grote bedragen betreffen en komen ten gunste van een specifiek voor dat doel opgericht fonds. Het bestuur van de Kiesvereniging heeft t.a.v. de diverse fondsen dezelfde verantwoordelijkheid als t.a.v. de kas van de Kiesvereniging.

9.5 Het bestuur regelt zelfstandig de zekerheid voor het beheer van de kas van de diverse fondsen. Het is het bestuur expliciet verboden de fondsen speculatief te beheren of te doen laten beheren.

9.6 Fracties leggen aan het bestuur een begroting voor waarin posten voor scholing, werkbezoeken, ondersteuning, enz. zijn opgenomen.

9.7 Reguliere exploitatie van communicatie media als website, nieuwsbrief en dergelijke worden per begroting geregeld.

Geef een reactie