Artikel 6: Bevoegdheden van het bestuur

6.1 Het bestuur draagt zorg voor een goede gang van zaken in de Kiesvereniging XyZyX, vertegenwoordigt deze, is belast met de voorbereiding en met de uitvoering van besluiten der ledenraadplegingen en zorgt voor een juiste toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

6.2 De voorzitter leidt de raadplegingen van het bestuur alsook die van de ledenraadplegingen; is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen het bestuur; is verantwoordelijk voor het beveiligen van de ledenadministratie; bepaalt de vergaderdata; representeert de Kiesvereniging, zowel bij interne als externe contacten; draagt verantwoordelijkheid voor contacten met de media alsmede voor de publicaties welke namens de Kiesvereniging XyZyX worden aangeboden; draagt middels een paraaf medeverantwoordelijkheid voor de uitgaven van de Kiesvereniging XyZyX.

6.3 De secretaris draagt zorg voor de correspondentie per e-mail dan wel per post wanneer nodig; zorgt voor het verzenden van de uitnodigingen voor de raadpleging van het dagelijks bestuur, het bestuur en de ledenraadpleging; zorgt dat de notulen van deze raadplegingen worden bijgehouden; is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de ledenadministratie; is verantwoordelijk voor het archief; draagt zorg voor het opstellen van het jaarverslag en het uitgeven van nota’s en beleidsvoornemens.

6.4 De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen; is verantwoordelijk voor het financiële deel van de ledenadministratie; stelt elk jaar een jaarrekening en balans op over het afgelopen jaar, alsmede een begroting voor het komende jaar; is verplicht alle rekeningen te laten afparaferen door de voorzitter.

6.5 De voorzitter is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Kiesvereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsmede

-a. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde vastgesteld in het huishoudelijk reglement te boven gaan.
-b. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
-c. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Kiesvereniging een bankkrediet wordt verleend.
-d. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder ook is begrepen het gebruikmaken van een aan de Kiesvereniging verleend bankkrediet.
-e. Het aangaan van leningen.
-f. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, inclusief het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
-g. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten via vervangend werkgeverschap.
-h. Het vertegenwoordigen van de Kiesvereniging in en buiten rechte.

6.6 De voorzitter is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die tot doel hebben het overnemen van of fuseren met andere politieke partijen in het verenigingsconcept van de Kiesvereniging XyZyX, inclusief het verkopen, vervreemden of bezwaren van de registergoederen van de over te nemen of te fuseren politieke partij, het bestemmen van hun kas tegoeden en het evalueren of doen evalueren van hun schuldpositie.

-a. De blijvende dominantie van het verenigingsconcept, de naam van Kiesvereniging XyZyX alsmede de naam van haar politieke partij XyZyX 4U2, dient bij de overname van of de fusie met een andere politieke partij, gewaarborgd te blijven.

Geef een reactie