Artikel 5: Taken van het bestuur

5.1 Onverminderd de toepasselijke artikelen van de Oprichtingsstatuten, heeft het bestuur tot taak:

-a. het beheren van de bezittingen van de Kiesvereniging

-b. het doen van voorstellen aan de ledenraadpleging inzake de interne organisatie, het instituut van de webmaster, de deelname aan verkiezingen en de kandidaatstellingen voor deze verkiezingen.

-c. het opstellen en publiceren van een nieuwe begroting, een jaarverslag en een jaarrekening binnen zes maanden na het verstrijken van een Kiesverenigingsjaar

5.2 Het bestuur is bevoegd tot het opstellen en publiceren van (beleids)nota’s.

5.3 Het is alleen de voorzitter toegestaan om in een geheim te houden onderlinge afspraak een lid als plaatsvervanger voor zijn functies te benoemen. Het daartoe opgemaakte document wordt in bewaring gegeven bij de in de verenigingsnotulen genoemde notaris.

Geef een reactie