Artikel 3: Rechten en plichten van de leden

3.1 Ieder lid heeft het recht verkozen te worden in alle door de Kiesvereniging ingestelde organen of in vertegenwoordigende lichamen, zolang uit andere hoofde geen reglementaire of wettelijke beletselen bestaan, tenzij een leden raadpleging anders beslist

3.2 Een lid kan dus bestuurslid en tevens raadslid of gedeputeerde of kamerlid of bewindspersoon zijn.

3.3 Iedere deelnemer heeft pas stemrecht na tijdige ontvangst van de verschuldigde deelnemersbijdrage.

3.4 Ieder lid is verplicht zich volledig aan alle statuten en reglementen te houden, door het aangaan van het deelnemerschap wordt hij/zij geacht deze te kennen en te accepteren.

3.5 Ieder lid is verplicht alles na te laten wat het verwezenlijken van de doelstellingen van de Kiesvereniging XyZyX kan belemmeren of haar goede naam kan schaden.

3.6 Indien naar de mening van het bestuur of een groep van minstens 10% van de leden, een deelnemer zich misdragen heeft, kan deze besluiten de deelnemer te royeren. Op voorhand kan de voorzitter elke deelnemer schorsen tot de uitslag van de binnen drie maanden te houden ledenraadpleging over deze en eventueel andere schorsingen.

3.7 Een geschorst bestuurslid krijgt voorlopig de status van gewoon lid, een geschorste politicus krijgt voorlopig de status van gewoon lid, een geschorst gewoon lid krijgt voorlopig de status van donateur, een geschorste donateur krijgt de status van buitenstaander.Voor geschorste of geroyeerde deelnemers is er geen mogelijkheid tot restitutie van hun deelnemersbijdrage.

3.8 Indien een geschorst lid niet als een donateur wenst te participeren in de raadpleging omtrent zijn deelnemerschap dan wel royering, zal de uitslag hem toch per e-mail bekend worden gemaakt.

Geef een reactie