Artikel 2: Leden van de Kiesvereniging

2.1 Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen, belangengroepen, scholen, verenigingen, rechtspersonen, enz. die geen lid van de Kiesvereniging XyZyX behoeven te zijn en waarvan slechts hun zelfgekozen alias en een geldig e-mail adres bekend dient te zijn bij de secretaris. De jaarlijkse minimum bijdrage voor een donateurschap is momenteel 25,00. (restant 2004 + geheel 2005). Voor 2006 zal deze ook 25,00 zijn.

-a. Donateurs krijgen na ontvangst van hun bijdrage, via hun alias en wachtwoord toegang tot het donateurgedeelte van de website www.XyZyX.nl waarop zij met andere donateurs kunnen communiceren over allerhande politieke onderwerpen, agendapunten en stelling names.

-b. De oproepen tot deelname aan een raadpleging, samenvattingen van de reacties op de agendapunten en de XyZyX 4U2 (Ksi-Ziks for you too) nieuwsbrieven van hun voorkeur worden de donateurs op hun e-mail adres toegezonden.

-c. Donateurs mogen meer dan één donateurschap, met elk een eigen alias, hebben.

-d. Donateurs mogen politici, leden en andere donateurs schriftelijk beïnvloeden om al dan niet een voorkeursstem uit te brengen op een op de interne kieslijst geplaatste (kandidaat) politicus van hun voorkeur.

-e. Donateurs mogen politici, leden en andere donateurs schriftelijk beïnvloeden om al dan niet een gewenste voorkeursstem uit te brengen op een (nieuw) agendapunt van hun voorkeur.

-f. Donateurs kunnen, binnen grenzen die bewaakt worden door de webmaster, per dag maximaal 25 berichten van maximaal 1.000 letters, spaties en leestekens op het donateurforum (de berichtenteller van een donateur wordt dagelijks op nul gezet).

-g. Belangengroepen, scholen, verenigingen en rechtspersonen die 50 of meer donateurschappen, als groepsdonateurschap, gelijktijdig aanmelden komen in aanmerking voor een groepskorting die kan oplopen tot maximaal 40% (bij 10.000 of meer donateurschappen). De aliassen van groepsdonateurschappen dienen het formaat (naamorganisatie)(volgnummer), b.v. FNV123456, te hebben.

-h. Donateurs ontvangen van de Kiesvereniging XyZyX een ontvangstbevestiging van hun bijdrage per e-mail. Dit ontvangstbewijs is tevens hun bewijs van donateurschap. Bij groepsdonateurschappen gaat de ontvangstbevestiging naar het e-mail adres van de bijdrage betaler.

-i. Het stemgedrag van alle donateurs is, ook bij groepsdonateurschappen, geheim.

-j. Het aanmelden van een donateurschap kan, d.m.v. iDeal via een bank of giro overschrijving of anoniem via een betaling aan de balie van een bank of postkantoor, op RABO rekening 1449.28.256 t.n.v. Penningmeester XyZyX. De gekozen alias is het betalingskenmerk. Via een toelichting per e-mail aan kas@XyZyX.nl kunnen, met het alias als referentie, telkens maximaal 49 anonieme donateurschappen en aliassen bij de penningmeester van de Kiesvereniging XyZyX aangemeld worden.

-k. Als er grotere bijdragen gestort worden dan de bij het aantal aangemelde donateurschappen of verplicht is, dan wordt het meerdere als sponsorbijdrage gezien indien niet binnen 10 dagen na de betaaldatum, per e-mail aan een toelichting over de besteding daarvan, door de penningmeester ontvangen is.

-l. Door voor meerdere jaren (maximaal tien) vooruit te betalen vrijwaart een donateur zich voor tussentijdse bijdrageverhogingen.

-m. De Kiesvereniging XyZyX zal geen terugbetaling doen van ooit ontvangen donateurs of sponsor bijdragen.

2.2 Leden kunnen uitsluitend natuurlijke zelfstandige personen en aan natuurlijke personen gebonden rechtspersonen zijn. Bij hun aanmelding dient hun volledige naam, adres, geboortedatum, geslacht, bankrekening en privé e-mail adres bekend zijn bij de secretaris. Pas na een eerste voorlopige goedkeuring door het bestuur en ontvangst van zijn inschrijfgeld en contributie, wordt een kandidaat lid toegelaten tot de vereniging. De leden en donateurs hebben daarna minimaal 12 maanden de tijd om bezwaren tegen het definitieve lidmaatschap van een lid in te brengen. In de maand januari wordt via een bindende Ja/Nee ledenraadpleging bepaald of het voorlopig lidmaatschap wordt omgezet in het definitief lidmaatschap. Om een definitief lid te kunnen worden dient het voorlopig lid minimaal 25 positieve stemmen meer te verzamelen dan negatieve. Kandidaat leden die zich met behoud van hun zetel in een politiek college als lid en politicus aanmelden zijn, na het met goed gevolg doorlopen van de kandidaatstellingsprocedure volgens artikel 30 van dit Huishoudelijk reglement, direct definitief lid.

-a. De jaarlijkse contributie van een lid is 100,00, inclusief één donateurschapbijdrage van 25,00 maar exclusief het bij de eerste aanmelding verschuldigde inschrijfgeld van 35,00.

-b. Leden houden na ontvangst van hun contributie op RABO rekening 3993.98.899 t.n.v. Penningmeester XyZyX, via hun donateurs alias, toegang tot het donateurgedeelte en via hun leden alias krijgen zij toegang tot het ledengedeelte van de website www.XyZyX.nl.

-c. De oproepen tot deelname aan een raadpleging, samenvattingen van de reacties op agendapunten en de XyZyX 4U2 (Ksi-Ziks for you too) nieuwsbrieven van hun voorkeur worden de leden op hun e-mail adres toegezonden.

-d. Leden mogen meer dan één donateurschap met elk een eigen alias hebben, maar hebben slechts één lidmaatschap.

-e. Leden mogen politici, andere leden en donateurs schriftelijk beïnvloeden om al dan niet een voorkeursstem uit te brengen op een op de interne kieslijst geplaatste kandidaat politicus of politicus van hun voorkeur.

-f. Leden mogen politici, andere leden en donateurs schriftelijk beïnvloeden om al dan niet een nieuw agendapunt in stemming te brengen of een door hen gewenste voorkeursstem uit te brengen op een (nieuw) agendapunt van hun voorkeur.

-g. Als donateur kunnen zij, binnen grenzen die bewaakt worden door de webmaster, per dag maximaal 25 berichten van maximaal 1.000 letters, spaties en leestekens plaatsen op het donateurforum (de berichtenteller van een donateur wordt dagelijks op nul gezet) en als lid kunnen zij, binnen grenzen die bewaakt worden door de webmaster, per dag gemiddeld 25 berichten van maximaal 2.000 letters, spaties en leestekens plaatsen op het donateurs en/of het ledenforum (de berichtenteller van een lid wordt per kwartaal op nul gezet).

-h. Leden kunnen kandidaat politici door het kenbaar maken van hun voorkeur, op een interne kieslijst plaatsen.

-i. Leden ontvangen van de Kiesvereniging XyZyX een ontvangstbevestiging van hun contributie per e-mail. Dit ontvangstbewijs is tevens hun bewijs van lidmaatschap.

-j. Door voor meerdere jaren (maximaal tien) vooruit te betalen vrijwaart een lid zich voor tussentijdse bijdrageverhogingen.

-k. De Kiesvereniging XyZyX zal geen terugbetaling doen van ooit ontvangen contributies.

2.3. Politici zijn uitsluitend natuurlijke personen die zich als lid op persoonlijke titel willen inzetten om langs democratische wijze gekozen te worden in een Europees-, landelijk-, regionaal-, bestuurslichamelijk- of gemeentelijk politiek bestuur. De Kiesvereniging XyZyX onderscheidt daarbij kandidaat politici en politici.

-a. Kandidaat politici en politici zijn leden die via een gewaarmerkte verklaring (mede ondertekend door twee meerderjarige getuigen), zoals beschreven in artikel 30, aan het bestuur de wens kenbaar gemaakt hebben om daadwerkelijk politiek actief te worden en zich via de Kiesvereniging te laten verkiezen in een politieke bestuursfunctie.

-b. Kandidaat politici zijn leden die door de leden op een interne kieslijst geplaatst zijn. Zij kunnen via een donateurs en leden raadpleging gekozen worden op een externe kieslijst. Het totaal aantal voorkeurstemmen en hun persoonlijke voorkeuren bepalen de rangorde op de externe kieslijst.

-c. Politici zijn leden die door leden en donateurs op een externe kieslijst gekozen zijn of leden die, met behoud van hun zetel, van een andere politieke partij naar XyZyX 4U2 gekomen zijn.

-d. De jaarlijkse contributie van een kandidaat politicus voor de gemeenteraad en gedeputeerde staten is 250,00. De jaarlijkse contributie van een kandidaat politicus voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement is 500,00. Beide contributies zijn inclusief de lidmaatschapscontributie van 100,00 en één donateurschapbijdrage van 25,00.

-e. De jaarlijkse contributie van een politicus in de gemeenteraad en gedeputeerde staten is 500,00. De jaarlijkse contributie van een politicus in de Tweede Kamer en het Europees Parlement is 1.000,00. Beide bijdrages zijn inclusief de lidmaatschapscontributie van 100,00 en één donateurschapbijdrage van 25,00.

-f. Oud politici en kandidaat politici die namens de Kiesvereniging XyZyX zitting hebben genomen in een bestuurslichaam betalen een jaarlijkse bijdrage van 500,00, inclusief de lidmaatschapscontributie van 100,00 en één donateurschapbijdrage van 25,00.

-g. Politici die, met behoud van hun zetel in de gemeenteraad of gedeputeerde staten of de Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement of een bestuurscollege, lid zijn geworden van de Kiesvereniging XyZyX betalen tot het einde van hun eerste volledige verenigingsjaar 250,00 als contributie per geheel of gedeeltelijk jaar, inclusief de lidmaatschapscontributie van 100,00 en één donateurschapbijdrage van 25,00. Daarna betalen zij dezelfde contributie als ware zij via de Kiesvereniging XyZyX gekozen politici.

-h. Als een lid zich gedurende een lopend Kiesverenigingsjaar kandideert als (kandidaat) politicus, dan wordt de reeds betaalde deelnemersbijdrage van dat jaar hierop in mindering gebracht.

-i. Een (kandidaat) politicus kan als donateur, binnen grenzen die bewaakt worden door de webmaster, per dag maximaal 25 berichten van maximaal 1.000 letters, spaties en leestekens plaatsen op het donateurforum (de berichtenteller van een donateur wordt dagelijks op nul gezet). Als lid kan de (kandidaat) politicus, binnen grenzen die bewaakt worden door de webmaster, per dag gemiddeld 25 berichten van maximaal 2.000 letters, spaties en leestekens plaatsen op het donateurs en/of ledenforum (de berichtenteller van een lid wordt per kwartaal op nul gezet) en de (kandidaat) politicus kan per dag gemiddeld 250 berichten van maximaal 2.000 letters, spaties en leestekens plaatsen op alle forums van de Kiesvereniging XyZyX (de berichtenteller van een (kandidaat)politicus wordt per kwartaal op nul gezet). Een (kandidaat) politicus is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door, voor en/of namens hem geplaatste bijdragen.

-j. (Kandidaat) politici, leden en donateurs mogen via webmaster@xyzyx.nl, op voor anderen anonieme wijze, de webmaster opmerkzaam maken op naar hun mening ongepaste of auteursrechtelijk beschermde bijdragen zonder bronvermelding in de diverse verenigingsforums.

-k. De webmaster mag twee maal eerder gewaarschuwde (kandidaat) politici, leden en donateurs schorsen voor een periode van maximaal drie maanden per schorsing. Tijdens een schorsing heeft de (kandidaat) politicus, lid of de donateur nog de mogelijkheid om via drie bijdragen zijn met schorsing bestrafte standpunt(en) te verdedigen. De schorsing is slechts geldig voor de alias waaraan de waarschuwing is gegeven. Bezwaar maken tegen de schorsing kan ook direct via webmaster@xyzyx.nl.

-l. Geschorste (kandidaat) politici, leden en donateurs kunnen nog wel meedoen aan raadplegingen over allerhande politieke onderwerpen, agendapunten en stelling names. De oproepen tot deelname aan een raadpleging, samenvattingen van de reacties op agendapunten en de XyZyX 4U2 nieuwsbrieven van hun voorkeur blijven de geschorste (kandidaat) politici, leden en donateurs op hun e-mail adres ontvangen.

-m. De Kiesvereniging XyZyX en de webmaster zijn nooit direct of indirect verantwoordelijk te maken voor de inhoud of strekking van de schriftelijke bijdragen van (kandidaat) politici, leden en donateurs aan de diverse forums van de Kiesvereniging XyZyX. De webmaster kan altijd bijdragen weigeren, aanpassen, alsnog verwijderen, schorsen, blokkeren, enz. Het auteursrecht van alle geplaatste, ongeplaatste, geweigerde, aangepaste, alsnog verwijderde, geschorste of geblokkeerde bijdragen (zonder daarmee persoonlijk of als Kiesvereniging XyZyX verantwoordelijk te worden voor de inhoud of strekking daarvan) gaat over naar de Kiesvereniging XyZyX. Aan de webmaster gemelde auteursrechtschendingen zullen, zo snel als daarover enige zekerheid verkregen is, worden verwijderd.

-n. Donateurs hebben per donateurschap slechts één voorkeursstem en kunnen die, per raadpleging of een stemming over kandidaten op een interne kieslijst, slechts éénmaal vergeven.

-o. Leden krijgen na ontvangst van hun bijdrage, op RABO rekening 3993.98.899 t.n.v. Penningmeester XyZyX, een e-mail adres volgens het (alias)@xyzyx.nl formaat toegewezen waarmee zij ook buiten de forums van de Kiesvereniging XyZyX kunnen communiceren met sympathisanten, donateurs en leden van andere politieke partijen. Leden hebben als lid dus één voorkeursstem en per donateurschap ook één voorkeursstem. Zij kunnen die voorkeurstemmen, per alias en per raadpleging of stemming over agendapunten, BLOGARP en kandidaten op een interne kieslijst, enz. slechts éénmaal vergeven.

-p. (Kandidaat) politici krijgen na ontvangst van hun bijdrage, op RABO rekening 3993.98.899 t.n.v. Penningmeester XyZyX, een e-mail adres volgens het (naam politicus)@xyzyx.nl formaat toegewezen waarmee zij ook buiten de forums van de Kiesvereniging XyZyX kunnen communiceren met sympathisanten, donateurs en leden van andere politieke partijen. (Kandidaat) politici hebben dus drie of meer voorkeursstemmen en kunnen die per alias en per raadpleging of stemming over agendapunten, BLOGARP en kandidaten op een interne kieslijst, enz. slechts éénmaal vergeven.

-q. Als donateurs, leden, (kandidaat) politici, sponsors en bestuursleden een hogere dan de minimaal verschuldigde bijdrage, via RABO rekening 3993.98.899 t.n.v. Penningmeester XyZyX, in de kas van de Kiesvereniging XyZyX storten, dan geeft hen dat geen grotere invloed dan via de Kiesverenigingstatuten, het huishoudelijk reglement, het fractiestatuut en het redactiestatuut ten aanzien van hun gewone status beschreven is.

-r. De Kiesvereniging XyZyX zal geen terugbetaling doen van ooit ontvangen contributies.

2.5 Sponsors zijn leden, donateurs of (rechts)personen die de Kiesvereniging XyZyX, al dan niet openlijk, financieel wensen te steunen met een bijdrage, zonder daar meer donateurschappen voor te willen verwerven. Sponsors die wensen dat hun naam openlijk als sponsor aan de Kiesvereniging XyZyX verbonden wordt, dienen voor de openbaarmaking, schriftelijk toestemming te krijgen van het bestuur.

2.6 De voorzitter en de secretaris zijn de enige leden die de Kiesvereniging XyZyX in en buiten rechten mogen vertegenwoordigen.

2.7 De persoonlijke ideologie van welk lid dan ook zal nooit als de politieke ideologie van de Kiesvereniging XyZyX aangemerkt mogen worden. De Kiesvereniging XyZyX heeft geen eigen politieke ideologie, ieder lid vertegenwoordigd dus uitsluitend zijn eigen politieke mening. Het verplicht onderschrijven van de doelstelling van de Kiesvereniging, de statuten en het huishoudelijk reglement door de leden zal dus nooit anders zijn aan te merken als instemmen met het Kiesverenigingconcept.

2.8 Om lid te kunnen worden en/of blijven van de Kiesvereniging XyZyX dienen leden:

-a. Stemgerechtigd te zijn voor alle door of namens de Nederlandse overheden georganiseerde verkiezingen.

-b. Ervaring te hebben met informatie verstrekking en verzameling via het internet.

-c. In het bezit te zijn van een goed werkend e-mail adres van buiten de Kiesvereniging XyZyX.

-d. Tijdig de contributie voldaan te hebben.

2.9 Leden mogen lid zijn van meerdere politieke partijen. Politici mogen, met als enige uitzondering zoals beschreven in artikel 30, slechts op één actuele kieslijst voorkomen.

2.10 Politici die via een externe kieslijst van de Kiesvereniging gekozen zijn in een college of bestuurslichaam, vertegenwoordigen als XyZyX 4U2 politicus, uitsluitend zichzelf en zijn daarom nooit verplicht andermans ideologie aan te hangen dan wel deze op enigerlei wijze te onderschrijven. Het staat gekozen politici echter vrij om zich naast zijn deelname aan de XyZyX 4U2 fractie ook geheel of gedeeltelijk verbonden te voelen als onafhankelijk supporter aan andere fracties.

2.11 De Kiesvereniging XyZyX heeft het voortdurend en onbeperkt portretrecht alsook auteursrecht op alle van haar leden en (kandidaat) politici, gedurende het lidmaatschap, gemaakte foto’s, afbeeldingen, video’s en films, journaalopnames, geluidsopnames, al dan niet geplaatste forumbijdrages, politieke statements, tekeningen, spotprenten, enz. De Kiesvereniging XyZyX mag deze opnames, met uitsluiting van alle anderen, publiceren of doen publiceren in relatie met gehouden, te houden verkiezingen, raadplegingen, radio- en televisiejournaals, kranten en tijdschriften, internet, video, DVD, enz. ongeacht de wijze waarop het bovengenoemde tot stand gekomen is en met volledig voorbijgaan aan de vermeende rechten van de maker van de niet door de Kiesvereniging XyZyX geautoriseerde registraties. Deze overeenkomst blijft voor de (kandidaat) politici geldig tot een periode van één jaar na het eindigen van het lidmaatschap van de Kiesvereniging XyZyX. De tijdens het lidmaatschap gemaakte media registraties blijven eigendom van de Kiesvereniging XyZyX.

2.12 De Kiesvereniging XyZyX staat open voor zowel mannen als vrouwen. Overal waar in de statuten of het huishoudelijk reglement de mannelijke dan wel de vrouwelijke persoonsvorm is gebruikt, wordt nadrukkelijk beide geslachten bedoeld.

2.13 De Kiesvereniging XyZyX kent geen leeftijds-, afkomst- of beroepsdiscriminatie. Het mogen meedoen aan een in Nederland gehouden algemene politieke verkiezing is voor het lidmaatschap het enige discriminatoire argument. Het soms wettelijk verplichte Nederlanderschap kan voor (kandidaat) politici ook een discriminatoir argument zijn. Het belang van het verleden en de toekomstvisie van de (kandidaat) politici is uitsluitend ter beoordeling van de bestuursleden.

-a. Door het bestuur afgewezen leden en (kandidaat) politici kunnen zich via een ledenraadpleging alsnog proberen te kwalificeren.

-b. (Kandidaat) politici worden, mede via een PERVOTEST door donateurs en leden gekozen op de externe kandidatenlijst, op basis van de in overleg met de kandidaten door het bestuur verstrekte informatie.

2.14 De interne kieslijst kan een ongelimiteerd aantal kandidaat politici bevatten. De externe kieslijst bevat niet meer dan het aantal plaatsen dat volgens de kieswet maximaal beschikbaar is voor die verkiezing. De Kiesvereniging kan en zal lijstverbindingen met andere partijen aangaan om het maximum aantal beschikbare plaatsen te verhogen.

2.15 Uitsluitend de bestuurders vertegenwoordigen de Kiesvereniging XyZyX en dan nog uitsluitend als zij expliciet verklaart hebben met hun uitspraak of tekst de Kiesvereniging XyZyX te vertegenwoordigen, voor al hun overige uitspraken vertegenwoordigen zij uitsluitend hun persoonlijk standpunt. De overige donateurs, leden en politici kunnen en/of mogen dan ook geen uitspraken over of namens de Kiesvereniging doen en/of daarmee de publiciteit zoeken. Donateurs, leden en politici spreken dan ook uitsluitend voor en namens zichzelf.

2.16 Leden kunnen dwingend stemmen over het handhaven van politici in hun door de verkiezingen verkregen zetels. Voor de politici is de uitslag van zulk een stemming dwingend, immers voor dat zij als kandidaat politicus op een interne preselectie lijst geplaatst kunnen worden hebben zij via een notariële schriftelijk verklaring aan het bestuur en de leden beloofd dat zij hun aldus verkregen zetel zullen opgeven als de uitslag van een dergelijke ledenraadpleging dat resultaat heeft.

2.17 Principieel dienen de (kandidaat) politici bereidt te zijn hun anonimiteit voor de plaatsing op een met name genoemde interne preselectie lijst of externe kieslijst op te heffen, behoudens de in artikel 30.4 genoemde ontheffingen.

2.18 De aanmelding voor het donateurschap dient per e-mail te geschieden. De donateur kan bij de aanmelding elke zelf gekozen identiteit (alias) aannemen. In overleg met de webmaster wordt bepaald of de gekozen alias al dan niet bruikbaar is, b.v. omdat hij vrij is of al in gebruik is of onwellevend is. De Kiesvereniging XYZYX streeft ernaar dat er nette en ordelijke aliassen gebruikt worden.

2.19 De aanmelding voor het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden met vermelding van voor en familienaam, adres, geboortedatum, sofi-nummer, geslacht, eventueel aangevuld met informatie over beroep en interesses.

-a. De aanmelding voor (kandidaat)politicus kan uitsluitend na het verkrijgen van het (voorlopig) lidmaatschap dient te geschieden zoals beschreven in artikel 30.

2.20 Alle aanmeldingen moeten worden gericht aan secretariaat@xyzyx.nl. De opzegging van het deelnemerschap gaat automatisch als niet tenminste 14 dagen voor het einde van het lopende Kiesverenigingsjaar de verschuldigde deelnemerschap bijdrage door de penningmeester van de Kiesvereniging XYZYX ontvangen is. Het deelnemerschap eindigt in dat geval op de eerste dag van het nieuwe Kiesverenigingsjaar.

2.21 Gegevens van donateurs, leden en politici zullen zonder hun uitdrukkelijke toestemming nooit voor externe en/of commerciële doelen aan derden ter beschikking gesteld worden.

2.22 Geen enkel deel van de deelnemerslijst is per definitie openbaar. Leden die wensen dat hun naam openlijk aan de Kiesvereniging verbonden wordt, dienen voor de openbaarmaking, schriftelijk toestemming aan de bestuurders te geven. Alleen de secretaris en de voorzitter houden het register bij waarin de namen en adressen van alle deelnemers zijn opgenomen.

Geef een reactie