Huishoudelijk Regelement

Artikel 1: Algemene informatie

1.1 De vereniging bied haar leden en donateurs de mogelijkheid om dagelijks, vooral via internet, interactief deel te nemen aan de besluitvorming in de politieke colleges van gemeentes, Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer, openbare bestuurslichamen en het Europees Parlement.

-a. Daartoe kent de vereniging leden die zich, op hun geheel eigen en zeer persoonlijke wijze, willen deelnemen aan de besluitvorming in de in punt 1.1 van dit reglement genoemde politieke en bestuurlijke colleges. Van leden wordt een actieve inbreng en adoptie van nieuwe agendapunten verwacht.

-b. Daartoe kent de vereniging donateurs en sponsors die zich, op hun geheel eigen en zeer persoonlijke wijze, willen uitspreken over de agendapunten die de in punt 1.1 van dit reglement genoemde politieke en bestuurlijke colleges in behandeling wensen te nemen. Van donateurs wordt een actieve inbreng van nieuwe agendapunten verwacht.

-c. Daartoe kent de vereniging leden die zich als (kandidaat)politicus, op hun geheel eigen en zeer persoonlijke wijze, verkiesbaar willen stellen voor deelname aan de in punt 1.1 van dit reglement genoemde politieke en bestuurlijke colleges.

-d. Met (kandidaat)leden worden in dit huishoudelijk reglement uitsluitend die personen bedoeld die lid zijn van de Kiesvereniging XyZyX en actief wensen deel te nemen in de besluitvorming binnen een politiek of bestuurlijk college.

-e. Met donateurs en sponsors worden in dit huishoudelijk reglement uitsluitend die personen bedoeld die de Kiesvereniging XyZyX via een jaarlijkse donatie financieel steunen en actief wensen deel te nemen in de besluitvorming binnen een politiek of bestuurlijk college.

-f. Met (kandidaat)politici of politicus worden in dit huishoudelijk reglement uitsluitend die personen bedoeld die namens XyZyX 4U2 plaats hebben genomen of wensen te nemen in een politiek of bestuurlijk college. Leden van andere politieke partijen kunnen door lid worden van de Kiesvereniging XyZyX en een XyZyX 4U2 fractie zich ook als politicus manifesteren.

1.2 Voordat een lid zich als kandidaat politicus of politicus van XyZyX 4U2 kan en mag manifesteren, heeft hij als onderdeel van zijn aanmeldingsprocedure, zie hiervoor artikel 30 van dit Huishoudelijk Reglement, over een zeer grote verscheidenheid van zowel algemeen alsook nauwkeurig geformuleerde mogelijke agendapunten reeds een persoonlijk “voor, neutraal of tegen -soms ook aangevuld met mits …-” standpunt ingenomen, de z.g. PERsoonlijke Voor Of TEgen STandpuntenlijst of kortweg “de PERVOTEST”.

-a. Mede op basis van deze PERVOTEST is de kandidaat politicus, eerst via een binnen de vereniging gehouden interne raadpleging, gekozen als politicus voor een externe kieslijst en daarna, via een openbare verkiezing of benoeming, gekozen tot lid van een politiek of bestuurlijk college.

-b. Ieder lid kan van zich zelf een PERVOTEST profiel opmaken en publiceren, zodat politici, medeleden en donateurs weten wie ze al dan niet moeten aanspreken voor wijziging of opname van een voor hen belangrijk agendapunt.

1.3 Politici dienen minimaal 1 week en maximaal drie weken voordat zij welk openbaar agendapunt van hun politiek college steunen, gedogen dan wel afwijzen, om de mening van de leden en donateurs van de Kiesvereniging XyZyX te vragen, mits een specifieke agendapunt door de voorzitter van dat politiek college tot een “niet openbaar bespreekbaar agendapunt” is verklaard.

-a. De politici dienen het “niet openbaar bespreekbaar zijn” van agendapunten met hun volledige inzet zoveel als mogelijk te bestrijden, incl. het opteren voor het voorzitterschap van dat politiek college.

-b. Ook zullen zij er op toezien dat er zo veel als mogelijk politieke agendapunten in hun politiek college behandeld worden en dat er zo weinig mogelijk agendapunten via een z.g. “interne departementale of afdelingsafstemming”, buiten hun politiek college om, intern geregeld wordt.

-c. Aan zaken die een individuele burger persoonlijk kunnen raken, zoals bestemmingsplan wijzigingen, gemeentelijke herindelingen, onteigeningen, lastenverhogingen, deelname aan vredes- of oorlogsdeelname, enz. mag door actieve of passieve medewerking van geen enkele politicus ooit een “niet openbaar bespreekbaar agendapunt” zijn. De toch hieraan meewerkende politicus wordt dan mogelijk onderwerp van een z.g. BLijf Of GA Raadplegings Procedure of kortweg “de BLOGARP”.

-d. Reeds in de praatplan fase, dus ruim voordat er een studieopdracht wordt verleent, dienen dergelijke agendapunten reeds uitgebreid in de openbaarheid te zijn gekomen, zodat voorkomen wordt dat de burger het idee krijgt slechts te worden geïnformeerd over een feitelijk reeds voldongen zaak.

-e. De inbreng van de goed geïnformeerde burger dient boven de inbreng van adviesbureaus gesteld te worden, mede omdat de adviesbureaus vaak wegens hun voorspelbaarheid gekozen worden.

1.4 Van politici wordt verwacht dat zij bij stemmingen een standpunt innemen dat overeenkomstig is met hun voor de verkiezing, benoeming of tussentijdse herijking ingenomen PERVOTEST.

-a. Indien een politicus, zonder vooraf een schriftelijk stemmandaat af te geven, een andere politicus daarvoor machtigt, dan blijft hij toch persoonlijk verantwoordelijk voor de namens hem gedane stemming.

-b. Bij nieuwe agendapunten, die mogelijk een lands-, provincie- of gemeentegrens overschrijdend belang hebben, brengt de politicus deze zo snel als mogelijk in stemming bij de overige politici.

-c. Als de politicus door voortschrijdend inzicht of door op hem uitgeoefende druk of bij de feitelijke stemming over een agendapunt, een ander standpunt heeft ingenomen t.ov. de PERVOTEST, dan wordt hij mogelijk onderwerp van een BLOGARP. Deze BLOGARP dient, volgens de onder punt 1.6 omschreven wijze, binnen drie weken na het bij de Kiesvereniging XyZyX bekend worden van zijn gewijzigde stelling name in gang gezet te worden.

-d. Het opzettelijk verzwijgen van een standpuntwijziging t.ov. de PERVOTEST halveert de in punt 1.6 –a. t/m –c. genoemde percentages. Het is aan de in opspraak gekomen politicus om zijn te goeder trouw zijn in zulk geval te bewijzen, waarbij hij zich nimmer achter een derde persoon mag en kan verbergen.

1.5 Via een dagelijkse uitwisseling van stelling names over actuele en in de nabije toekomst te verwachten agendapunten zullen alle politici kennis dienen te nemen van de meningen, standpunten en gevoelens van de leden en donateurs.

-a. Leden en donateurs kunnen aan de overige leden vragen een nieuw agendapunt in raadpleging te brengen bij de politici. Als vijf leden een nieuw agendapunt adopteren, dan wordt dat binnen twee weken in een voorlopig geldige openbare raadpleging gebracht. Alle donateurs en leden kunnen gedurende twee weken daarna proberen, alleen met behulp van argumenten, de politici een door hen persoonlijk gewenst standpunt in te laten nemen. Alle politici dienen binnen deze vier weken na de bekendmaking van dit nieuwe agendapunt hun standpunt daarover in hun PERVOTEST te hebben opgenomen, waarna hun standpunt over dit specifieke agendapunt voorlopig vast ligt. Als zittende politici niet dagelijks meedoen aan de dagelijkse uitwisseling van stelling names over werkelijke en mogelijke agendapunten, dan zullen zij onderwerp mogen worden van een BLOGARP wegens het verzaken aan het Kiesverenigingconcept.

-b. Ieder EVEN jaar in de maand januari wordt een algemene agendapunt herijkingronde gehouden. Alle politici hebben dan de gelegenheid hun eerder ingenomen PERVOTEST aan te passen. De al dan niet gewijzigde standpunten blijven geldig tot de eerstvolgende algemene of tussentijdse herijkingronde.

-c. Twee maanden voor een verkiezing wordt er een tussentijdse PERVOTEST gehouden. De zittende alsmede de kandidaat politici die aan deze verkiezing willen meedoen hebben dan de gelegenheid hun eerder ingenomen standpunten aan te passen. De al dan niet gewijzigde PERVOTEST blijft geldig tot de volgende algemene of tussentijdse herijkingronde. Met de aldus ingenomen PERVOTEST nemen de (kandidaat) politici deel aan de interne raadpleging die leidt tot hun plaatsing op de externe kieslijst voor deze verkiezing.

1.6 Elke BLOGARP wordt georganiseerd door een BLOGARP commissie onder leiding van een onafhankelijk bestuurslid, zijnde de voorzitter van de redactieraad. Deze commissie zal allereerst beoordelen of de BLOGARP op de juiste gronden wordt aangevraagd. De commissie zal voor de definitieve start van de BLOGARP hoor en wederhoor met politici, leden en donateurs houden.

-a. Een BLOGARP over gewone politici zoals Raadsleden, Gedeputeerden, Eerste of Tweede Kamerleden en leden van het Europees Parlement kan worden uitgeroepen als minimaal 10% van de leden een verzoek daartoe richt aan de voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX.

-b. Een BLOGARP over Wethouders, Gemeentesecretarissen, Fractie- en Kamervoorzitters kan worden uitgeroepen als minimaal 30% van de leden een verzoek daartoe richt aan de voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX.

-c. Een BLOGARP over Burgermeesters, Commissarissen van de Koningin, Staatssecretarissen en Ministers kan worden uitgeroepen als minimaal 50% van de leden een verzoek daartoe richt aan de voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX.

-d. Een BLOGARP over de Minister-President kan worden uitgeroepen als minimaal 70% van de leden een verzoek daartoe richt aan de voorzitter van de Kiesvereniging XyZyX.

-e. Uitsluitend leden die twee jaar of langer betalend lid zijn van de Kiesvereniging XyZyX kunnen meedoen aan een BLOGARP.

-f. De uitslag van een BLOGARP is bindend voor de politicus als meer dan tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen voor blijven of gaan zijn uitgebracht.

-g. De politicus zal zijn politieke functie binnen 15 dagen moeten hervatten als “blijven” de uitslag van de BLOGARP is.

-h. De politicus zal zijn politieke functie binnen 15 dagen moeten opgeven als “gaan” de uitslag van de BLOGARP is.

-i. Tegen de uitslag van een BLOGARP is geen beroep mogelijk. Ook het opzeggen van het lidmaatschap en/of het al dan niet aansluiten bij een nieuwe of bestaande politieke vereniging maakt de uitslag van de BLOGARP niet krachteloos of juridisch aanvechtbaar.

-j. Naast alle reeds in dat politiek college zittende politici, dus ook de demissionaire politicus, kan ook elke niet eerder in dezelfde verkiezing voor dat college gekozen politicus zich binnen 2 dagen als kandidaat opvolger voor de binnenkort open te vallen plaats aanmelden. Uitsluitend de leden zullen, in een interne raadpleging, binnen 2 dagen na sluiting van de aanmeldtermijn over alle aangemelde kandidaten een oordeel geven. Als geen van de kandidaten de vereiste gewone meerderheid haalt, dan vindt er binnen 2 dagen een nieuwe raadpleging plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen. Degene met de gewone meerderheid van voorkeursstemmen wordt benoemd als opvolger. Ook indien zich slechts 1 politicus als opvolger heeft gemeld, zal er een raadpleging plaatsvinden waarin de kandidaat minstens de gewone meerderheid van de uitgebrachte voorkeurstemmen dient te verkrijgen.

-k. Indien binnen de in het vorig punt genoemde eerste periode van 2 dagen geen politicus zich als kandidaat opvolger heeft aangemeld of de interne raadpleging heeft binnen 5 dagen geen geschikte opvolger opgeleverd, dan kunnen leden en kandidaat politici zich binnen 10 dagen na de eerste aanmeld periode of de laatste raadpleging, zich als kandidaat opvolger aanmelden. Leden die nog geen kandidaat politicus waren op het moment van aanmelding dienen, binnen een periode van 10 dagen na aanmelding, de volledige kandidaat politicus procedure doorlopen te hebben. Uitsluitend de leden zullen, in een interne raadpleging, binnen 2 dagen na sluiting van de aanmeldtermijn over alle aangemelde kandidaten een oordeel geven. Als geen van de kandidaten de vereiste gewone meerderheid haalt, dan vindt er binnen 2 dagen een nieuwe raadpleging plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen. Degene met de gewone meerderheid van voorkeursstemmen wordt benoemd als opvolger. Ook indien zich slechts 1 politicus als opvolger heeft gemeld, zal er een raadpleging plaatsvinden waarin de kandidaat minstens de gewone meerderheid van de uitgebrachte voorkeurstemmen dient te verkrijgen.

-l. Zolang er geen opvolger in de functie benoemd is zal een demissionaire politicus in functie blijven.

-m. Als er binnen dertig dagen na de BLOGARP geen geschikt bevonden opvolger beschikbaar is, dan is de BLOGARP over deze politicus krachteloos geworden en heeft dus zijn functie verloren.

-n. Indien over een politicus, binnen een en dezelfde collegeperiode, driemaal een “gaan” als uitslag van een BLOGARP is uitgesproken, dan geldt de eerder genoemde termijn van dertig dagen niet meer en zal de demissionaire politicus ook werkelijk dienen te gaan zodra er een opvolger beschikbaar komt.

-o. Van alle demissionaire politici wordt verwacht dat zij loyaal meewerken aan de overdracht van de dossiers die zij onder hun beheer hebben.

-p. Politici die door een BLOGARP werkeloos zijn geworden mogen niet in aanmerking komen voor een wachtgeldregeling en waarschijnlijk ook niet voor een WW uitkering omdat zij verwijtbaar werkeloos zijn geworden.

1.7 Lid zijn van de Kiesvereniging XyZyX veronderstelt dat het lid er bij voorbaat mee instemt dat zijn/haar naam gebruikt wordt om het aanmelden van de Kiesvereniging XyZyX voor een lokale, regionale, landelijke of Europese kieskring te ondersteunen.

-a. De kandidaat politicus dient voor plaatsing op de interne kieslijst aan te geven of hij bereidt is de rol van eerste, tweede of derde lijsttrekker of eerste, tweede of derde lijstduwer te vervullen, mocht hij de meeste voorkeurstemmen verwerven op een definitieve kieslijst.

-b. De eerste lijsttrekker opteert tevens voor de functie van Fractievoorzitter, de tweede lijsttrekker opteert tevens voor de functie van plaatsvervangend Fractievoorzitter, de derde lijsttrekker opteert tevens voor de functie van Fractiesecretaris.

-c. De eerste lijstduwer opteert tevens voor de functie van College/kamervoorzitter of Burgemeester of Commissaris van de Koningin of Minister-President, de tweede lijsttrekker opteert tevens voor de functie van plaatsvervangend College/kamervoorzitter of Gemeentesecretaris, de derde lijsttrekker opteert tevens voor de functie van Gemeentesecretaris.

-d. Ministers, Staatssecretarissen, Statenleden en Wethouders worden, op voordracht van de Minister-President of Commissaris van de Koningin of Burgemeester, vooreerst gekozen uit de politici die zich vooraf als beschikbaar hebben aangemeld, daarna uit de politici die verkiesbaar waren bij die verkiezing, daarna uit de kandidaat politici van die verkiezing , daarna uit de (kandidaat)politici uit een andere verkiezing en daarna uit de leden die nog geen (kandidaat)politicus waren maar wel de intentie daartoe hebben uitgesproken. Indien een of enkele van de voorgedragen kandidaten niet de goedkeuring van ledenraadpleging hebben, dan kunnen voor hen nog eenmaal nieuwe kandidaten voorgedragen worden. Indien, na de nieuwe ledenraadpleging, blijkt dat uit de nieuwe kandidaten niet het gewenste aantal Ministers, Staatssecretarissen, Statenleden of Wethouders benoemd kan worden, dan benoemt de Minister-President of Commissaris van de Koningin of Burgemeester, zonder goedkeuring van de ledenraadpleging, de nog ontbrekende bewindspersonen.

-e. Lijsttrekkers, tweede en derde lijstduwers mogen geen bewindspersoon worden.

1.8 Het is zeer wel mogelijk dat enkele punten uit dit Huishoudelijk Reglement , het Algemeen Fractie Statuut en het Redactie Statuut nu nog niet mogelijk zijn volgens de huidige wetgeving. Ondanks dat de wet de in bovenstaande Annexen voor alle politici verplichte interactiviteit niet expliciet verbiedt, zullen de politici verplicht zijn om zich maximaal in te spannen om een snelle wetswijziging in deze zin door te voeren. In de tussenliggende periode verplichten de politici zich zoveel als mogelijk te gedragen alsof een dergelijke wetswijziging reeds is doorgevoerd, zolang zij daardoor niet verplicht worden tot het plegen van strafbare daden.

Geef een reactie